Logowanie

Wzory pism

 • Wniosek o rentę socjalną

  Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. Postępowanie w sprawie przyznania renty socjalnej wszczyna się na podstawie wniosku złożonego przez osobę ubiegającą się o jej przyznanie lub przedstawiciela ustawowego (...)


 • Pozew rozwodowy wraz z wnioskiem o rozstrzygnięciem o władzy rodzicielskiej i o alimenty na rzecz dzieci

  Pozew o rozwód składany jest w sądzie okręgowym przez jednego z małżonków. Sąd orzeka rozwód w przypadku zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeśli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich (...)


 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego


 • PKWiU - Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług - Dział 1-23

  Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług jest wykorzystywana m. in dla celów statystycznych, ewidencyjnych i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej. Zakwalifikowanie produktu lub usługi do odpowiedniej kategorii PKWiU wpływa (...) • Oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów

  Jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego powinni dołączyć oświadczenie sporządzone na niniejszym formularzu.


 • Pozew o alimenty na rzecz małoletniego

  W pozwie o zasądzenie alimentów na rzecz małoletniego, uprawniony do świadczenia dochodzi go od osób do tego zobowiązanych. W pierwszej kolejności, obowiązek uiszczania świadczeń alimentacyjnych należy do rodziców małoletniego. Obowiązek może być także nałożony na dlaszych krewnych (...)


 • Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

  Jeżeli przebieg linii granicy między dwiema nieruchomościami stał się sporny, zainteresowane strony mogą wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego. Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii (...)


 • Wniosek o stwierdzenie zgonu

  Wszczęcie postępowania o stwierdzenie zgonu jest uzasadnione w wypadku kumulatywnego wystąpienia dwu przesłanek, a mianowicie, gdy akt zgonu osoby nie został sporządzony oraz gdy śmierć tej osoby jest niewątpliwa. Śmierć jest niewątpliwa wówczas, gdy znany jest fakt, miejsce oraz czas zgonu. (...)


 • Wniosek o zabezpieczenie roszczenia przed wszczęciem postępowania

  W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny strona może żądać udzielenia zabezpieczenia. Może być ono udzielone zarówno przed wszczęciem postępowania jak i w jego toku. Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. (...)


 • VAT-11 - Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu

  Osoby fizyczne, osoby prawne czy jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT i niemające w związku z tym obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-8, dokonujące jednak wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (...)


 • Oświadczenie dłużnika o prawdziwości danych zawartych we wniosku o ogłoszenie upadłości

  Jeżeli dłużnik składa wniosek o ogłoszenie upadłości, wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnik jest obowiązany złożyć oświadczenie na piśmie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku. W razie niezłożenia oświadczenia wniosek zwraca się bez wzywania dłużnika do jego (...)


 • Wniosek o urlop bezpłatny

  Pracownik może domagać się od pracodawcy udzielenia mu na wniosek urlopu bezpłatnego. Urlop taki może zostać udzielony pracownikowi tylko na jego wniosek. Wniosku tego pracownik nie musi motywować. Wniosek musi wskazywać okres czasu, jaki urlop bezpłatny ma obejmować. Udzielenie urlopu bezpłatnego (...)


 • Ograniczenie egzekucji

  Wystąpiłeś do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi? W międzyczasie dłużnik wpłacił pewną kwotę i zalega już tylko z częścią zasądzonej należności? Aby zapobiec egzekucji całej zasądzonej kwoty i uchronić się przed roszczeniami odszkodowawczymi, wierzyciel (...)


 • Umowa o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom

  W przypadku uwzględnienia wniosku pracodawcy o zawarcie umowy OHP zawiera z pracodawcą umowę o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń. Publikujemy niżej wzór umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym (...)


 • Wniosek o urlop wypoczynkowy po macierzyńskim

  Na podstawie art. 163 § 3 Kodeksu pracy pracownik powracający z urlopu macierzyńskiego może złożyć wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Jest to jedyny przypadek, kiedy pracownik może złożyć wniosek o przyznanie urlopu wypoczynkowego, (...)


 • Wzór pokwitowania zapłaty kary przy kontroli przewozu drogowego

  Wchodzące w życie 21 lutego 2006 r. rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie warunków i trybu wykonywania kontroli w zakresie przewozu drogowego określa m.in. wzór pokwitowania zapłaty. Jeżeli podczas przeprowadzania kontroli stwierdzono co najmniej (...)


 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia (KRS-W5)

  Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Poniżej (...)


 • Wniosek o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego

  Pracownik, który nie zgadza się z treścią orzeczenia lekarskiego o rozpoznaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej, może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania przez jednostkę orzeczniczą II stopnia. Wniosek o ponowne badanie składa się (...)


 • Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji


 • Wniosek o rejestrację odbiorników radiofonicznych / telewizyjnych

  Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne podlegają, dla celów pobierania opłat abonamentowych za ich używanie, zarejestrowaniu w placówkach operatora publicznego, tzn. operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych, z wyłączeniem agentów pocztowych. 13 grudnia 2007 r. wchodzi (...)


< >
porady prawne online

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.