Logowanie

Wzory pism

 • Pozew o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Sąd może wyrokiem orzec rozwiązanie spółki na żądanie wspólnika lub członka organu spółki, jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo jeżeli zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki. Powództwo w przedmiocie rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...)


 • Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej

  Dla osoby niepełnosprawnej ustanawia się kuratora, jeżeli osoba ta potrzebuje pomocy do prowadzenia wszelkich spraw albo spraw określonego rodzaju lub do załatwienia poszczególnej sprawy. Zakres obowiązków i uprawnień kuratora określa sąd opiekuńczy. Osoba poddana tego rodzaju kurateli ma (...)


 • Oświadczenie o zdarzeniu drogowym

  Niekiedy w przypadku kolizji drogowej nie jest konieczne wzywanie Policji. Wystarczające do uzyskania odszkodowania będzie oświadczenie uczestników kolizji. Przepisy prawa nie ustalają wzoru takiego oświadczenia, niemniej jednak powinno ono zawierać pewne elementy, takie jak dane personalne kierowcy, (...)


 • Pozew rozwodowy z żądaniem alimentów od małżonka

  Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom (...) • Wzór pozwu o alimenty dla studenta

  Osoba pełnoletnia także może dochodzić alimentów od rodziców, jeżeli nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, gdyż np. studiuje i nie może podjąć pracy. Alimentów można się domagać zarówno od jednego z rodziców jak i obojga. W pozwie należy udowodnić wydatki, jakie są ponoszone (...)


 • Pozew o obniżenie alimentów między małżonkami po rozwodzie

  Byli małżonkowie mogą być zobowiązani do płacenia sobie alimentów. Ich wysokość ustalana jest w wyroku lub ugodzie. Różne okoliczności życiowe mogą zmienić sytuację zarówno osoby uprawnionej, jak i zobowiązanej. Przepisy prawa rodzinnego dają możliwość zmiany wysokości kwoty alimentów (...)


 • Pozew o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł

  W przypadku, gdy zobowiązany do alimentów żąda ustalenia, iż obowiązek alimentacyjny wygasł, obowiązany jest złożyć pozew o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł – do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego do alimentów, w tym przypadku pozwanego. (...)


 • Pełnomocnictwo ogólne

  Pełnomocnictwo ogólne upoważnia umocowanego do czynności zwykłego zarządu w zakresie funkcjonowania mocodawcy. Powinno być ono udzielone w formie pisemnej po rygorem nieważności. Z jego treści winno wynikać upoważnienie do udzielenia dalszego pełnomocnictwa.


 • Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych


 • Wniosek o wszczęcie egzekucji, której przedmiotem jest wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej

  Zgodnie z art. 1050 kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli dłużnik ma wykonać czynność, której inna osoba wykonać za niego nie może, a której wykonanie zależy wyłącznie od jego woli, sąd, w którego okręgu czynność ma być wykonana, na wniosek wierzyciela po wysłuchaniu stron wyznaczy (...)


 • Zawiadomienie o wniesieniu protestu


 • Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia

  Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, po przepracowaniu co najmniej 5 lat w danej uczelni ma prawo do płatnego urlopu dla poratowaniu zdrowia w wymiarze jednorazowo nie przekraczającym 6 miesięcy. (...)


 • Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS-X2)

  Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwila wykreślenia spółki z rejestru. Podstawą uznania likwidacji za zakończoną jest podział majątku spółki pomiędzy wierzycieli i ewentualnie wspólników, sporządzenie przez likwidatorów sprawozdania finansowego na dzień (...)


 • Umowa o pracę na czas nieokreślony

  Kodeks pracy wskazuje, iż umowa o pracę powinna zawierać pewne elementy. Umowa o pracę na czas nieokeślony jest przez ustawodawcę traktowana jako najbardziej typowa. Niniejszy wzór zawiera minimum postanowień, które można rozbudować w zależności od potrzeb stron.


 • Wzór rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej na 2006 r.

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz. U. 2005 r., Nr 234, poz. 1996)określa w załączniku wzór rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej, jaki będzie obowiązywał (...)


 • Wezwanie do poboru

  Od 17 stycznia 2006 r. zaczyna obowiązywać rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru. Rozporządzenie to określa: sposób wzywania do poboru, treść obwieszczenia, wzory wezwań, (...)


 • Wzór wywiadu pielęgniarskiego oraz zaświadczenia lekarskiego

  Zaświadczenie stanowi załącznik do wniosku o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczego, w przypadku ubiegania się o umieszczenie w zakładzie opiekuńczo - leczniczym (ZOL).


 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 • Wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

  Niejednokrotnie może okazać się, że wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku nie odpowiada rzeczywistej woli spadkodawcy czy też stanowi prawnemu. Dzieje się tak przykładowo, gdy został odnaleziony nieznany dotychczas testament, lub też pojawił się spadkobierca, o którym dotychczas (...)


 • PKWiU - Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług - Dział 55-99


< >
porady prawne online

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.