Logowanie

Orzecznictwa Unii Europejskiej

 • Wyrok Trybunału sygn. C-588/12 - Lyreco Belgium27.2.2014

  Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 27 lutego 2014 r.

  Lyreco Belgium NV przeciwko Sophie Rogiers.

  Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Arbeidshof te Antwerpen - Belgia.

  Polityka społeczna - Dyrektywa 96/34/WE - Porozumienie ramowe dotyczące urlopu rodzicielskiego - Klauzule 1 i 2.4 - Urlop rodzicielski w niepełnym wymiarze - Zwolnienie pracownika bez ważnego lub wystarczającego powodu - Ryczałtowe odszkodowanie z tytułu naruszenia ochrony w związku ze skorzystaniem z urlopu rodzicielskiego - Podstawa obliczania odszkodowania.

  Sprawa C-588/12.

 • Opinia rzecznika generalnego sygn. C-574/12 - Centro Hospitalar de Setúbal i SUCH27.2.2014

  Opinia rzecznika generalnego - 27 lutego 2014 r.

  Centro Hospitalar de Setúbal i SUCH

  Sprawa C-574/12

  Rzecznik generalny: Mengozzi

 • Wyrok Trybunału sygn. C-571/12 - Greencarrier Freight Services Latvia27.2.2014

  Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 27 lutego 2014 r.

  Greencarrier Freight Services Latvia SIA przeciwko Valsts ie??mumu dienests.

  Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Augst?k?s tiesas Sen?ts - Łotwa.

  Odesłanie prejudycjalne - Wspólnotowy kodeks celny - Artykuł 70 ust. 1 i art. 78 - Zgłoszenia celne - Częściowa rewizja towarów - Pobranie próbek - Nieprawidłowy kod - Rozciągnięcie wyników na identyczne towary objęte wcześniejszymi zgłoszeniami celnymi po zwolnieniu tych towarów - Kontrola po zwolnieniu towarów - Brak możliwości zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie dodatkowej rewizji.

  Sprawa C-571/12.

 • Opinia rzecznika generalnego sygn. C-531/12 - Commune de Millau i SEMEA przeciwko Komisji27.2.2014

  Opinia rzecznika generalnego - 27 lutego 2014 r.

  Commune de Millau i SEMEA przeciwko Komisji

  Sprawa C-531/12 P

  Rzecznik generalny: Kokott

 • Opinia rzecznika generalnego sygn. C-521/12 - Briels i in.27.2.2014

  Opinia rzecznika generalnego - 27 lutego 2014 r.

  Briels i in.

  Sprawa C-521/12

  Rzecznik generalny: Sharpston

 • Wyrok Trybunału sygn. C-470/12 - Pohotovosť27.2.2014

  Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 27 lutego 2014 r.

  Pohotovosť s. r. o. przeciwko Miroslav Vašuta.

  Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Okresný súd Svidník - Słowacja.

  Odesłanie prejudycjalne - Umowa kredytu konsumenckiego - Nieuczciwe warunki umowne - Dyrektywa 93/13/EWG - Przymusowa egzekucja wyroku sądu polubownego - Wniosek o dopuszczenie interwencji w postępowaniu egzekucyjnym - Stowarzyszenie ochrony konsumentów - Ustawodawstwo krajowe niezezwalające na taką interwencję - Autonomia proceduralna państw członkowskich.

  Sprawa C-470/12.

 • Wyrok Trybunału sygn. C-454/12 - Pro Med Logistik27.2.2014

  Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 27 lutego 2014 r.

  Pro Med Logistik GmbH (C-454/12) przeciwko Finanzamt Dresden-Süd i Eckard Pongratz (C-455/12) przeciwko Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt.

  Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Bundesfinanzhof - Niemcy.

  Reenvio prejudicial - IVA - Sexta Diretiva IVA - Artigo 12.?, n.? 3 - Anexo H, categoria 5 - Diretiva 2006/112/CE - Artigo 98.?, n.os 1 e 2 - Anexo III, n? 5 - Princípio da neutralidade - Transporte de pessoas e respetiva bagagem - Regulamentaç?o de um Estado-Membro que aplica uma taxa de IVA diferente ao transporte em táxi e ao transporte em viaturas de aluguer com motorista.

  Sprawy połączone C-454/12 i C-455/12.

 • Wyrok Trybunału sygn. C-396/12 - van der Ham i van der Ham-Reijersen van Buuren27.2.2014

  Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 27 lutego 2014 r.

  A. M. van der Ham i A. H. van der Ham-Reijersen van Buuren przeciwko College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

  Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Raad van State - Niderlandy.

  Gemeenschappelijk landbouwbeleid - Financiering door Elfpo - Steun voor plattelandsontwikkeling - Verlaging of annulering van betalingen bij niet-naleving van voorschriften inzake randvoorwaarden - Begrip ?opzettelijke niet-naleving?.

  Sprawa C-396/12.

 • Opinia rzecznika generalnego sygn. C-39/13 - SCA Group Holding27.2.2014

  Opinia rzecznika generalnego - 27 lutego 2014 r.

  SCA Group Holding

  Sprawy połączone C-39/13, C-40/13, C-41/13

  Rzecznik generalny: Kokott

 • Opinia rzecznika generalnego sygn. C-374/12 - Valimar27.2.2014

  Opinia rzecznika generalnego - 27 lutego 2014 r.

  Valimar

  Sprawa C-374/12

  Rzecznik generalny: Cruz Villalón

 • Wyrok Trybunału sygn. C-365/12 - Commission / Enbw Energie Baden-Württemberg27.2.2014

  Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 27 lutego 2014 r.

  Komisja Europejska przeciwko EnBW Energie Baden-Württemberg AG.

  Odwołanie - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Dostęp do dokumentów instytucji - Dokumenty związane z postępowaniem na podstawie art. 81 WE - Rozporządzenia (WE) nr 1/2003 i (WE) nr 773/2004 - Odmowa dostępu - Wyjątki związane z ochroną dochodzenia, interesami handlowymi oraz procesem podejmowania decyzji przez instytucje - Obowiązek przeprowadzenia przez daną instytucję konkretnej i indywidualnej analizy treści każdego z dokumentów, których dotyczy wniosek o udzielenie dostępu.

  Sprawa C-365/12 P.

 • Wyrok Trybunału sygn. C-351/12 - OSA27.2.2014

  Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 27 lutego 2014 r.

  OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o.s. przeciwko Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s..

  Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Krajský soud v Plzni - Republika Czeska.

  Dyrektywa 2001/29/WE - Prawo autorskie i prawa pokrewne w społeczeństwie informacyjnym - Pojęcie publicznego udostępniania - Utwory transmitowane w pokojach zakładu uzdrowiskowego - Bezpośrednia skuteczność przepisów dyrektywy - Artykuły 56 TFUE i 102 TFUE - Dyrektywa 2006/123/WE - Swoboda świadczenia usług - Konkurencja - Wyłączne prawo zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

  Sprawa C-351/12.

 • Wyrok Trybunału sygn. C-32/13 - Würker27.2.2014

  Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 27 lutego 2014 r.

  Petra Würker przeciwko Familienkasse Nürnberg.

  Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Sozialgericht Nürnberg - Niemcy.

  Zabezpieczenie społeczne - Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 - Zasiłki rodzinne - Artykuły 77 i 78 - Świadczenia dla dzieci pozostających na utrzymaniu emerytów lub rencistów oraz dla sierot - Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 - Świadczenia rodzinne - Artykuł 67 - Członkowie rodziny zamieszkujący w innym państwie członkowskim - Pojęcie "emerytury lub renty" - Osoba uprawniona do renty wychowawczej przyznanej na podstawie przepisów niemieckich po śmierci rozwiedzionego małżonka tej osoby uprawnionej ("Erziehungsrente").

  Sprawa C-32/13.

 • Opinia rzecznika generalnego sygn. C-173/13 - Leone i Leone27.2.2014

  Opinia rzecznika generalnego - 27 lutego 2014 r.

  Leone i Leone

  Sprawa C-173/13

  Rzecznik generalny: Jääskinen

 • Wyrok Trybunału sygn. C-133/12 - Stichting Woonlinie i in. przeciwko Komisji27.2.2014

  Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 27 lutego 2014 r.

  Stichting Woonlinie i inni przeciwko Komisji Europejskiej.

  Odwołanie - Pomoc państwa - System pomocy przyznanej na rzecz spółek mieszkalnictwa społecznego - Decyzja o zgodności - Zobowiązania podjęte przez władze krajowe, aby dostosować się do prawa Unii - Artykuł 263 akapit czwarty TFUE - Skarga o stwierdzenie nieważności - Przesłanki dopuszczalności - Interes prawny - Legitymacja procesowa - Beneficjenci, których decyzja dotyczy indywidualnie i bezpośrednio - Pojęcie zamkniętej grupy.

  Sprawa C-133/12 P.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.