Logowanie

Wzory pism - wnioski

 • Wzór wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

  Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić tylko dłużnik. Konsumenckie postępowanie upadłościowe nie jest możliwe do przeprowadzenia z wniosku wierzyciela. Wniosek składa się do sądu powszechnego. Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd upadłościowy w składzie 3 sędziów (...)


 • Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

  Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego składa się wraz z załącznikami: kopią umowy kompleksowej lub kopią umowy sprzedaży energii elektrycznej. Po złożeniu wniosku czeka się miesiąc na wydanie opinii w sprawie przyznania dodatku energetycznego. O przyznanie tego świadczenia mogą (...)


 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

  Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.


 • Wniosek o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją

  Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją jest działalnością reglamentowaną i wymaga uzyskania koncesji. Organem właściwym w sprawie udzielenia koncesji jest Minister właściwy do spraw wewnętrznych. • Wniosek o przyspieszenie rejestracji spółki

  Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego sąd powinien rozpoznać niezwłocznie, jednak nie później nie w terminie 14 dni od jego złożenia. Zdarza się jednak tak, że sąd nie podejmuje żadnych działań przez dłuższy okres czasu, a to np. z powodu choroby sędziego, któremu sprawa została (...)


 • Wniosek o umorzenie zaległego abonamentu RTV

  Na podstawie przepisu art. 10 ustawy o opłatach abonamentowych, w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych, (...)


 • Wniosek do banku o rozłożenie zadłużenia na raty

  Niniejszy wniosek nie jest wprawdzie pismem typowo prawniczym, jednakże wskazuje jak powienno wyglądać takie pismo. Ostatecznie to od wierzyciela zależy czy wniosek zostanie uwzględniony. Warto jednak dodać, iż jeśli pojawiają się problemy ze spłatą kredytu należy bezzwłocznie udać się (...)


 • ZUS Z-15 Wniosek o uzyskanie zasiłku opiekuńczego

  Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego


 • Wzór wywiadu pielęgniarskiego oraz zaświadczenia lekarskiego

  Zaświadczenie stanowi załącznik do wniosku o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczego, w przypadku ubiegania się o umieszczenie w zakładzie opiekuńczo - leczniczym (ZOL).


 • Skierowanie do zakładu opiekuńczego

  Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wydaje skierowanie do zakładu opiekuńczego, zwane „skierowaniem”, w przypadku gdy świadczeniobiorca spełnia kryteria objęcia świadczeniami gwarantowanymi udzielanymi w warunkach stacjonarnych, które realizowane są w zakładach opiekuńczych dla osób (...)


 • Wniosek o niekaralność osoby fizycznej - Krajowy Rejestr Karny (KRK)

  Informację z Krajowego Rejestru Karnego (w tym tzw. zaświadczenie o niekaralności) można uzyskać: - w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego, - w Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju. Wypełniony i opłacony formularz zapytania (...)


 • Wniosek o niekaralność osoby prawnej - Krajowy Rejestr Karny (KRK)

  Informację z Krajowego Rejestru Karnego (w tym tzw. zaświadczenie o niekaralności) można uzyskać: - w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego, - w Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju. Wypełniony i opłacony formularz zapytania (...)


 • Wniosek o wydanie EKUZ - nieubezpieczony turysta

  Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego powinien być złożony w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na zadeklarowany we wniosku adres zamieszkania osoby wnioskującej. Wniosek składają inne niż ubezpieczeni osoby posiadające obywatelstwo (...)


 • Wniosek o EKUZ dla pracownika, ucznia i studenta

  Niniejszy wniosek dedykowany jest dla pracownika oddelegowanego, pracownika dyplomatycznego/konsularnego, bezrobotnego poszukującego pracy, studenta/ucznia udającego się do szkoły / na studia – UE; pracownika transportu międzynarodowego, pracownika sezonowego - EFTA. Wniosek o wydanie Europejskiej (...)


 • Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - partnerzy (KRS-ZD)

  Niniejszy plik stanowi załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - wykreślenie jednego partnera i wpisanie drugiego, wykreślenia partnera, zmianę danych partnera, wpisanie nowego partnera.


 • Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - dyrektorzy wykonawczy (KRS-ZI)

  Formularz stanowi załącznik do wniosku o zmianę w rejestrze przedsiębiorców - wykreślenie i wpisanie nowego dyrektora, wykreślenie dyrektora, wpisanie dyrektora, zamianę danych dyrektora.


 • Wniosek do Prezesa NFZ o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju (ubezpieczony na terytorium RP)

  W celu uzyskania zgody na przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju konieczne jest złożenie wniosku do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych albo kontynuację leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju (...)


 • Wniosek o wydanie EKUZ - ubezpieczony turysta

  Od 1 stycznia 2006 r. dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie państw Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia mogą składać w oddziale wojewódzkim (...)


 • Wniosek o wymianę prawa jazdy

  Prawa jazdy i inne dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami lub potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i wymagania w stosunku do kierujących pojazdami, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do czasu ich wymiany dokonywanej na koszt osoby uprawnionej w zakresie (...)


 • Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - wspólnicy spółki komandytowej (KRS-ZC)

  Niniejszy dokument stanowi załącznik do wniosku o zmianę wspólników spółki komandytowej - wykreślenie bądź dopisanie wspólnika do spółki.


 • Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej (KRS-WB)

  Załącznik służy wpisaniu wspólników bądź komplementariuszy w spółce komandytowej bądź komandytowo – akcyjnej. Informacje o pozostałych wspólnikach należy wpisać w kolejnych egzemplarzach załącznika „Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej”, (...)


 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia (KRS-W5)

  Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Poniżej (...)


 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych i towarzystwo reasekuracji wzajemnej (KRS-W8)

  Przez działalność ubezpieczeniową rozumie się wykonywanie czynności ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych. Przez działalność reasekuracyjną rozumie się wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem ryzyka (...)


 • Podanie o podwyżkę wynagrodzenia

  Podanie o podwyżkę wynagrodzenia powinno być złożone w formie pisemnej. Oprócz oczekiwań finansowych należy w nim zawrzeć uzasadnienie swojej prośby. Jest to właściwie najważniejsza część podania - niewłaściwie umotywowana prośba znacznie zmniejsza szanse na uzyskanie podwyżki. W (...)


 • Wniosek o wydanie paszportu

  Druk wniosku o wydanie paszportu


 • Wniosek o udzielenie podwyżki

  Wniosek nie jest typowym pismem o charakterze prawnym. Może być składany albo w formie pisemnej albo ustnej. Najważniejsze są powody, ze względu na które pracownik domaga się podwyżki - to od nich zależy czy wniosek zostanie uwzględniony.


 • Sprzeciw pracownika od ukarania karą porządkową

  Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może (...)


 • Skarga na przewlekłość postępowania przygotowawczego

  Każda strona postępowania (czyli potencjalnie każdy z nas) może wnieść skargę, w związku z naruszeniem prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki na skutek działania lub bezczynności sądu. Skarga ta ma także zastosowanie do działań oraz bezczynności komornika sądowego (w (...)


 • Wniosek o wyrobienie paszportu dla dziecka

  Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 6 marca 1985r., sygn. III CRN 19/85, LexPolonica nr 320932 wskazał, że wyjazd dziecka za granicę w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka wymaga zgody obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską, a w braku takiej zgody (...)


 • Wniosek o dodatkowy urlop ojcowski

  Instytucja tzw. dodatkowy urlop ojcowskiego to kolejny etap reformy kodeksowych uprawnień rodziców związanych z rodzicielstwem. Ma ona na celu przeciwdziałanie niekorzystnym trendom demograficznym poprzez ułatwienie kobietom rodzącym dzieci funkcjonowanie na rynku pracy. W tym przypadku ułatwiono (...)


 • Wniosek o urlop ojcowski

  W związku z dalszą nowelizacją Kodeksu pracy w zakresie uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, wprowadzono nową instytucję – urlop ojcowski. Poniżej zamieszczamy wzór wniosku pracownika o taki urlop wraz z informacjami na temat samej instytucji.


 • Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa

  W postępowaniu karnym na postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa przysługuje zażalenie, które należy złożyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Zażalenie należy złożyć do właściwego sądu. W przypadku, gdy zaistnieją okoliczności niezależne od strony postępowania (...)


 • Testament własnoręczny z podstawieniem

  Instytucja podstawienia polega na tym, iż w przypadku gdyby osoba powołana do spadku na mocy testamentu nie chciała bądź też nie mogła dziedziczyć, spadkodawca testamentowy może ustanowić w miejsce tegoż, innego spadkobiercę. Jest to tzw zwykłe podstawienie, określone w przepisie art. 963 (...)


 • Formularz wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1

  Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym NIP, zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie (...)


 • Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1

  Osoba zakładająca nową firmę ma składać wniosek o wpis do poszczególnych rejestrów (gminnej ewidencji, urzędu skarbowego, ZUS jako płatnika, urzędu statystycznego) tylko w urzędzie gminy. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego (...)


 • Wzór wniosku o wyłączenie przedmiotu z masy upadłości upadłego konsumenta

  Składniki mienia nienależące do majątku upadłego podlegają wyłączeniu z masy upadłości. Wniosek o wyłączenie przedmiotu z masy upadłości może złożyć więc osoba, której przysługuje prawo własności przedmiotu błędnie włączonego do masy upadłości. Zgodnie z art. 70 Prawa upadłościowego (...)


 • Wzór oświadczenia dłużnika o prawdziwości danych zawartych we wniosku o ogłoszenie upadłości

  Wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnik jest obowiązany złożyć oświadczenie na piśmie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku. Jeżeli takie oświadczenie nie jest zgodne z prawdą, dłużnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek podania nieprawdziwych (...)


 • Wniosek o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu wpisanej do rejestru spółki kapitałowej w przypadku, gdy: nie zawarto umowy spółki, określony w umowie albo statucie przedmiot działalności spółki jest sprzeczny z prawem, umowa albo statut spółki nie zawiera postanowień dotyczących firmy, przedmiotu (...)


 • Wniosek o nakazanie wypłaty wynagrodzenia małżonka drugiemu małżonkowi

  Przesłankami skorzystania z art. 28 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego są niespełnianie ciążącego na jednym z małżonków obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny i pozostawanie przez małżonków we wspólnym pożyciu. Obie te przesłanki muszą zachodzić. Wspólne (...)


 • Wniosek powoda o ustanowienie adwokata / radcy prawnego

  Wniosek o ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika należy zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Osoba fizyczna, która nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie sądu właściwego dla postępowania, może złożyć wniosek o (...)


 • Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu

  Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę albo na mocy ustawy albo na mocy testamentu. Domniemywa się, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, jest spadkobiercą. Stwierdzenie nabycia spadku nie może nastąpić przed upływem sześciu (...)


 • Wniosek o zwolnienie wykonawcy testamentu

  Spadkodawca może w testamencie powołać wykonawcę testamentu. Nie może być wykonawcą testamentu, kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych. Jeżeli spadkodawca nie postanowił inaczej, wykonawca testamentu powinien zarządzać majątkiem spadkowym, spłacić długi spadkowe, w szczególności (...)


 • Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej

  Aby władza rodzicielska została przywrócona po jej zawieszeniu, należy wystąpić do sądu z wnioskiem o przywrócenie władzy rodzicielskiej, w którym należy uprawdopodobnić ustanie przyczyn zawieszenia. Sądem właściwym do rozpoznania wniosku jest sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania (...)


 • Wniosek o zawieszenie władzy rodzicielskiej

  Sąd opiekuńczy może zawiesić wykonywanie władzy rodzicielskiej w razie przemijającej przeszkody w jej wykonywaniu. Wniosek o zawieszenie władzy rodzicielskiej składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Legitymację do jego wniesienia ma między innymi (...)


 • Wniosek o przyznanie przydziału na realizację umów o dzieło w Republice Federalnej Niemiec

  Przedsiębiorstwa dopuszczone do realizacji umów o dzieło w RFN nie mogą zatrudniać większej liczby pracowników niż przydzielona przez polskie Ministerstwo Gospodarki poszczególnym polskim przedsiębiorstwom, jak również nie mogą zatrudniać pracowników nie posiadających zezwolenia na pracę (...)


 • Wniosek o zabezpieczenie alimentów na rzecz dzieci

  Postępowanie o rozwód może przeciągać się w czasie. By uzyskać środki na utrzymanie dzieci, zanim owo postępowanie się skończy (i uprawomocni się wyrok rozwodowy), można złożyć wniosek o zabezpieczenie przyszłych roszczeń alimentacyjnych. Sąd - jeśli uzna wniosek za zasadny - może (...)


 • Wniosek o udzielenie zabezpieczenia przez uregulowanie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania

  Wspólne zamieszkiwanie stron przez czas trwania procesu rozwodowego może być utrudnione. Sąd co prawda w wyroku ma obowiązek orzec o sposobie korzystania z takiego mieszkania, ale postępowanie rozwodowe może rozciągnąć się w czasie. Dlatego przepisy przewidują możliwość udzielenie zabezpieczenia (...)


 • Ogłoszenie o obniżeniu kapitału zakładowego spółki z o.o.

  Zgodnie z art. 264 § 1 ksh, o uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego zarząd niezwłocznie ogłasza, wzywając wierzycieli spółki do wniesienia sprzeciwu w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie. Wierzyciele, którzy w tym terminie zgłosili (...)


 • Wniosek o podział majątku wspólnego obejmującego akcje w spółce akcyjnej

  Niniejszy dokument zawiera wniosek o podział majątku wspólnego obejmujący nieruchomość zabudowaną, ruchomości oraz akcje w spółce akcyjnej. Dodatkowo wnioskodawca żąda w nim zwrotu kwoty, jaką wyłożył z majątku osobistego na nieruchomość stanowiącą majątek wspólny.


 • Wniosek o podział majątku obejmującego udziały w spółce z o.o.

  Zasadą jest, że do majątku wspólnego wchodzi wszystko to, co zostało nabyte w trakcie trwania małżeństwa. Do majątku wspólnego małżonków mogą wejść m.in. udziały spółki z o.o. - jeśli zostaną nabyte np. za pieniądze zarobione przez jednego z małżonków. Wspólnikiem spółki będzie (...)


< >
porady prawne online

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.