Logowanie

Orzecznictwo Unii Europejskie

18.3.2014

Wyrok Trybunału sygn. C-167/12 - CD

Wyrok Trybunału - 18 marca 2014 r.

CD

Sprawa C-167/12

Strona 1 z 11

WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba)

z dnia 18 marca 2014 r.(*)

Odesłanie prejudycjalne - Polityka społeczna - Dyrektywa 92/85/EWG - Środki służące wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią - Artykuł 8 - Matka zamawiająca, której dziecko urodziło się dzięki umowie o macierzyństwo zastępcze - Odmowa przyznania jej urlopu macierzyńskiego - Dyrektywa 2006/54/WE - Równość traktowania pracowników płci żeńskiej i męskiej - Artykuł 14 - Mniej korzystne traktowanie matki zamawiającej w odniesieniu do przyznawania urlopu macierzyńskiego

W sprawie C‑167/12

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Employment Tribunal, Newcastle upon Tyne (Zjednoczone Królestwo) postanowieniem z dnia 29 marca 2012 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 3 kwietnia 2012 r., w postępowaniu:

C.D.

przeciwko

S.T.,

TRYBUNAŁ (wielka izba),

w składzie: V. Skouris, prezes, K. Lenaerts, wiceprezes, A. Tizzano, L. Bay Larsen i M. Safjan (sprawozdawca), prezesi izb, J. Malenovský, E. Levits, A. Ó Caoimh, J.C. Bonichot, D. Šváby, M. Berger, A. Prechal i E. Jarašiūnas, sędziowie,

rzecznik generalny: J. Kokott,

sekretarz: L. Hewlett, główny administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 19 marca 2013 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

-        w imieniu C.D. przez K. Ewing, solicitor, K. Monaghan, QC, oraz J. Russell, barrister,

-        w imieniu S.T. przez Ch. Jeansa, QC, oraz A. Edge’a, barrister,

-        w imieniu rządu Zjednoczonego Królestwa przez A. Robinsona, działającego w charakterze pełnomocnika, wspieranego przez E. Dixon, barrister,

-        w imieniu Irlandii przez E. Creedon, działającą w charakterze pełnomocnika, wspieraną przez G. Durcana, SC, oraz C. Smith, BL,

-        w imieniu rządu greckiego przez E.M. Mamounę oraz D. Tsagkarakiego, działających w charakterze pełnomocników,

-        w imieniu rządu hiszpańskiego przez A. Rubia Gonzáleza, działającego w charakterze pełnomocnika,

-        w imieniu rządu portugalskiego przez L. Ineza Fernandesa oraz E. Pedrosę, działających w charakterze pełnomocników,

-        w imieniu Komisji Europejskiej przez J. Enegrena oraz C. Gheorghiu, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 26 września 2013 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1        Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 1 ust. 1, art. 1 ust. 2 lit. c), art. 8 ust.

< >

Poprzednie Orzeczenia Unii Europejskiej:


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.