Logowanie

Protest oferenta od odrzucenia oferty w przetargu nieograniczonym

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 75068, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Protest przed wyborem oferty

  Zamawiający ogłosił przetarg na usługę. W kilka godzin po otwarciu ofert jedna z firm skserowała sobie pozostałe oferty i kilka dni później wniosła protest. W proteście oferent zarzucił szereg błędów formalnych i merytorycznych, które znalazł w pozostałych ofertach. Zażądał od Zamawiającego odrzucenia tychże ofert i wyboru jego oferty do wykonania zadania. Tymczasem komisja nie podjęła do czasu żadnych czynności dotyczących: badania ofert, czy wyboru najkorzystniejszej oferty. Czy w takiej sytuacji pismo oferenta należy uznać za protest - czynność do której wykonawca ma prawo na mocy przepisów VI działu ustawy prawo zamówień publicznych? Czy o takim proteście należy poinformować pozostałych członków postępowania? Jeszcze raz podkreślam, że protest wpłynął przed jakąkolwiek decyzją Zamawiającego.

 • Zasady liczenia terminu do wniesienia protestu

  Złożyliśmy ofertę w przetargu nieograniczonym. W dniu 16.10.2003 otrzymaliśmy zawiadomienie o wyniku stwierdzające, że za ofertę najkorzystniejszą uznano naszego konkurenta. Tego samego dnia wysłaliśmy pismo z prośbą o udostępnienie dokumentacji przetargowej (złożonych ofert) do w/w przetargu i podanie terminu udostępnienia tej dokumentacji. Powiadomiono nas telefonicznie, że nie ma osoby, która się tym zajmuje i możemy przyjechać 20.10.2003r., co też uczyniliśmy. Po obejrzeniu dokumentacji ofertowej stwierdziliśmy w ofercie konurenta błędy, które powinny spowodować odrzucenie jego oferty. Postanowiliśmy złożyć protest. Złożyliśmy ten protest w dniu 24.10.2003 rano. Mamy potwierdzenie przyjęcia protestu ale osoba odbierająca od nas protest stwierdziła, że wniesiony został po terminie, bo termin upłynął 23.10.2003. Wg ustawy o zamówieniach publicznych Rozdział 8 art. 82 ust. 1 protest można wnieść w ciągu 7 dni od dnia, w którym dostawca lub wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Wg nas termin 7 dni upływa dnia 27.10.2003 (7 dni od momentu kiedy otrzymaliśmy materiały pozwalające stwierdzić, że konkurencja ma błędy w ofercie). Proszę o rozstrzygnięcie kiedy upływa termin na składanie protestu.

 • Protest w przetargu nieograniczonym

  Czy złożenie oferty w przetargu nieograniczonym zawierającej wszystkie dokumenty, jakie zamawiający wyszczególnił w specyfikacji potwierdzone, względnie podpisane, jak również oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, lecz nie podpisane przez oferenta (ale stanowiące jedną z części tej oferty) podlega wykluczeniu, a następnie odrzuceniu? Czy zamawiający może odrzucić wszystkie oferty, jakie wpłynęły? Czy może później unieważnić przetarg i jednocześnie rozpisać zamówienie dotyczące tego samego tematu, ale trybie zapytania o cenę? Czy zamawiający może takie zapytanie o cenę rozstrzygnąć i podpisać umowę na jego wykonanie, jeżeli wcześniej wpłynął protest z przetargu nieograniczonego w tym samym temacie? Jeżeli został złożony protest i jest on odrzucony 23.12.2005 i decyzję swoją zamawiający wysłał faxem w tym dniu po godz. 15.00, natomiast ja przeczytałem fax w firmie dopiero 27 rano (potwierdzenia pocztowego jeszcze nie otrzymałem), to od jakiej daty będzie się liczył termin złożenia odwołania na decyzję zamawiającego. I jakie są tego koszty?

 • Odwołanie w przetargu poniżej progu unijnego

  W przetargu nieograniczonym poniżej kwot określonych w art. 11 ustawy (bez możliwości odwołania) wpłynął protest. Protest został przez Zamawiającego oddalony w całości. Co w takiej sytuacji może zrobić oferent, który złożył protest? Czy ma możliwość zaskarżenia takiego rozstrzygnięcia do sądu? Czy ma możliwość złożenia skargi do Prezesa UZP? Czy zamawiający może po rozstrzygnięciu podpisać umowę w wyłonionym wykonawcą?

 • Unieważnienie przetargu w zamówieniach publicznych

  W trakcie postępowania przetargowego jeden z uczestników składa protest w którym wnosi o ponowne rozpatrzenie złożonych ofert i odrzucenie oferty uznanej przez zamawiającego za najkorzystniejszą. Wskazuje, że nie spełnia ona wymogów formalnych. Zamawiający uznał jednak, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących przedmiotu zamówienia a także kryteriów wyboru oferenta występują błędy uniemożliwiające zawarcie ważnej umowy. Dlatego też zamawiający unieważnił całe postępowanie przetargowe powiadamiając jednocześnie wszystkich uczestników o zamiarze ponownego rozpisania przetargu. Czy unieważnienie przetargu nie zwalnia zamawiającego z obowiązku ustosunkowania się do wcześniej złożonego protestu? Czy ujawnione - z winy zamawiającego - braki w opisie przedmiotu zamówienia i niejednoznacznie określone przez zamawiającego kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty stanowią podstawę do unieważnienia przetargu po ogłoszeniu wyboru najkorzystniejszej oferty, ale przed zawarciem umowy?

porady prawne online

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.