Logowanie

Wzory umów

 • Pełnomocnictwo procesowe

  Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, (...)


 • Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

  W obecnych warunkach gospodarczych informacje dotyczące np. technologii produkcji mają duże znaczenie dla konkurujących ze sobą przedsiębiorstw. Gdy z zakładu pracy odchodzi pracownik, który miał dostęp do poufnych informacji, pracodawca jest z reguły zainteresowany w tym, by nie wykorzystywał (...)


 • Świadectwo pracy

  Wydanie pracownikowi świadectwa pracy stanowi obowiązek pracodawcy. Wydania świadectwa nie można uzależnić od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. O tym, jakie dokładnie informacje powinny znaleźć się w świadectwie pracy, decydują przepisy rozporządzenie Ministra Pracy (...)


 • Rozwiązanie umowy o pracę z młodocianym

  Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym jest szczególnym rodzajem umowy o pracę. Przejawia się to m.in. we wzmożonej ochronie stosunku pracy z takim pracownikiem. Umowę o pracę w takim przypadku można wypowiedzieć tylko z określonych przyczyn. Samo wypowiedzenie powinno odpowiadać pewnym (...) • Praca w godzinach nocnych

  Objęcie pracownika świadczeniem pracy w porze nocnej wymaga poinformowania pracownika na piśmie. Prawo do takiej zmiany wynika z nadrzędności służbowej pracodawcy nad pracownikiem. Jeżeli zmiana warunków pracy pracownika następuje na okres krótszy niż 3 miesiące nie wymaga wypowiedzenia (...)


 • Umowa faktoringu

  finansowych. Przedmiotem umowy są z reguły wierzytelności o odroczonym terminie płatności, które przelewane są na faktora przed terminem wymagalności. W ten sposób sprzedawca wierzytelności uzyskuje, za odpowiednim wynagrodzeniem, środki finansowe jeszcze przed terminem płatności. Ponadto (...)


 • Deklaracja wekslowa - wersja I

  Deklaracja wekslowa (inaczej porozumienie wekslowe, oświadczenie wekslowe) jest wiążącym wierzyciela Remitenta oświadczeniem Wystawcy weksla, określającym sposób wypełnienia weksla własnego in blanco. Deklaracja określa sposób wypełnienia weksla przez Remitenta, poprzez co eliminuje ewentualne (...)


 • Umowa sprzedaży majątkowych praw autorskich do książki

  Umowa sprzedaży majątkowych praw autorskich do książki


 • Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego spółki z o.o. - protokół z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników

  Uchwała o obniżeniu kapitału powinna określać wysokość, o jaką kapitał ma być obniżony oraz sposób obniżenia. Obniżenie polega na zmniejszeniu kapitału określonego w umowie spółki. Następuje zawsze w drodze zmiany umowy spółki i wymaga uchwały zgromadzenia wspólników (wyjątkowo (...)


 • Regulamin zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Wspólnicy jako wyższa władza spółki z o. o. jak i sam zarząd, mają możliwość uchwalenia regulaminu zarządu. Ustanowić regulamin zarządu można np. poprzez zapis w umowie spółki, poprzez podjęcie uchwały ustanawiającej regulamin, poprzez delegacje kompetencji do rady nadzorczej lub w (...)


 • Protokół z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. zawierający uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego przez ustanowienie nowych udziałów

  Zgodnie z art. 257 § 1 ksh jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje nie na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin podwyższenia, może ono nastąpić jedynie przez zmianę umowy spółki. Jeżeli (...)


 • Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki z o.o.

  Prawo do wytoczenie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały niezgodnej z ustawą, przysługuje: zarządowi, radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz poszczególnym ich członkom; wspólnikowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu; (...)


 • Oświadczenie o objęciu udziału w podwyższonym kapitale zakładowym przez nowego wspólnika

  Zgodnie z art. 259 ksh, oświadczenie nowego wspólnika powinno zawierać przystąpienie do spółki oraz objęcie udziału lub udziałów o oznaczonej wartości nominalnej. Oświadczenie takie wymaga formy aktu notarialnego. Na podstawie art. 154 § 3 w zw. z art. 261 kh, udziały mogą być obejmowane (...)


 • Akt założycielski jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przypisami

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być zawiązana przez jedną osobę, jednakże spółka taka nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Do powstania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga (...)


 • Zaświadczenie lekarskie wydawane przy badaniach wstępnych, okresowych i kontrolnych

  Dokument zawiera wzór zaświadczenia lekarskiego wydawanego po przeprowadzonych badaniach wstępnych pracownika. W orzeczeniu tym lekarz stwierdza, czy istnieją przeciwwskazania do wykonywania pracy przez pracownika na danym stanowisku pracy, bądź też czy brak jest przeciwwskazań do pracy na danym (...)


 • Wniosek do Komisji pojednawczej o uznanie ugody za bezskuteczną

  Pracownik może wystąpić do sądu pracy w terminie 30 dni od dnia zawarcia ugody z żądaniem uznania jej za bezskuteczną, jeżeli uważa, że ugoda narusza jego słuszny interes. Zakwestionowana przez pracownika ugoda nie musi naruszać prawa, aby mogła zostać przez sąd uznana za bezskuteczną. (...)


 • Umowa o pracę na czas określony

  Umowa o pracę na czas określony powinna zawierać pewne postanowienia "wspólne" dla każdej umowy o pracę. Specyficznie jednak w tym przypadku wygląda kwestia dopuszczalności rozwiązania takiej umowy z zachowaniem terminu wypowiedzenia - by było to możliwe, konieczne jest zawarcie w umowie dodatkowego (...)


 • Wniosek o zniesienie współwłasności

  Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności, gdyż współwłasność jest uważana za stan tymczasowy. Zniesienie współwłasności może nastąpić w drodze umowy lub - gdy brak jest zgody współwłaścicieli - w drodze postępowania sądowego. W niniejszym wniosku (...)


 • Wzór umowy poręczenia

  Stosunek poręczenia powstaje na podstawie umowy zawartej między poręczycielem a wierzycielem. Przedmiotem poręczenia może być każde zobowiązanie dłużnika bez względu na jego podstawę i źródło jak i to czy jest to zobowiązanie pieniężne czy nie, osobiste czy wynika z działanie czy tez (...)


 • Weksel trasowany


< >
porady prawne online

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.