Logowanie

Wzory pism

 • Zawiadomienie członka rady nadzorczej spółki z o.o. o posiedzeniu rady

  Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Umowa spółki może przewidywać surowsze wymagania dotyczące kworum rady nadzorczej. Z przebiegu posiedzenia rady nadzorczej sporządza się protokół. (...)


 • Wniosek o odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności

  Zasadą jest, że wyrok podlega wykonaniu niezwłocznie po jego uprawomocnieniu się. Wykonanie kary ograniczenia wolności sąd może jednak odroczyć, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Okres odroczenia nie może przekroczyć (...)


 • Wniosek powoda o ustanowienie adwokata / radcy prawnego

  Wniosek o ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika należy zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Osoba fizyczna, która nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie sądu właściwego dla postępowania, może złożyć wniosek o (...)


 • Pozew pracownika o ustalenie stosunku pracy

  Definicję stosunku pracy zawiera art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do (...) • Sprawozdanie realizacji zadania publicznego

  Organizacje pozarządowe realizujące na podstawie zlecenia organu administracji publicznej zadania z zakresu pożytku publicznego, w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta powinny sporządzić sprawozdanie z wykonania zadania publicznego. Sprawozdanie sporządza się na (...)


 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodów

  Przedstawiamy wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodów w danym roku podatkowym. Zaświadczenie takie bywa bowiem wymagane przy załatwianiu rozmaitych formalności w urzędach administracji oraz innych instytucjach, np. w związku z ubieganiem się o kredyt bankowy.


 • Pozew o zniesienie wspólności ustawowej między małżonkami

  Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym (...)


 • Testament własnoręczny z zapisem gospodarstwa rolnego

  Zapis jest szczególnym rodzajem rozrządzenia testamentowego polegającego na zobowiązaniu spadkobierców, ustawowych lub testamentowych, do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz określonej osoby (np. zobowiązaniu przeniesienia własności rzeczy). W przeciwieństwie do powołania (...)


 • Wniosek o wpis hipoteki przymusowej (księga "tradycyjna")

  Wierzyciel, który dysponuje tytułem wykonawczym przeciwko dłużnikowi, może uzyskać hipotekę przymusową na wszystkich nieruchomościach dłużnika. Jeżeli księga wieczysta nie jest jeszcze prowadzona w formie elektronicznej, wniosek nie musi być sporządzony na urzędowym formularzu. Musi jednak (...)


 • Wezwanie organu administracyjnego do usunięcia naruszenia prawa

  Skargę do sądu administracyjnego można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Jednak nie wszystkie akty podejmowane przez organy administracyjne mogą być zaskarżane w normalnym toku instancji organów (...)


 • Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do renty rodzinnej ze względu na brak wspólności małżeńskiej


 • Formularz zgłoszenia zmiany danych dotyczących odbiornika radiowego lub telewizyjnego

  Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne podlegają, dla celów pobierania opłat abonamentowych za ich używanie, zarejestrowaniu w placówkach operatora publicznego, tzn. operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych, z wyłączeniem agentów pocztowych. 13 grudnia 2007 r. wchodzi (...)


 • Wycofanie oferty


 • Wniosek o wymianę prawa jazdy

  Prawa jazdy i inne dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami lub potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i wymagania w stosunku do kierujących pojazdami, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do czasu ich wymiany dokonywanej na koszt osoby uprawnionej w zakresie (...)


 • Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia

  Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, (...)


 • Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka

  Rodzice zamierzający dokonać w majątku dziecka czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu, powinni uzyskać zgodę sądu opiekuńczego. Niedopełnienie tego wymogu powoduje nieważność czynności. Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu (...)


 • Wniosek oskarżyciela prywatnego o zwolnienie od uiszczenia zryczałtowanej równowartości wydatków

  Oskarżyciel prywatny składa przy akcie oskarżenia lub wraz z oświadczeniem o przyłączeniu się do toczącego się postępowania lub podtrzymaniu oskarżenia, od którego prokurator odstąpił, dowód wpłacenia do kasy sądowej zryczałtowanej równowartości wydatków. Jeżeli potrafi wykazać, (...)


 • Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania

  Kodeks postępowania cywilnego przewiduje wiele przyczyn uzasadniających zawieszenie przez sąd prowadzonego postępowania. Jeżeli ustaną przyczyny, z uwagi na które postępowanie zostało zawieszone, strona może wystąpić z wnioskiem o podjęcie postępowania.


 • Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa

  W postępowaniu karnym na postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa przysługuje zażalenie, które należy złożyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Zażalenie należy złożyć do właściwego sądu. W przypadku, gdy zaistnieją okoliczności niezależne od strony postępowania (...)


 • Okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach sektorowych

  Zamawiający działający w tzw. sektorze zamówień sektorowych, są obowiązani przynajmniej raz w roku przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych w ciągu najbliższych 12 miesięcy zamówieniach sektorowych, których wartość (...)


< >
porady prawne online

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.