Logowanie

Wzory pism

 • Skierowanie do zakładu opiekuńczego

  Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wydaje skierowanie do zakładu opiekuńczego, zwane „skierowaniem”, w przypadku gdy świadczeniobiorca spełnia kryteria objęcia świadczeniami gwarantowanymi udzielanymi w warunkach stacjonarnych, które realizowane są w zakładach opiekuńczych dla osób (...)


 • Wniosek o przyspieszenie rejestracji spółki

  Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego sąd powinien rozpoznać niezwłocznie, jednak nie później nie w terminie 14 dni od jego złożenia. Zdarza się jednak tak, że sąd nie podejmuje żadnych działań przez dłuższy okres czasu, a to np. z powodu choroby sędziego, któremu sprawa została (...)


 • Zgłoszenie wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

  Do obowiązku meldunkowego ciążącego na każdej osobie przebywającej na terenie kraju należy zaliczyć również obowiązek wymeldowania się z miejsca pobyty stałego. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe (...)


 • Wniosek o wyznaczenie II terminu licytacji ruchomości

  Ruchomości zajęte w drodze egzekucji podlegają sprzedaży w drodze licytacji. Jeżeli pierwszy termin licytacji okaże się bezskuteczny i ruchomości nie zostaną sprzedane, komornik może przeprowadzić drugą licytację. Do wyznaczenia drugiego terminu konieczny jest jednak wniosek wierzyciela (...) • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym

  Rozporządzeniem z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym (Dz. U. 2005 r., Nr 254, poz. 2133) Minister Finansów określił na nowo taki wzór. Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym, podmiot dokonujący (...)


 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjna (KRS-W2)


 • Wzór wniosku o widywanie się z dzieckiem

  W każdej sytuacji rozłączenia rodziców, gdy dziecko na stałe przebywa u jednego z nich, drugie z rodziców ma prawo wystąpić do sądu opiekuńczego z wnioskiem o widywanie się z dzieckiem – gdy drugi z rodziców utrudnia ten kontakt albo nie wyraża na niego zgody. Podstawą tego uprawnienia (...)


 • Wstępne ogłoszenie informacyjne

  Zamawiający niezwłocznie po zatwierdzeniu lub uchwaleniu planu finansowego, a w przypadku zamawiających, którzy nie sporządzają takiego planu – raz w roku, przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich tzw. wstępne ogłoszenie informacyjne. Dotyczyć ma ono planowanych (...)


 • Wezwanie poręczyciela do zapłaty z weksla

  Wezwanie dłużnika czy poręczyciela z weksla jest stosowane przed skierowaniem sprawy do postępowania sądowego. Po wezwaniu dłużnik bądź poręczyciel mogą wykupić weksel i w ten sposób uniknąć kosztownego postępowania przed sądem. Odpis wezwania powinien być załączony do pozwu.


 • Wniosek o stwierdzenie prawomocności Wyroku sądu administracyjnego

  Strona, która pragnie uzyskać odpis prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego może wystąpić w tym celu ze stosownym wnioskiem. Podlega on opłacie kancelaryjnej, która powinna być wniesiona wraz ze złożonym pismem.


 • Wniosek o udzielenie podwyżki

  Wniosek nie jest typowym pismem o charakterze prawnym. Może być składany albo w formie pisemnej albo ustnej. Najważniejsze są powody, ze względu na które pracownik domaga się podwyżki - to od nich zależy czy wniosek zostanie uwzględniony.


 • Wzór oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane

  W myśl obowiązujących przepisów, pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Tym samym nie jest obecnie konieczne przedstawianie dowodu wykazującego (...)


 • Wniosek do banku o rozłożenie zadłużenia na raty

  Niniejszy wniosek nie jest wprawdzie pismem typowo prawniczym, jednakże wskazuje jak powienno wyglądać takie pismo. Ostatecznie to od wierzyciela zależy czy wniosek zostanie uwzględniony. Warto jednak dodać, iż jeśli pojawiają się problemy ze spłatą kredytu należy bezzwłocznie udać się (...)


 • Pozew o zapłatę z tytułu roszczenia regresowego współdłużników solidarnych

  Co do zasady, jeżeli kilka osób zaciągnęło zobowiązanie dotyczące ich wspólnego mienia, są one zobowiązane solidarnie za jego spełnienie. W takiej sytuacji, jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił całe świadczenie, treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego (...)


 • Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidator, zarządca, przedstawiciel/reprezentant upadłego (KRS-ZR)


 • Zażalenie na zastosowanie tymczasowego aresztowania

  Tymczasowe aresztowanie jest najsurowszym środkiem zapobiegawczym, jaki może być stosowany w postępowaniu karnym. Na postanowienie sądu orzekające tymczasowe aresztowanie, podejrzany lub oskarżony, wobec którego zastosowano ten środek, może złożyć zażalenie. W niniejszym wniosku podejrzany (...)


 • Pozew o wyłączenie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Z ważnych przyczyn dotyczących danego wspólnika sąd może orzec jego wyłączenie ze spółki na żądanie wszystkich pozostałych wspólników, jeżeli udziały wspólników żądających wyłączenia stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego.Pozew wnosi się do sądu gospodarczego (...)


 • Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej

  Zgodnie z przepisem art. 109 kro, w przypadku gdy dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wydaje odpowiednie zarządzenie. Ingerencja sądu we władzę rodzicielską na podstawie tego przepisu ma na celu przede wszystkim ochronę dobra dziecka. Ograniczając władzę rodzicielską sąd opiekuńczy (...)


 • Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze zastawów wraz z instrukcją wypełniania formularza


 • Wniosek o wyjawienie majątku

  Zgodnie z art. 913 kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności lub jeżeli wierzyciel wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności, może on żądać zobowiązania (...)


< >
porady prawne online

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.