Logowanie

Wzory pism - pozostałe

 • Oświadczenie o zwolnieniu z abonamentu RTV

  Osoby, którym ustawowo przysługuje prawo do zwolnienia z opłat abonamentowych, powinny przedłożyć w urzędzie pocztowym dokumenty poświadczające prawo do zwolnienia z opłat, wypełniony Formularz zwolnienia z opłat za używanie odbiorników RTV dostępny w każdym urzędzie pocztowym, (...)


 • Druk upoważnienia do wykonywania kontroli abonamentu RTV

  Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 10 września 2013 r. w sprawie kontroli wykonywania obowiązków związanych z opłatami abonamentowymi wraz ze wzorem druku upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych zakresie obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (...)


 • Odstąpienie od umowy na odległość

  Dokument jest oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. W terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług (ważna jest więc data wskazana na umowie) bądź daty dostarczenia towaru zakupionego w Internecie, konsument ma prawo odstąpić od umowy, bez podania przyczyny. (...)


 • Uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania spółki w umowie z członkiem zarządu

  W umowach między spółką a członkami zarządu spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Uchwałę powołującą pełnomocnika spółki może podjąć zgromadzenie wspólników zwołane w trybie zwykłym, lub na mocy art. 240 ksh bez formalnego (...) • Oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Jedną z przyczyn wygaśnięcia mandatu członka zarządu spółki z o.o. jest jego rezygnacja - jednostronna czynność prawna składana spółce. Rezygnacja może mieć charakter natychmiastowy bądź odroczony do momentu w niej wskazanego. Do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się (...)


 • Oświadczenie o prawie do opieki zdrowotnej

  Sporządzenie oświadczenia o posiadaniu prawa do świadczeń ubezpieczenia zdrowotnego ze środków publicznych będzie niezbędne, jeśli z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych prawo do nieodpłatnych świadczeń nie będzie wynikało. Oświadczenie zawiera klauzulę: „Posiadam prawo do korzystania (...)


 • Zawiadomienie członka rady nadzorczej spółki z o.o. o posiedzeniu rady

  Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Umowa spółki może przewidywać surowsze wymagania dotyczące kworum rady nadzorczej. Z przebiegu posiedzenia rady nadzorczej sporządza się protokół. (...)


 • PIT - 36 za 2011 rok

  Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów: 1) (...)


 • PIT - 36L za 2011 rok

  Formularz PIT-36l jest przeznaczony dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. (...)


 • PIT - 38 za 2011 rok

  Formularz PIT 38 jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu: 1) odpłatnego zbycia: - papierów wartościowych, - pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), - pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, - (...)


 • PIT - 37 za 2011 rok

  Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy w roku podatkowym: 1) wyłącznie za pośrednictwem (...)


 • PIT - 28 za 2011 rok

  PIT ten składają osoby fizyczne osiągające dochody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.


 • Oświadczenie w prawie telekomunikacyjnym

  Działalność telekomunikacyjna będąca działalnością gospodarczą jest działalnością regulowaną i podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Wpisu dokonuje Prezes UKE na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę pisemnego wniosku wraz ze stosownym oświadczeniem. (...)


 • Opłata z tytułu uzyskania koncesji na obrót paliwami

  W dniu 31 marca 2012 r. upływa termin wnoszenia przez przedsiębiorstwa energetyczne opłat koncesyjnych za 2012 r. Zgodnie z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez (...)


 • Wezwanie poręczyciela do zapłaty z weksla

  Wezwanie dłużnika czy poręczyciela z weksla jest stosowane przed skierowaniem sprawy do postępowania sądowego. Po wezwaniu dłużnik bądź poręczyciel mogą wykupić weksel i w ten sposób uniknąć kosztownego postępowania przed sądem. Odpis wezwania powinien być załączony do pozwu.


 • Skarga na przewlekłość postępowania przygotowawczego

  Każda strona postępowania (czyli potencjalnie każdy z nas) może wnieść skargę, w związku z naruszeniem prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki na skutek działania lub bezczynności sądu. Skarga ta ma także zastosowanie do działań oraz bezczynności komornika sądowego (w (...)


 • Wniosek o urlop ojcowski

  W związku z dalszą nowelizacją Kodeksu pracy w zakresie uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, wprowadzono nową instytucję – urlop ojcowski. Poniżej zamieszczamy wzór wniosku pracownika o taki urlop wraz z informacjami na temat samej instytucji.


 • Wzór zgłoszenia wierzytelności w konsumenckim postępowaniu upadłościowym

  Z dniem ogłoszenia upadłości dłużnika dochodzenie wszelkich roszczeń w stosunku do niego dopuszczalne jest w zasadzie wyłącznie w trybie i formie przewidzianej przez Prawo upadłościowe i naprawcze. Dla większości wierzycieli oznacza to konieczność zgłoszenia wierzytelności sędziemu-komisarzowi. (...)


 • Pełnomocnictwo ogólne

  Pełnomocnictwo ogólne upoważnia umocowanego do czynności zwykłego zarządu w zakresie funkcjonowania mocodawcy. Powinno być ono udzielone w formie pisemnej po rygorem nieważności. Z jego treści winno wynikać upoważnienie do udzielenia dalszego pełnomocnictwa.


 • Uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Rozwiązanie spółki powodują: przyczyny przewidziane w umowie spółki, uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza, ogłoszenie upadłości spółki, inne przyczyny przewidziane prawem. Uchwała (...)


 • Uchwała w sprawie dalszego istnienia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Do dnia złożenia wniosku o wykreślenie spółki z rejestru jednomyślna uchwała wszystkich wspólników o dalszym istnieniu spółki może zapobiec jej rozwiązaniu, chyba że z żądaniem rozwiązania wystąpił niebędący wspólnikiem członek organu spółki lub organ, o którym mowa w art. (...)


 • Wniosek o wezwanie do usunięcia braków i ewentualnie rozwiązanie spółki

  W terminie trzech lat od dnia wejścia w życie (tj. od dnia 1 stycznia 2001 r.) ustawy Kodeks spółek handlowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o których mowa w art. 612 ksh, dokonają podwyższenia kapitału zakładowego co najmniej do wysokości 25 000 złotych oraz spełnią wymogi (...)


 • Treść ogłoszenia o rozwiązaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Zgodnie z art. 279 ksh, likwidatorzy powinni ogłosić o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia. Ogłoszenia należy dokonać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym składając wniosek o dokonania (...)


 • Pełnomocnictwo upoważniające do zawiązania spółki z o.o.

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Na podstawie art. 95 § 1 kc, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, (...)


 • Uchwała o zwykłym podwyższeniu kapitału zakładowego

  Podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. W tym celu konieczne jest podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału akcyjnego, która to musi zostać sporządzona w (...)


 • Testament własnoręczny ustanawiający wykonawcę

  Spadkodawca może w testamencie powołać wykonawcę testamentu. Osoba taka musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Jeżeli osoba powołana jako wykonawca testamentu nie chce tego obowiązku przyjąć, powinna złożyć odpowiednie oświadczenie przed sądem. Jeżeli spadkodawca nie postanowił (...)


 • Testament własnoręczny odwołujący testament

  Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia. Odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament, bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania testament zniszczy lub pozbawi go (...)


 • Wypowiedzenie spółki jawnej przez spadkobierców wspólnika spółki

  Śmierć wspólnika spółki jawnej jest jedną z przyczyn rozwiązania spółki jawnej. W takim przypadku powinno nastąpić wszczęcie postępowania likwidacyjnego, chyba że pozostali wspólnicy trak postanowią bądź w przypadku gdy stanowi tak umowa spółki. W razie dalszego prowadzenia spółki (...)


 • Zgłoszenie podejrzenia braku spełnienia wymagań jakościowych produktu leczniczego/wymagań zasadniczych wyrobu medycznego

  Zgłoszenia podejrzenia, że produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym, dokonuje się do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Zgłoszenie takiego podejrzenia przez: kierownika zakładu opieki zdrowotnej, lekarza lub lekarza dentystę zatrudnionego w zakładzie (...)


 • Protokół wstrzymania/wycofania z obrotu produktu leczniczego/wyrobu medycznego

  Po otrzymaniu decyzji o wstrzymaniu lub wycofaniu z obrotu produktu leczniczego podmiot odpowiedzialny, wytwórca lub importer jest obowiązany m.in. do niezwłocznego zabezpieczenia posiadanego zapasu produktu leczniczego przed dalszym wprowadzaniem do obrotu oraz niezwłocznego sporządzenia protokołu, (...)


 • Raport końcowy o zakończeniu procedury wstrzymania/ wycofania z obrotu produktu leczniczego

  Podmiot odpowiedzialny, wytwórca lub importer produktu leczniczego: 1) w przypadku otrzymania decyzji o wstrzymaniu obrotu produktem leczniczym, po otrzymaniu od bezpośrednich odbiorców raportów o podjętych działaniach zabezpieczających od bezpośrednich odbiorców produktów leczniczych niezwłocznie (...)


 • Raport o podjętych działaniach zabezpieczających w sprawie wstrzymania/ wycofania z obrotu produktu leczniczego/wyrobu medycznego

  Po otrzymaniu decyzji o wstrzymaniu lub wycofaniu z obrotu produktu leczniczego podmiot odpowiedzialny, wytwórca lub importer jest m.in. obowiązany do przekazania do organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej raportu o podjętych działaniach zabezpieczających. Kierownik hurtowni farmaceutycznej (...)


 • Oświadczenie członków zarządu o zaspokojeniu wierzycieli, którzy wnieśli sprzeciw

  Zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników i wpisu do rejestru. Obniżenie kapitału zakładowego powoduje zmianę umowy spółki. Uchwały, o których mowa powyżej powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza. Do zgłoszenia obniżenia kapitału zakładowego należy dołączyć: (...)


 • Ogłoszenie o obniżeniu kapitału zakładowego spółki z o.o.

  Zgodnie z art. 264 § 1 ksh, o uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego zarząd niezwłocznie ogłasza, wzywając wierzycieli spółki do wniesienia sprzeciwu w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie. Wierzyciele, którzy w tym terminie zgłosili (...)


 • Wzór Karty Polaka

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka określa wzór Karty Polaka. Podajemy go poniżej. Karta Polaka może być przyznana osobie, która deklaruje przynależność do Narodu Polskiego i m.in. wykaże (...)


 • Formularz zgłoszenia zmiany danych dotyczących odbiornika radiowego lub telewizyjnego

  Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne podlegają, dla celów pobierania opłat abonamentowych za ich używanie, zarejestrowaniu w placówkach operatora publicznego, tzn. operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych, z wyłączeniem agentów pocztowych. 13 grudnia 2007 r. wchodzi (...)


 • Informacja o rocznej wielkości sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu

  Warunkiem prowadzenia działalności na podstawie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi jest m.in. przekazywanie organowi zezwalającemu informacji o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych, w terminie do dnia 31 stycznia za rok poprzedni. Stąd ponizej podajemy obowiązujący wzór informacji (...)


 • Informacja o rocznej wielkości sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa i powyżej 4,5% do 18%

  Warunkiem prowadzenia działalności na podstawie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi jest m.in. przekazywanie organowi zezwalającemu informacji o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych, w terminie do dnia 31 stycznia za rok poprzedni. Stąd ponizej podajemy obowiązujący wzór informacji (...)


 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób sprawujących nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi

  Wchodzące w życie 21 lipca 2007 r. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie kwalifikacji osób sprawujących opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi i osób sprawujących nadzór nad tymi osobami (Dz. U. 2007 r., Nr 121, poz. 835) określa: rodzaj wykształcenia (...)


 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób sprawujących opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi

  Wchodzące w życie 21 lipca 2007 r. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie kwalifikacji osób sprawujących opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi i osób sprawujących nadzór nad tymi osobami (Dz. U. 2007 r., Nr 121, poz. 835) określa: rodzaj wykształcenia (...)


 • Wzór dowodu osobistego

  Wzór dowodu osobistego stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. 2000 r., Nr 112, poz. 1182, ze zm.). Poniżej go (...)


 • Zaświadczenie o miejscu zamieszkania w RP dla celów opodatkowania przychodów z oszczędności

  Od 8 maja 2007 r., na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe (Dziennik Ustaw z 2007 r., Nr 72, poz. 482), obowiązuje nowy wzór zaświadczenia o miejscu (...)


 • Polski certyfikat rezydencji

  Od 8 maja 2007 r., na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe, obowiązuje nowy wzór zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów (...)


 • Umowa o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom

  W przypadku uwzględnienia wniosku pracodawcy o zawarcie umowy OHP zawiera z pracodawcą umowę o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń. Publikujemy niżej wzór umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym (...)


 • Opinia do wniosku o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym

  Publikujemy niżej opinię w sprawie spełniania przez pracodawcę warunków wymaganych do przeprowadzenia przygotowania zawodowego oraz innych warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy (...)


 • Wzór umowy o dofinansowanie projektu z SPO WKP - Pomoc techniczna

  Celem pomocy technicznej SPO WKP jest zapewnienie wsparcia dla procesu wdrażania i monitorowania SPO WKP oraz dla efektywnego, zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi, wykorzystania finansowego wkładu Wspólnoty oraz środków krajowych poprzez: zagwarantowanie zgodności realizowanych projektów (...)


 • Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe

  Leczenie uzdrowiskowe przysługuje świadczeniobiorcy na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie to wymaga potwierdzenia przez oddział wojewódzki Funduszu właściwy ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, a jeżeli nie można ustalić (...)


 • Zaświadczenie o przyjęciu cudzoziemca na studia

  Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony można udzielić cudzoziemcowi, który np. zamierza podjąć lub kontynuować studia lub szkolenie zawodowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku cudzoziemiec jest obowiązany potwierdzić zamiar podjęcia lub kontynuowania studiów na terytorium (...)


 • Świadectwo dostawy owoców i warzyw do przetwórstwa

  Od 22 listopada 2006 r. zaczyna obowiązywać rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru świadectwa dostawy owoców i warzyw do przetwórstwa (Dz. U. 2006 r., Nr 200, poz. 1476). Taki zmieniony wzór podajemy poniżej.


 • Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej

  Minister Finansów ma prawo określać, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy stosowanych w sprawach celnych, mając na uwadze jednolite wykonywanie przepisów prawa celnego oraz ułatwienie w dokonywaniu formalności przed organami celnymi. Rozporządzenie może zawierać instrukcje wypełniania (...)


< >
porady prawne online

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.