Logowanie

Wzory pism - pozwy

 • Wzór pozwu o alimenty dla studenta

  Osoba pełnoletnia także może dochodzić alimentów od rodziców, jeżeli nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, gdyż np. studiuje i nie może podjąć pracy. Alimentów można się domagać zarówno od jednego z rodziców jak i obojga. W pozwie należy udowodnić wydatki, jakie są ponoszone (...)


 • Pozew rozwodowy - bez orzekania o winie

  Co do zasady orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku skutki będą takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Zgodne żądanie małżonków (...)


 • Pozew rozwodowy - wzór ogólny

  Pozew rozwodowy jest składany w przypadku zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Zupełny rozkład pożycia oznacza wygaśnięcie między małżonkami więzi duchowej fizycznej i gospodarczej. Trwałość należy wiązać z niemożnością odbudowy tej więzi - niemożnością powrotu (...)


 • Pozew o alimenty na rzecz dziecka

  Pozew o alimenty na rzecz dziecka składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów lub do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego rodzica – prawo wyboru służy powodowi (czyli osobie uprawnionej do alimentów, w przypadku (...) • Pozew o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Sąd może wyrokiem orzec rozwiązanie spółki na żądanie wspólnika lub członka organu spółki, jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo jeżeli zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki. Powództwo w przedmiocie rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...)


 • Pozew o eksmisję

  W przypadku zwłoki w zapłacie czynszu wynajmujący może wypowiedzieć umowę po spełnieniu określonych warunków. Najemca musi być w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności, a przed wypowiedzeniem wynajmujący musi uprzedzić (...)


 • Pozew o zachowek

  Problem zachowku powstaje wyłącznie w przypadku dziedziczenia testamentowego. Często rozporządzenie całym majątkiem na rzecz obcej osoby jest dla najbliższych krewnych spadkodawcy krzywdzące, z uwagi np. na to, że majątek powstawał wysiłkiem całej rodziny. Z tego też względu instytucja (...)


 • Pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny

  Oboje małżonkowie, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, mają obowiązek utrzymywać rodzinę, którą założyli. Gdy jedno z nich z tego obowiązku się nie wywiązuje, można zwrócić się do sądu. Najczęściej przed sądem dochodzi się alimentów na (...)


 • Odpowiedź na pozew rozwodowy z żądaniem orzeczenia winy i zasądzeniem alimentów

  Pozwany w procesie o rozwód nie może wnieść powództwa wzajemnego, ale może także wnosić o orzeczenie rozwodu lub separacji. Może też np. zgadzać się z orzeczeniem rozwodu, ale z innym rozkładem winy między małżonkami czy też przyznania jemu, a nie stronie powodowej, opieki nad dziećmi. (...)


 • Pozew o obniżenie alimentów między małżonkami po rozwodzie

  Byli małżonkowie mogą być zobowiązani do płacenia sobie alimentów. Ich wysokość ustalana jest w wyroku lub ugodzie. Różne okoliczności życiowe mogą zmienić sytuację zarówno osoby uprawnionej, jak i zobowiązanej. Przepisy prawa rodzinnego dają możliwość zmiany wysokości kwoty alimentów (...)


 • Pozew o podwyższenie alimentów od byłego współmałżonka po rozwodzie

  W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zmiana może dotyczyć zarówno sytuacji osoby zobowiązanej, jak i uprawnionej. Zwiększenie potrzeb uprawnionego lub możliwości zobowiązanego może być podstawą zwiększenia kwoty alimentów. (...)


 • Pozew rozwodowy z żądaniem alimentów od małżonka

  Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom (...)


 • Pozew o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł

  W przypadku, gdy zobowiązany do alimentów żąda ustalenia, iż obowiązek alimentacyjny wygasł, obowiązany jest złożyć pozew o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł – do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego do alimentów, w tym przypadku pozwanego. (...)


 • Wzór pozwu o podwyższenie alimentów

  Aby zmienić wysokość alimentów, należy wystąpić z pozwem o podwyższenie/zmniejszenie alimentów do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania powoda lub pozwanego. W pozwie należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające zmianę poprzez załączenie do pozwu dokumentów (...)


 • Pozew w postępowaniu upominawczym


 • Pozew w postępowaniu nakazowym

  Przykładowy pozew w postępowaniu nakazowym.


 • Pozew pracownika o ustalenie stosunku pracy

  Definicję stosunku pracy zawiera art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do (...)


 • Pozew o zapłatę ekwiwalentu za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy

  Podstawę pozwu stanowi przepis art. 171 kodeksu pracy oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Ekwiwalent (...)


 • Pozew o udzielenie urlopu wypoczynkowego

  Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, którego nie może się zrzec. Uprawnienie przewidziane przez ustawodawcę przysługuje tylko i wyłącznie pracownikowi. Uprawnień takich nie posiadają zleceniobiorcy, prowadzący działalność (...)


 • Pozew o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia

  Podstawą prawną powództwa są przepisy art. 928-930 kodeksu cywilnego. Spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu (...)


 • Pozew o wykonanie zapisu testamentowego

  Zapis może być ustanowiony tylko w testamencie. Zapis może być dokonany tylko na rzecz oznaczonego podmiotu oraz jest połączony z obowiązkiem spełnienia określonego świadczenia majątkowego przez określony podmiot na rzecz zapisobiercy. Wymagalność roszczenia zapisobiercy jednak powstaje (...)


 • Pozew o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

  Zgodnie z art. 691 kodeksu cywilnego, w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, (...)


 • Pozew o zapłatę z tytułu roszczenia regresowego współdłużników solidarnych

  Co do zasady, jeżeli kilka osób zaciągnęło zobowiązanie dotyczące ich wspólnego mienia, są one zobowiązane solidarnie za jego spełnienie. W takiej sytuacji, jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił całe świadczenie, treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego (...)


 • Pozew o wykup zajętej części nieruchomości

  Jeżeli przy wnoszeniu budynku lub innego urządzenia przekroczono bez winy umyślnej granice sąsiedniego gruntu, właściciel tego gruntu może żądać albo stosownego wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej, albo wykupienia zajętej części gruntu oraz części, która na skutek budowy (...)


 • Pozew o zapłatę z tytułu zachowku

  Zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – w wysokości dwóch trzecich wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał (...)


 • Pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej

  W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nie istniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności. (...)


 • Pozew w postępowaniu cywilnym - formularz "P"

  Zgodnie z art. 187 [1] kodeksu postępowania cywilnego pozew na formularzu obowiązany jest złożyć powód, który będąc usługodawcą lub sprzedawcą dochodzi roszczeń wynikających z umów o świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych, przewóz osób i bagażu w komunikacji masowej, (...)


 • Pozew wzajemny - formularz "PW"

  Zgodnie z art. 505 [2] kodeksu postępowania cywilnego pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierające wnioski dowodowe wnoszone w postępowaniu uproszczonym powinny być sporządzone na urzędowych formularzach. Pozew powinien być sporządzony na formularzu zgodnym ze (...)


 • Odpowiedź na pozew - formularz "OP"


 • Sprzeciw od wyroku zaocznego, Zarzuty od nakazu zapłaty, Sprzeciw od nakazu zapłaty - formularz SP


 • Pozew poszkodowanego w wypadku samochodowym o odszkodowanie i rentę

  W wyniku wypadków komunikacyjnych w Polsce wiele osób, a w szczególności pieszych, staje się kalekami w większym czy mniejszym stopniu. Jednak niewielki procent tych osób występuje do sprawcy z roszczeniami o naprawienie wyrządzonej szkody czy o rentę z tytułu częściowej lub całkowitej (...)


 • Odpowiedź na pozew w postępowaniu uproszczonym

  Zgodnie z art. 505 [2] kodeksu postępowania cywilnego pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierające wnioski dowodowe wnoszone w postępowaniu uproszczonym powinny być sporządzone na urzędowych formularzach. Odpowiedź na pozew w postępowaniu uproszczonym powinna być (...)


 • Dane uzupełniające dotyczące stron i pełnomocników - formularz "DS"

  Zgodnie z art. 187 [1] kodeksu postępowania cywilnego pozew na formularzu obowiązany jest złożyć powód, który będąc usługodawcą lub sprzedawcą dochodzi roszczeń wynikających z umów o świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych, przewóz osób i bagażu w komunikacji masowej, (...)


 • Odpowiedź na pozew wraz z pozwem wzajemnym

  Powództwo wzajemne jest dopuszczalne, jeżeli roszczenie wzajemne jest w związku z roszczeniem powoda lub nadaje się do potrącenia. Powództwo wzajemne można wytoczyć bądź w odpowiedzi na pozew, bądź oddzielnie, nie później jednak niż na pierwszej rozprawie, albo w sprzeciwie od wyroku zaocznego.


 • Wniosek o rozpoznanie sprawy pod nową sygnaturą

  Sąd zwrócił Ci pozew na skutek nieuzupełnienia braków formalnych w wyznaczonym terminie? Sprawa nie jest zaprzepaszczona. Uzupełniając braki formalne po terminie możesz zwrócić się o rozpoznanie sprawy pod nową sygnaturą akt, dzięki czemu nie będziesz musiał składać kolejnego poprawionego (...)


 • Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym na podstawie weksla

  Powód, który dochodzi zapłaty na podstawie weksla może wytoczyć powództwo w trybie postępowania nakazowego. Dzięki uproszczonym procedurom postępowanie nakazowe zapewnia możliwość szybszego uzyskania tytułu egzekucyjnego i w konsekwencji wcześniejszego wszczęcia egzekucji.


 • Pozew o wynagrodzenie szkody wyrządzonej przez ruch przedsiębiorstwa

  Przedsiębiorstwa wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody, takie jak przedsiębiorstwa transportowe, energetyczne, kopalnie czy inne wykorzystujące pracę maszyn i urządzeń, winny liczyć się z tym, że za szkody powstałe w związku z ruchem przedsiębiorstwa odpowiadają na zasadzie ryzyka. Oznacza (...)


 • Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym

  Jeżeli powód dochodzi zapłaty na podstawie zaakceptowanych przez dłużnika rachunków (faktur) może wytoczyć powództwo żądając wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. W ten sposób może stosunkowo szybko uzyskać tytuł wykonawczy i skierować egzekucję przeciwko dłużnikowi.


 • Pozew o ustalenie

  W postępowaniu przed sądem powód może dochodzić ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa. Winien jednak wykazać, iż w tym ustaleniu ma interes prawny.


 • Pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia

  Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest wypłata pracownikowi wynagrodzenia. W razie, gdyby pracodawca nie dopełnił swojego obowiązku, można dochodzić jego spełnienia przed sądem pracy, do którego należy skierować pozew.


 • Wzór pozwu o zapłatę odszkodowania z umowy ubezpieczenia OC

  Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia (...)


 • Pozew o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu


 • Pozew o obniżenie alimentów na dzieci

  Podstawą skierowania do sądu pozwu o obniżenie alimentów jest przepis art. 135 § 1 kro, stanowiący, iż zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Jeśli więc po zawarciu ugody sądowej bądź (...)


 • Pozew o wypłatę wynagrodzenia za świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych

  W przypadku gdy pracownik świadczył pracę, w ramach umowy o pracę, w godzinach nadliczbowych i nie otrzymał z tego tytułu czasu wolnego, ani wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, pracownik może ubiegać się o odszkodowanie od pracodawcy. Ponadto zobowiązanie pracownika do świadczenia (...)


 • Pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

  Pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności


 • Pozew rozwodowy - rozstrzygnięcie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania

  Pozew rozwodowy z wnioskiem o podział wspólnego mieszkania wnoszony jest wówczas, gdy małżonkowie mają wspólne mieszkanie, nabyte w trakcie trwania małżeństwa i wchodzące w skład wspólności ustawowej małżeńskiej. Według art. 58 § 2 kro w sytuacji, gdy małżonkowie zajmują wspólne (...)


 • Pozew o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni

  Pozew o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni.


 • Pozew o zniesienie wspólności ustawowej między małżonkami

  Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym (...)


 • Cofnięcie pozwu


 • Pozew o przyjęcie w poczet członków


< >
porady prawne online

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.