Logowanie

Orzecznictwo Unii Europejskie

21.3.2014

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji sygn. T-306/10 - Yusef przeciwko Komisji

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji - 21 marca 2014 r.

Yusef przeciwko Komisji

Sprawa T-306/10

Strona 1 z 13

WYROK SĄDU (druga izba)

z dnia 21 marca 2014 r.(*)

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al‑Kaida i talibami - Rozporządzenie (WE) nr 881/2002 - Zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych danej osoby w następstwie umieszczenia jej nazwiska w wykazie sporządzonym przez organ Narodów Zjednoczonych - Komitet ds. Sankcji - Późniejsze umieszczenie w załączniku I do rozporządzenia nr 881/2002 - Odmowa wykreślenia tego umieszczenia ze strony Komisji - Skarga na bezczynność - Prawa podstawowe - Prawo do bycia wysłuchanym, prawo do skutecznej kontroli sądowej i prawo do poszanowania własności

W sprawie T‑306/10

Hani El Sayyed Elsebai Yusef, zamieszkały w Londynie (Zjednoczone Królestwo), reprezentowany początkowo przez E. Grievesa, barrister, oraz H. Millera, solicitor, a następnie przez E. Grievesa, H. Millera, P. Mosera, QC, oraz R. Grahama, solicitor,

strona skarżąca,

przeciwko

Komisji Europejskiej, reprezentowanej przez E. Paasivirtę, M. Konstantinidisa oraz T. Scharfa, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

popieranej przez

Radę Unii Europejskiej, reprezentowaną początkowo przez E. Finnegan oraz R. Szostaka, a następnie przez E. Finnegan, działających w charakterze pełnomocników,

interwenient,

mającej za przedmiot żądanie stwierdzenia, zgodnie z art. 265 TFUE, że Komisja niezgodnie z prawem okazała bezczynność w zakresie wycofania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1629/2005 z dnia 5 października 2005 r. zmieniającego po raz pięćdziesiąty czwarty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al‑Kaida i talibami i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 (Dz.U. L 260, s. 9) w zakresie, w jakim dotyczy ono skarżącego,

SĄD (druga izba),

w składzie: N.J. Forwood (sprawozdawca), prezes, F. Dehousse i J. Schwarcz, sędziowie,

sekretarz: J. Weychert, administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 9 października 2012 r.,

wydaje następujący

Wyrok

 Okoliczności powstania sporu

1        W dniu 29 września 2005 r. komitet ustanowiony w drodze rezolucji 1267 (1999) Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych (zwane dalej, odpowiednio, „Komitetem ds. Sankcji” oraz „Radą Bezpieczeństwa”) umieścił nazwisko skarżącego, Haniego El Sayyeda Elsebaia Yusefa, zidentyfikowanego jako osoba powiązana z organizacją Al‑Kaida, w wykazie zbiorczym osób i podmiotów objętych zamrożeniem funduszy na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa [w szczególności rezolucji 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1562 (2004), 1617 (2005), 1730 (2006), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009) i 1989 (2011)] mających na celu zwalczanie zagrożeń, jakie dla pokoju międzynarodowego i bezpieczeństwa międzynarodowego stwarzają akty terrorystyczne (zwanym dalej „wykazem Komitetu ds. Sankcji”).

< >

Poprzednie Orzeczenia Unii Europejskiej:


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.