Logowanie

Wzory umów - handel i usługi

 • Umowa o bezpłatne świadczenie usług

  Świadczenie usług jest w prawie cywilnym bardzo szeroko rozumiane. Świadczenie usług może bowiem przybierać postać zlecenia, dzieła, świadczenia pracy czy też pośrednictwa. W niniejszym wzorze świadczenie usług polega na pośrednictwie w zakresie zawierania umów o świadczenie usług – (...)


 • Umowa usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji kadrowej

  Co do zasady księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie jednostki, której dotyczą. Księgi rachunkowe mogą być prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza siedzibą jednostki (oddziału, zakładu w razie powierzenia ich prowadzenia osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce nieposiadającej (...)


 • Umowa współpracy w zakresie dostawy płodów rolnych

  Jedną z najważniejszych spraw związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa jest zapewnienie mu możliwie największej liczby stałych kontrahentów, co jest szczególnie istotne na rynku spożywczym. Sprzyja temu bardzo wiele różnego rodzaju czynników, w tym między innymi zawieranie umów o wzajemnej (...)


 • Umowa dostawy

  Na podstawie umowy dostawy dostawca zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć odbiorcy rzeczy oznaczone co do gatunku. Wytworzenie może nastąpić z materiałów stanowiących własność odbiory bądź z materiałów dostawcy. Umowa winna zostać zawarta w formie pisemnej dla celów dowodowych. Na (...) • Umowa barterowa

  W obrocie prawnym umowy barterowe stają się coraz bardziej popularne. Wymiana barterowa pozwala na bezpośrednią wymianę towaru (usługi) za towar (usługę) bez konieczności angażowania w transakcję pieniądza.


 • Zawiadomienie dłużnika o dokonaniu przelewu wierzytelności

  Dopóki zbywca nie zawiadomił dłużnika o przelewie, spełnienie świadczenia (np. zapłata należnej kwoty) do rąk poprzedniego wierzyciela ma skutek względem nabywcy (który nie może żądać ponownej zapłaty od dłużnika), chyba że w chwili spełnienia świadczenia dłużnik wiedział o przelewie. (...)


 • Umowa najmu lokalu mieszkalnego II

  Umowa najmu lokalu mieszkalnego regulowana jest przez ustawę z dnia z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz przez sam Kodeks cywilny. Umowa w sposób wyczerpujący reguluje zagadnienia związane z zawarciem umowy najmu lokalu (...)


 • Zgoda na poprawienie omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny


 • Umowa o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych

  Samochody osobowe, motocykle i motorowery niebędące własnością pracodawcy mogą być używane dla celów służbowych na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z pracownikiem. W umowie takiej uregulować należy m.in. limit jazd lokalnych oraz stawkę za 1 km przebiegu.


 • Umowa najmu samochodu

  Umowa najmu polega na tym, iż wynajmujący oddaje najemcy do używania rzecz a najemca powinien płacić za najem czynsz. Przedmiotem najmu może być zarówno rzecz ruchoma jak i nieruchomość. Najem może być zawarty na czas oznaczony oraz czas nieokreślony. Uprawnienia z umowy najmu przedawniają (...)


 • Umowa kupna sprzedaży samochodu

  Pobierz wzór umowy kupna sprzedaży samochodu - kompletny, przygotowany do wypełnienia dokument, dzięki któremu szybko i bezpiecznie przeprowadzisz wszystkie czynności prawne związane ze zbyciem pojazdu. Praktyczne wyjaśnienia ułatwiają prawidłowe i zgodne z prawem wypełnienie (...)


 • Weksel trasowany z zastrzeżeniem oprocentowania


 • Weksel trasowany nie na zlecenie


 • (Archiwum)Weksel własny

  Archiwum


 • Weksel trasowany


 • Umowa pośrednictwa w najmie/dzierżawie nieruchomości (z ograniczonym prawem wyłączności)

  Niniejsza umowa dotyczy pośrednictwa w najmie bądź też dzierżawie nieruchomości lokalowej. Umowa pośrednictwa, zawarta w zakresie działalności prowadzonej przez profesjonalnego pośrednika oparta jest na przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami, regulującej zasady uzyskiwania uprawnień (...)


 • Umowa pośrednictwa w najmie/dzierżawie nieruchomości (bez prawa wyłączności)

  Umowa pośrednictwa nieruchomości jest umową nazwaną, uregulowaną w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Jak wskazał Sąd najwyższy w wyroku z dnia 20 grudnia 2005 roku (V CK 295/2005), do umowy pośrednictwa nieruchomości, bez zastrzeżonego prawa wyłączności należy odpowiednio stosować (...)


 • Umowa pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości z wyłącznym prawem sprzedaży

  Umowa pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości jest umową nazwaną i jest uregulowana w ustawie o gospodarce nieruchomościami (art. 180 i nast.) Niniejsza umowa dotyczy pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości gruntowej. Umowa pośrednictwa, zawarta w zakresie działalności prowadzonej przez profesjonalnego (...)


 • Umowa pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości (bez prawa wyłączności)

  Umowa regulowana jest w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Jest to umowa nazwana, zbliżona w swojej treści do umowy zlecenia czy też umowy agencyjnej. Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Pośrednikiem w obrocie nieruchomościami może być wyłącznie osoba (...)


 • Umowa pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości określająca maksymalną cenę ofertową nieruchomości (bez prawa wyłączności)

  Niniejsza umowa dotyczy pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości bez prawa wyłączności. Oznacza to, iż pośrednik nie jest jedynym podmiotem, który może dokonywać czynności w zakresie znalezienia nabywcy nieruchomości. Cena sprzedaży została określona poprzez wskazanie wartości maksymalnej (...)


 • Umowa o przejęcie długu (zawarta między dłużnikiem a przejmującym)

  Umowa o przejęcie długu może zostać zawarta przez dłużnika i osobę trzecią za zgodą wierzyciela. Zgoda wierzyciela musi zostać wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Brak zgody, powoduje jedynie ten skutek, iż osoba trzecia odpowiada wobec dłużnika za to, że wierzyciel nie (...)


 • Zgoda wierzyciela na przejęcie długu

  Zmiana dłużnika może nastąpić przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela. Oświadczenie wierzyciela może być złożone którejkolwiek ze stron. Musi ono mieć formę pisemną.


 • Przelew wierzytelności

  Zgodnie z art. 509 kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93, z późniejszymi zmianami w umowie przelewu zbywca (zwany także jako cedent) zobowiązuje się do przeniesienia na nabywcę (cesjonariusza) wierzytelności, która przysługuje mu w stosunku do określonej (...)


 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy dotyczącej zamówienia publicznego


 • Umowa o przejęcie długu (zawarta między wierzycielem a przejmującym)

  Poprzez umowę o przejęcie długu dochodzi do zmiany podmiotowej w stosunku zobowiązaniowym. W miejsce dłużnika wstępuje bowiem osoba trzecia, która staje się na podstawie tejże umowy stroną zobowiązaną. Wierzyciel nie może więc żądać zaspokojenia należności od dotychczasowego dłużnika, (...)


 • Zgoda dłużnika na przejęcie długu

  Przejęcie długu może nastąpić przez umowę między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika. Oświadczenie dłużnika może być złożone którejkolwiek ze stron.


 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu


 • Informacja z zebrania wykonawców


 • Informacja o danych ujawnionych podczas otwarcia ofert


 • Powiadomienie o zwrocie oferty złożonej po terminie


 • Powiadomienie o złożeniu oferty po terminie


 • Wezwanie do złożenia ofert dodatkowych


 • Zawiadomienie o odrzuceniu ofert


 • Zmiana oferty


 • Wycofanie oferty


 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 • Umowa agencyjna

  Umowa agencyjna jest odpłatną umową o świadczenie usług. Agent może być zarówno pełnomocnikiem zlecającego jak i jego przedstawicielem. Umowę agencyjną mogą zawrzeć wyłącznie przedsiębiorcy - tak osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jak i osoby prawne. Umowa jest odpłatna (...)


 • Umowa pożyczki

  Pożyczka jest umową konsensualną, która polega na zgodnym oświadczeniu woli stron mocą którego dający ją zobowiązuje się przenieść na biorącego własność określonej ilości pieniędzy albo innych rzeczy oznaczonych co do gatunku, natomiast biorący pożyczkę zobowiązuje się zwrócić (...)


 • Oświadczenie o potrąceniu

  Potrącenia dokonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Brak jest specjalnych wymagań ustawowych w odniesieniu do formy złożenia oświadczenia o potrąceniu.


 • Pełnomocnictwo szczególne

  Pełnomocnictwo może być udzielone tylko do konkretnej czynności - jest to pełnomocnictwo szczególne. Niekiedy przepisy wręcz wymagają takiego rodzaju pełnomocnictwa (nie wystarcza wtedy pełnomocnictwo ogólne ani rodzajowe). W niniejszym przykładzie mocodawca upoważnia pełnomocnika do sprzedaży (...)


 • Odwołanie pełnomocnictwa

  Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.


 • Umowa sprzedaży sprzętu komputerowego

  Treść niniejszej umowy sprzedaży sprzętu komputerowego dotyczy sprzedaży i dostarczania partiami zakupionego towaru. Umowa zawiera także zapis o zastrzeżeniu własność zakupionego towaru, do czasu uiszczenia ceny za zakupiony towar w pełnej wysokości. Umowa określa tak prawa i obowiązki (...)


 • Umowa użyczenia

  Na podstawie umowy użyczenia użyczający oddaje do nieodpłatnego używania przedmiot umowy. Użyczenie jest zbliżone tak do umowy najmu (ze względu na sposób korzystania rzeczy i obowiązek jej zwrotu po ustaniu stosunku) jak i darowizny (ze względu na jego nieodpłatność). Umowa użyczenia (...)


 • Umowa najmu lokalu mieszkalnego

  Umowa najmu lokalu mieszkalnego regulowana jest przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Ustawa zapewnia szeroką ochronę stronom stosunku najmu – tak wynajmującemu lokal mieszkalny jak i najemcy lokalu. (...)


 • Umowa przedwstępna sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

  Umowa przedwstępna polega na tym, że strony zobowiązują się w przyszłości zawrzeć określoną umowę (zwaną umową przyrzeczoną). Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu już nie można ustanawiać, ale istniejące już prawa tego typu mogą być przedmiotem obrotu. Strony mogą zatem (...)


 • Umowa dzierżawy

  Zgodnie z art. 693 par. 1 kodeksu cywilnego w umowie dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się do oddania dzierżawcy rzeczy do używania i pobierania pożytków, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającego umówiony czynsz. Przedmiotem umowy dzierżawy mogą być rzeczy (zarówno (...)


 • Umowa najmu lokalu użytkowego

  O ile umowa do umowy najmu lokalu mieszkalnego stosuje się przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego o tyle w przypadku najmu lokalu użytkowego, obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące najmu w ogólności i najmu lokali. Przepisy (...)


 • Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych do programu komputerowego


 • Umowa opieki nad oprogramowaniem


 • Umowa o opiekę na Systemem Rachunkowo - Księgowy "Liczydło"


< >
porady prawne online

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.