Logowanie

Wzory umów

 • Wniosek do zakładowej komisji pojednawczej o przekazanie sprawy do sądu pracy w związku z nieosiągnięciem porozumienia

  Jeżeli postępowanie przed komisją pojednawczą nie doprowadziło do zawarcia ugody, komisja na żądanie pracownika, zgłoszone w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania pojednawczego, przekazuje niezwłocznie sprawę sądowi pracy. Wniosek pracownika o polubowne załatwienie sprawy przez (...)


 • Uchwała w sprawie powołania zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Jak stanowi kodeks spółek handlowych , zgłoszenie spółki do sądu rejestrowego powinno zawierać nazwiska, imiona i adresy członków Zarządu. Możliwe jest powołanie Zarządu w samej umowie spółki bądź później, na podstawie uchwały wspólników. Uchwały zgromadzenia wspólników powinny (...)


 • Testament własnoręczny z wydziedziczeniem

  Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku: 1. wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, 2. dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z (...)


 • Zmiana oferty • Informacja o danych ujawnionych podczas otwarcia ofert


 • Wypowiedzenie udziału w spółce cywilnej z ważnych powodów

  Zgodnie z art. 869 § 2 kc, z ważnych powodów wspólnik może wypowiedzieć swój udział bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby spółka była zawarta na czas oznaczony. Zastrzeżenie przeciwne jest nieważne.


 • Kontrakt menedżerski dla członka zarządu (1)

  Kontrakt menadżerski stanowi umowę cywilnoprawną. Ponieważ nie jest regulowana przez przepisy prawne, stanowi ona umowę nienazwaną. Strony ustalają w umowie jej postanowienia, mając dość szeroka swobodę kształtowania treści umowy, będąc zobowiązanym do zachowania przepisów ogólnych (...)


 • Umowa o odpowiedzialności materialnej pracownika za powierzone mienie

  Pracodawca może zawrzeć z pracownikami umowę o wspólnym sprawowaniu pieczy nad powierzonym mieniem. Koniecznym elementem tej umowy jest określenie w jej treści w jakich częściach pracownicy odpowiadają za powierzone mienie. Bez tego postanowienia umowa jest nieważna, gdyż przepisy nie wprowadzają (...)


 • Zgoda wierzyciela na przejęcie długu

  Zmiana dłużnika może nastąpić przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela. Oświadczenie wierzyciela może być złożone którejkolwiek ze stron. Musi ono mieć formę pisemną.


 • Umowa sprzedaży wierzytelności

  Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie (...)


 • Zaświadczenie o niezdolności do pracy

  Dokument ten zawiera wzór zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy.


 • Oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza

  Oświadczenie o przyjęciu bądź też odrzuceniu spadku jest pierwszą czynnością jaka powinna zostać dokonana przez spadkobierców zmarłego. Zasadniczo mogą oni przyjąć spadek wprost (bez ograniczenia za długi spadkowe), z dobrodziejstwem inwentarza (z ograniczeniem odpowiedzialności za długi (...)


 • Wniosek o urlop wychowawczy na dziecko przewlekle chore

  Pracownik w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, które wymaga osobistej opieki ze względu na stan zdrowia potwierdzonego orzeczeniem lekarskim o niepełnosprawności. Pracownik może skorzystać z urlopu wychowawczego do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Przysługujący pracownikowi (...)


 • Przyjęcie układu zbiorowego obowiązującego w innym zakładzie pracy

  Dokument zawiera wzór porozumienia o przejęciu do stosowania w danym zakładzie pracy układu zbiorowego zawartego przez innego pracodawcę z inną organizacją związkową. Na podstawie art. 241[10] Kodeksu pracy strony porozumienia mogą przyjąć do stosowania w zakładzie pracy układu zbiorowego (...)


 • Udzielenie przez zarząd zezwolenia na zbycie udziału w spółce z o.o.

  Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału umowa spółki może uzależnić od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć. Zgoda powinna być wyrażona przez zarząd spółki w formie pisemnej. W przypadku gdy zgody odmówiono, sąd rejestrowy może (...)


 • Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

  W zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji). Pracodawca, który poniósł szkodę (...)


 • Skierowanie pracownika na okresowe badania lekarskie

  Stosownie do art. 229 § 2 Kodeksu pracy każdy pracownik, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy, podlega okresowym badaniom lekarskim. Skierowanie na badania lekarskie powinno zawierać określone elementy, co wynika z rozporządzenia wykonawczego do Kodeksu pracy.


 • Uchwała wspólników spółki cywilnej

  Każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych (...)


 • Umowa o opiekę na Systemem Rachunkowo - Księgowy "Liczydło"


 • Zgłoszenie o chorobie zawodowej

  Dokument ten zawiera zgłoszenie złożone przez pracownika pracodawcy o rozpoznaniu u pracownika choroby zawodowej. Podstawa dokonania takiego zgłoszenia znajduje się w art. 235 Kodeksu pracy, który przewiduje obowiązek powiadomienia przez pracodawcę Państwowej Inspekcji Sanitarnej o każdym przypadku (...)


< >
porady prawne online

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.