Logowanie

Orzecznictwo Unii Europejskie

20.3.2014

Wyrok Trybunału sygn. C-139/12 - Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona

Wyrok Trybunału - 20 marca 2014 r.

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona

Sprawa C-139/12

Strona 1 z 10

WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba)

z dnia 20 marca 2014 r.(*)

Odesłanie prejudycjalne - Szósta dyrektywa VAT - Zwolnienia - Transakcje dotyczące sprzedaży papierów wartościowych i powodujące przeniesienie własności nieruchomości - Opodatkowanie podatkiem pośrednim innym niż podatek VAT - Artykuły 49 TFUE i 63 TFUE - Sytuacja czysto wewnętrzna

W sprawie C‑139/12

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) postanowieniem z dnia 9 lutego 2012 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 19 marca 2012 r., w postępowaniu

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona

przeciwko

Generalidad de Cataluña,

TRYBUNAŁ (dziesiąta izba),

w składzie: E. Juhász, prezes izby, A. Rosas (sprawozdawca) i C. Vajda, sędziowie,

rzecznik generalny: M. Wathelet,

sekretarz: V. Tourrès, administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 12 czerwca 2013 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

-        w imieniu Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona przez C. Gómeza Barrera, J. Buendíę Sierrę oraz E. Zamarriego Santiago, abogados,

-        w imieniu Generalidad de Cataluña, przez N. París, działającą w charakterze pełnomocnika,

-        w imieniu rządu hiszpańskiego przez N. Díaz Abad, działającą w charakterze pełnomocnika,

-        w imieniu rządu fińskiego przez. J. Heliskoskiego, działającego w charakterze pełnomocnika,

-        w imieniu Komisji Europejskiej przez L. Lozano Palacios, działającą w charakterze pełnomocnika,

podjąwszy, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy bez opinii,

wydaje następujący

Wyrok

1        Niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 13 część B lit. d) pkt 5 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L 145, s. 1) w brzmieniu zmienionym dyrektywą Rady 91/680/EWG z dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz.U. L 376, s. 1 zwanej dalej „szóstą dyrektywą”) oraz art. 49 i 63 TFUE.

2        Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (zwaną dalej „Caixa”) a Generalidad de Cataluña (władzami Katalonii) w przedmiocie żądania zwrotu Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (podatku od przeniesienia własności i czynności prawnych sporządzonych w formie dokumentu urzędowego; zwanego dalej „podatkiem od przeniesienia własności”).

 Ramy prawne

 Prawo Unii

3        Artykuł 5 znajdujący się w tytule V szóstej dyrektywy zatytułowanym „Transakcje podlegające opodatkowaniu” przewiduje co następuje :

„1.      »Dostawa towaru« oznacza przeniesienie prawa do rozporządzania dobrami materialnymi jako [jak] właściciel.

< >

Poprzednie Orzeczenia Unii Europejskiej:


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.