Logowanie

Wzory umów

 • Wypowiedzenie umowy spółki jawnej przez wierzyciela wspólnika

  Zgodnie z art. 62 § 2 ksh jeżeli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przeprowadzono bezskutecznie egzekucję z ruchomości wspólnika, wówczas jego wierzyciel, który na podstawie tytułu egzekucyjnego uzyskał zajęcie roszczeń służących wspólnikowi w przypadku jego wystąpienia lub rozwiązania (...)


 • Protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

  Zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o. powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być co najmniej: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz (...)


 • Zawiadomienie dłużnika o dokonaniu przelewu wierzytelności

  Dopóki zbywca nie zawiadomił dłużnika o przelewie, spełnienie świadczenia (np. zapłata należnej kwoty) do rąk poprzedniego wierzyciela ma skutek względem nabywcy (który nie może żądać ponownej zapłaty od dłużnika), chyba że w chwili spełnienia świadczenia dłużnik wiedział o przelewie. (...)


 • Umowa opieki nad oprogramowaniem • Umowa o przejęcie długu (zawarta między dłużnikiem a przejmującym)

  Umowa o przejęcie długu może zostać zawarta przez dłużnika i osobę trzecią za zgodą wierzyciela. Zgoda wierzyciela musi zostać wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Brak zgody, powoduje jedynie ten skutek, iż osoba trzecia odpowiada wobec dłużnika za to, że wierzyciel nie (...)


 • Umowa o projekty budowlane

  Dla prawidłowego wykonania obiektu budowlanego konieczne jest sporządzenie dokładnego projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego. Projekt obiektu musi jednak odpowiadać wymaganiom i potrzebom inwestora. Dlatego umowa o prace projektowe powinna szczegółowo określać wzajemne uprawnienia (...)


 • Pozew o zapłatę odszkodowania od pracownika

  Pracodawca może zawrzeć z pracownikami umowę o odpowiedzialności odszkodowawczej pracownika za powierzone mienie w pełnej wysokości. Jeżeli w powierzonym mieniu pracodawca wykaże niedobór, pracownik jest obowiązany do wyrównania pracodawcy tej szkody w pełnej wysokości. W razie braku dobrowolnego (...)


 • Zgoda dłużnika na przejęcie długu

  Przejęcie długu może nastąpić przez umowę między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika. Oświadczenie dłużnika może być złożone którejkolwiek ze stron.


 • Umowa dzierżawy hali magazynowej

  Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający przekazuje dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków. Dzięki takiej umowie dzierżawca oprócz prawa do korzystania z rzeczy uzyskuje możliwość pobierania z niej różnego rodzaju pożytków, tak naturalnych jak i cywilnych - czyli dochodów (...)


 • Regulamin pracy

  Regulamin pracy jest to akt, który ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Regulamin pracy wprowadza się, jeżeli w zakresie organizacji i porządku w procesie pracy nie obowiązują w zakładzie pracy postanowienia układu (...)


 • Umowa o bezpłatne świadczenie usług

  Świadczenie usług jest w prawie cywilnym bardzo szeroko rozumiane. Świadczenie usług może bowiem przybierać postać zlecenia, dzieła, świadczenia pracy czy też pośrednictwa. W niniejszym wzorze świadczenie usług polega na pośrednictwie w zakresie zawierania umów o świadczenie usług – (...)


 • Umowa pośrednictwa w najmie/dzierżawie nieruchomości (z ograniczonym prawem wyłączności)

  Niniejsza umowa dotyczy pośrednictwa w najmie bądź też dzierżawie nieruchomości lokalowej. Umowa pośrednictwa, zawarta w zakresie działalności prowadzonej przez profesjonalnego pośrednika oparta jest na przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami, regulującej zasady uzyskiwania uprawnień (...)


 • Umowa o dział spadku

  Dział spadku może zostać dokonany albo na podstawie umowy pomiędzy spadkobiercami, jeśli są zgodni co do sposobu podziału majątku spadkowego, albo w drodze orzeczenia sądowego, w sytuacji, gdy takiej zgody nie ma między spadkobiercami. Umowa może zostać zawarta w formie pisemnej ale w przypadku (...)


 • Oświadczenie o wstąpieniu spadkobierców wspólnika spółki cywilnej do spółki

  Można zastrzec, że spadkobiercy wspólnika wejdą do spółki na jego miejsce. W wypadku wstąpienia spadkobierców do spółki,w miejsce wspólnika, powinni oni wskazać spółce jedną osobę, która będzie wykonywała ich prawa. Dopóki to nie nastąpi, pozostali wspólnicy mogą sami podejmować (...)


 • Umowa sprzedaży sprzętu komputerowego

  Treść niniejszej umowy sprzedaży sprzętu komputerowego dotyczy sprzedaży i dostarczania partiami zakupionego towaru. Umowa zawiera także zapis o zastrzeżeniu własność zakupionego towaru, do czasu uiszczenia ceny za zakupiony towar w pełnej wysokości. Umowa określa tak prawa i obowiązki (...)


 • Oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego


 • Umowa o podnajem lokalu

  Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu czynsz. Jeżeli wynajmujący wyrazi na to zgodę, najemca lokalu może wynajęty lokal lub jego część podnająć osobie trzeciej.


 • Umowa o dzieło

  Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Dzieło może mieć zarówno charakter materialny (ubranie, mebel, samochód) jak i niematerialny (obraz, fotografia, program komputerowy). Dzieło może polegać (...)


 • Umowa o dzieło - remont mieszkania

  Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Dzieło może mieć charakter materialny, w szczególności może nim być rzecz: np. ubranie, mebel, samochód, pomalowanie mieszkania, położenie kafelek. Może (...)


 • Umowa sprzedaży - ogólny wzór

  Umowa sprzedaży jest umową nazwaną i uregulowaną w Kodeksie cywilnym - art. 535 i nast. Minimalną treścią umowy sprzedaży powinno być określenie stron umowy, jej przedmiotu oraz ceny a także zobowiązanie sprzedającego do wydania przedmiotu umowu i zobowiązanie kupującego do zapłaty i (...)


< >
porady prawne online

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.