Logowanie

Orzecznictwo Unii Europejskie

20.3.2014

Opinia rzecznika generalnego sygn. C-611/12 - Giordano przeciwko Komisji

Opinia rzecznika generalnego - 20 marca 2014 r.

Giordano przeciwko Komisji

Sprawa C-611/12 P

Rzecznik generalny: Cruz Villalón

Strona 1 z 13

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO

PEDRO CRUZA VILLALÓNA

przedstawiona w dniu 20 marca 2014 r.(1)

Sprawa C‑611/12

Jean-François Giordano

przeciwko

Komisji

Odwołanie - Kwoty połowowe - Środki nadzwyczajne zastosowane przez Komisję - Skarga o stwierdzenie odpowiedzialności pozaumownej Unii Europejskiej - Szkoda podlegająca naprawieniu- Szkoda rzeczywista i pewna - Utrata szansy jako integralny element szkody podlegającej naprawieniu

1.        Niniejsze odwołanie, wniesione przez Jeana-Françoisa Giordana, wpisuje się w szerszy kontekst związany z odwołaniami w sprawach C‑12/13 P oraz C‑13/13 P Buono i in. przeciwko Komisji, co do których zajmuję stanowisko w opinii z tego samego dnia. Elementem wspólnym jest tu dochodzenie odszkodowania od Unii za szkody wynikłe z rozporządzenia (WE) nr 530/2008, którym ustanawia się środki nadzwyczajne w odniesieniu do statków rybackich do połowów okrężnicą prowadzących połowy tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym(2).

2.        Ponieważ przedmiotem niniejszej sprawy jest inny wyrok Sądu niż zaskarżony w sprawach C‑12/13 P oraz C‑13/13 P, a także z uwagi na odmienne zarzuty podniesione w poszczególnych odwołaniach, w niniejszej opinii przeanalizuję przede wszystkim kwestię szkody podlegającej naprawieniu, które to zagadnienie będzie głównym elementem odpowiedzi udzielonej w sprawie. Mówiąc bardziej szczegółowo, poszukam konkretnej odpowiedzi na pytanie, czy „utrata szansy” może zostać objęta pojęciem szkody podlegającej naprawieniu w ramach skargi o stwierdzenie odpowiedzialności pozaumownej Unii Europejskiej.

3.        Utrata szansy została już uznana w wielu przypadkach w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości za przypadek szkody podlegającej naprawieniu. Miało to jednak miejsce wyłącznie w ramach określonego kontekstu, tj. w odniesieniu do służby publicznej Unii albo zamówień publicznych w Unii. Niniejsza sprawa pozwoli Trybunałowi Sprawiedliwości wypowiedzieć się w tej kwestii z szerszej perspektywy.

I -    Ramy prawne

4.        Artykuł 340 akapit drugi TFUE ustanawia następujące zasady odpowiedzialności pozaumownej Unii:

„W dziedzinie odpowiedzialności pozaumownej Unia powinna naprawić, zgodnie z zasadami ogólnymi, wspólnymi dla praw państw członkowskich, szkody wyrządzone przez jej instytucje lub jej pracowników przy wykonywaniu ich funkcji”.

5.        Połów tuńczyka błękitnopłetwego uregulowano zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i europejskim. Od 1997 r. Unia jest stroną Międzynarodowej konwencji o ochronie tuńczyka atlantyckiego, w ramach której Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) przyjmuje rekomendacje i plany w celu zapewnienia ochrony tego zasobu. Wykonując decyzje ICCAT, Unia przyjęła różne instrumenty, spośród których na użytek niniejszego postępowania najważniejszym jest rozporządzenie (WE) nr 520/2007 ustanawiające środki techniczne dotyczące ochrony niektórych zasobów gatunków masowo migrujących oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 973/2001(3) oraz rozporządzenie (WE) nr 1559/2007 ustanawiające wieloletni plan odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 520/2007(4).

< >

Poprzednie Orzeczenia Unii Europejskiej:


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.