Logowanie

Wzory umów - praca

 • Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę

  Umowa o pracę na czas nieokreślony może być rozwiązana za wypowiedzeniem przez każdą ze stron. Jednakże wypowiedzenie musi zawierać uzasadnienie merytoryczne. Brak uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę lub podanie nieprawdziwej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, powoduje bezskuteczność (...)


 • Regulamin zawierający warunki stosowania telepracy

  Wraz z nowelizacją Kodeksu pracy wprowadzająca instytucję telepracy łatwiejsze stało się zatrudnianie pracowników świadczących pracę w miejscu zamieszkania pracownika. Instytucja ta otworzyła szersze perspektywy dla osób, które w związku ze szczególnymi warunkami mają utrudnioną możliwość (...)


 • Umowa o pracę w formie telepracy z niepełnosprawnym

  Wraz z nowelizacją Kodeksu pracy wprowadzająca instytucję telepracy łatwiejsze stało się zatrudnianie pracowników świadczących pracę w miejscu zamieszkania pracownika. Instytucja ta otworzyła szersze perspektywy dla osób, które w związku ze szczególnymi warunkami mają utrudnioną możliwość (...)


 • Umowa o skierowanie pracownika na szkolenie

  W obecnej sytuacji na rynku pracy przy ciągle zmieniających się warunkach pracy i wymaganiach pracodawców, pracownicy muszą podnosić poziom swojej wiedzy i doszkalać się w coraz to nowych specjalnościach. Szkolenia takie często wymusza sam pracodawca, który wprowadza w zakładzie pracy nowe (...) • Umowa o pracę z prezesem zarządu spółki

  Jedną z form związania spółki z członkiem zarządu, oprócz aktu wyboru na członka zarządu, jest umowa o pracę. W takim przypadku w umowie między członkiem zarządu a spółką, którą ma zarządzać, spółkę powinna reprezentować rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia (...)


 • Umowa o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom

  W przypadku uwzględnienia wniosku pracodawcy o zawarcie umowy OHP zawiera z pracodawcą umowę o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń. Publikujemy niżej wzór umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym (...)


 • Oświadczenie o znajomości regulaminu


 • Informacja dla pracownika

  Obowiązek poinformowania pracownika na piśmie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę o: 1) obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, 2) częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę, 3) wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, 4) (...)


 • Wniosek o urlop na żądanie

  Pracownikowi zatrudnionemu na umowe o pracę przysługuja 4 dni urlopu na żądanie w każdym roku kalendażowym. Urlop na żądanie nie wykorzystany w danym roku kalendarzowym nie przechodzi na następny rok (prawo to wygasa). Urlop na żądanie stanowi część urlopu wypoczynkowego i nie uwzglednia (...)


 • Powierzenie pracownikowi innej pracy

  Art. 42 par. 4 Kodeksu pracy stanowi podstawę dla powierzenia pracownikowi świadczenia innej pracy bez konieczności wypowiedzenia warunków pracy i płacy. Aby jednak było to możliwe, konieczne jest spełnienie kilku warunków: - powierzenie pracownikowi innej pracy wynikać musi z uzasadnionych (...)


 • Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

  W razie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę na czas nieokreślony, któremu przysługuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia, pracodawca może skrócić termin wypowiedzenia najwyżej do 1 miesiąca. Za pozostały okres, o który został skrócony (...)


 • Przedwstępna umowa o pracę

  Dopuszczalne jest zawarcie umowy, na mocy której strony zobowiążą się do zawarcia innej umowy - w tym także umowy o pracę. Taka umowa przedwstępna powinna zawierać określone postanowienia. Niniejszy wzór zawiera wymagane minimum, by umowa miała skutek prawnie wiążący. Można go oczywiście (...)


 • Umowa o pracę z członkiem zarządu spółki z o.o.

  Jedną z form związania spółki z członkiem zarządu, oprócz aktu wyboru na członka zarządu, jest umowa o pracę. W takim przypadku w umowie między członkiem zarządu a spółką, którą ma zarządzać, spółkę powinna reprezentować rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia (...)


 • Umowa o posiłki profilaktyczne

  Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. 1996 r. Nr 60, poz. 279) pracodawca zapewnia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatnie posiłki wydawane ze względów profilaktycznych oraz (...)


 • Umowa o korzystaniu z samochodu służbowego

  Przekazanie samochodu służbowego pracownikowi na podstawie umowy cywilnoprawnej nie musi odbywać się na podstawie umowy cywilnoprawnej, ale jest to rozwiązanie korzystne dla pracodawcy - można w niej bowiem uregulować kwestie odpowiedzialności pracownika za ewentualne szkody.


 • Umowa o służbowy telefon komórkowy

  Nie ma przepisów, które określałyby wymogi umowy o korzystanie przez pracownika ze służbowego telefonu komórkowego. Są jednak kwestie, które warto w takiej umowie uregulować, co obrazuje niniejszy wzór.


 • Praca w godzinach nocnych

  Objęcie pracownika świadczeniem pracy w porze nocnej wymaga poinformowania pracownika na piśmie. Prawo do takiej zmiany wynika z nadrzędności służbowej pracodawcy nad pracownikiem. Jeżeli zmiana warunków pracy pracownika następuje na okres krótszy niż 3 miesiące nie wymaga wypowiedzenia (...)


 • Przyjęcie układu zbiorowego obowiązującego w innym zakładzie pracy

  Dokument zawiera wzór porozumienia o przejęciu do stosowania w danym zakładzie pracy układu zbiorowego zawartego przez innego pracodawcę z inną organizacją związkową. Na podstawie art. 241[10] Kodeksu pracy strony porozumienia mogą przyjąć do stosowania w zakładzie pracy układu zbiorowego (...)


 • Wniosek o dofinansowanie krajowego wypoczynku dzieci organizowanego we własnym zakresie (wczasy „pod gruszą”)

  Niniejszy dokument zawiera wniosek pracownika o przyznanie mu od pracodawcy dofinansowania do wypoczynku z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.


 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę

  Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika m.in. w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Oświadczenie praocodawcy powinno wskazywać powód rozwiązania stosunku pracy oraz zawierać pouczenie o prawie do odwołania (...)


 • Wniosek do zakładowej komisji pojednawczej o przekazanie sprawy do sądu pracy w związku z nieosiągnięciem porozumienia

  Jeżeli postępowanie przed komisją pojednawczą nie doprowadziło do zawarcia ugody, komisja na żądanie pracownika, zgłoszone w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania pojednawczego, przekazuje niezwłocznie sprawę sądowi pracy. Wniosek pracownika o polubowne załatwienie sprawy przez (...)


 • Wypowiedzenie zmieniające w związku z rozwiązaniem układu zbiorowego pracy

  Pogorszenie warunków umowy o pracę zawsze wymaga wypowiedzenia lub porozumienia zmieniającego - dotyczy to także sytuacji, gdy rozwiązany zostaje układ zbiorowy pracy i pracodawca chce pogorszyć warunki w porównaniu z tymi, które z tego układu wynikały.


 • Protokół kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy

  Dokument został sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz.U. (...)


 • Świadectwo pracy

  Wydanie pracownikowi świadectwa pracy stanowi obowiązek pracodawcy. Wydania świadectwa nie można uzależnić od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. O tym, jakie dokładnie informacje powinny znaleźć się w świadectwie pracy, decydują przepisy rozporządzenie Ministra Pracy (...)


 • Pozew o wypłatę wynagrodzenia za świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych

  W przypadku gdy pracownik świadczył pracę, w ramach umowy o pracę, w godzinach nadliczbowych i nie otrzymał z tego tytułu czasu wolnego, ani wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, pracownik może ubiegać się o odszkodowanie od pracodawcy. Ponadto zobowiązanie pracownika do świadczenia (...)


 • Zobowiązanie do pracy w godzinach nadliczbowych

  Dokument zawiera oświadczenie pracodawcy zobowiązujące pracownika do pracy w godzinach nadliczbowych ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy. Praca w godzinach nadliczbowych dopuszczalna jest tylko w wyjątkowych przypadkach wymienionych w Kodeksie pracy. Ograniczona jest też liczba godzin (...)


 • Zgoda na urlop bezpłatny w celu pojęcia pracy u innego pracodawcy

  Niniejszy projekt dokumentu zawiera wzór oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na udzieleniu mu urlopu bezpłatnego przez pracodawcę w celu świadczenia przez niego pracy na rzecz innego podmiot, z którym pracodawca zawarł stosowne porozumienie. Podstawę dla tego stosunku prawnego stanowi (...)


 • Umowa o używanie przez pracownika rzeczy prywatnych do celów służbowych

  Pracownik może wykorzystywać dla celów służbowych rzeczy stanowiące jego własność, np. swój komputer. Umowa o używaniu przez pracownika rzeczy prywatnych do celów służbowych pozwala uregulować kwestię m.in. kosztów ewentualnych napraw, wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy, jak również (...)


 • Umowa o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych

  Samochody osobowe, motocykle i motorowery niebędące własnością pracodawcy mogą być używane dla celów służbowych na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z pracownikiem. W umowie takiej uregulować należy m.in. limit jazd lokalnych oraz stawkę za 1 km przebiegu.


 • Kontrakt menedżerski dla członka zarządu (1)

  Kontrakt menadżerski stanowi umowę cywilnoprawną. Ponieważ nie jest regulowana przez przepisy prawne, stanowi ona umowę nienazwaną. Strony ustalają w umowie jej postanowienia, mając dość szeroka swobodę kształtowania treści umowy, będąc zobowiązanym do zachowania przepisów ogólnych (...)


 • Kontrakt menedżerski dla członka zarządu (2)

  Kontrakt menadżerski stanowi umowę cywilnoprawną. Ponieważ nie jest regulowana przez przepisy prawne, stanowi ona umowę nienazwaną. Strony ustalają w umowie jej postanowienia, mając dość szeroka swobodę kształtowania treści umowy, będąc zobowiązanym do zachowania przepisów ogólnych (...)


 • Skierowanie pracownika na okresowe badania lekarskie

  Stosownie do art. 229 § 2 Kodeksu pracy każdy pracownik, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy, podlega okresowym badaniom lekarskim. Skierowanie na badania lekarskie powinno zawierać określone elementy, co wynika z rozporządzenia wykonawczego do Kodeksu pracy.


 • Umowa pracodawcy z pracownikiem o dofinansowanie nauki w formach szkolnych

  Niniejszy dokument zawiera wzór umowy zawieranej między pracodawcą, a młodocianym pracownikiem o dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego młodocianego


 • Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest stałym elementem u pracodawców zatrudniających według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Jego środki przeznaczane są na działalność socjalną na rzecz osób uprawnionych do korzystania (...)


 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

  Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan (...)


 • Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

  Terminową umowę o pracę (zawartą na czas określony) można rozwiązać przed upływem terminu, na jaki została zawarta tylko wówczas, gdy została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, a strony przewidziały w umowie dopuszczalność wcześniejszego jej rozwiązania. Okres wypowiedzenia (...)


 • Umowa o pracę z nauczycielem akademickim

  Stosunek zatrudnienia nauczyciela akademickiego w dużej mierze reguluje nie Kodeks pracy, lecz ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. Jej przepisy określają, jakie postanowienia powinny znaleźć się w umowie o pracę z nauczycielem akademickim. Zostały one przedstawione w niniejszym wzorze.


 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

  W pewnych sytuacjach pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, czyli ze skutkiem natychmiastowym. Jest to dopuszczalne m.in. w razie ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, czego przykładem może być stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości (...)


 • Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

  Rozwiązanie umowy o pracę wymaga zgodnych oświadczeń obu stron - pracownika i pracodawcy. Zaletą takiego sposobu rozwiązania umowy jest brak ograniczeń. W ten sposób można rozwiązać każdą umowę o pracę. Nie ma potrzeby wykazywania zasadności rozwiązania umowy ani konsultacji z organizacją (...)


 • Wypowiedzenie umowy o pracę wzór

  Na podstawie art. 32 i nast. Kodeksu pracy zarówno pracodawca jak i pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę za zachowaniem terminu wypowiedzenia. Strony umowy o pracę mogą wypowiedzieć zarówno umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony jak i umowę o pracę zawartą na okres (...)


 • Umowa o pracę z niepełnosprawnym

  Umowę o pracę zawieraną z osobą niepełnosprawną cechuje szereg odmienności w stosunku do umowy o pracę zawieraną z osobą pełnosprawną. Przejawiają się one przede wszystkim w uprzywilejowaniu osób niepełnosprawnych poprzez uzyskanie szeregu uprawnień a z drugiej strony obarczeniu pracodawcy (...)


 • Spółdzielcza umowa o pracę

  Spółdzielcza umowa o pracę może być zawarta pomiędzy spółdzielnią produkcyjną, a członkiem tej spółdzielni. Spółdzielnia nie może zawrzeć spółdzielczej umowy o pracę z osobą, która nie jest członkiem spółdzielni. Istnieje więc ścisłe powiązanie pomiędzy możliwością zawarcia (...)


 • Umowa o pracę na czas określony

  Umowa o pracę na czas określony powinna zawierać pewne postanowienia "wspólne" dla każdej umowy o pracę. Specyficznie jednak w tym przypadku wygląda kwestia dopuszczalności rozwiązania takiej umowy z zachowaniem terminu wypowiedzenia - by było to możliwe, konieczne jest zawarcie w umowie dodatkowego (...)


 • Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy

  Umowa zawarta na czas wykonania określonej pracy jest odmianą umowy na czas określony. Zawiera się ją na okres potrzebny do zrealizowania określonego zadania. Jak każda umowa o pracę, powinna zawierać pewne elementy, co obrazuje niniejszy wzór.


 • Umowa o pracę na okres próbny

  Umowa o pracę na okres próbny może poprzedzać każdą inną umowę o pracę. Pozwala ona pracodawcy na sprawdzenie pracownika. Nie może być jednak zawarta na okres dłuższy niż 3 miesiące.


 • Wniosek do Komisji pojednawczej o uznanie ugody za bezskuteczną

  Pracownik może wystąpić do sądu pracy w terminie 30 dni od dnia zawarcia ugody z żądaniem uznania jej za bezskuteczną, jeżeli uważa, że ugoda narusza jego słuszny interes. Zakwestionowana przez pracownika ugoda nie musi naruszać prawa, aby mogła zostać przez sąd uznana za bezskuteczną. (...)


 • Wniosek o podjęcie postępowania przed Komisją pojednawczą

  Komisje pojednawcze mogą być powoływane w zakładach pracy w celu ugodowego załatwiania sporów o roszczenia ze stosunku pracy. Komisja wszczyna postępowanie na wniosek pracownika zgłoszony na piśmie lub ustnie do protokołu. Wniosek taki przerywa bieg terminów przedawnienia dla odwołania od (...)


 • Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia

  Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, po przepracowaniu co najmniej 5 lat w danej uczelni ma prawo do płatnego urlopu dla poratowaniu zdrowia w wymiarze jednorazowo nie przekraczającym 6 miesięcy. (...)


 • Umowa o pracę na czas zastępstwa nieobecnego pracownika

  Umowa o pracę na czas zastępstwa nieobecnego pracownika stanowi rodzaj umowy na czas określony. Różni się jednak tym, iż często dnia rozwiązania umowy nie da się tu precyzyjnie określić - umowa rozwiązuje się z dniem powrotu do pracy zastępowanego pracownika.


 • Skierowanie pracownika na kontrolne badania lekarskie

  Stosownie do art. 229 § 2 Kodeksu pracy każdy pracownik, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy, podlega okresowym badaniom lekarskim. Elementy, jakie powinno zawierać skierowanie na badania, określa rozporządzenie wykonawcze do Kodeksu pracy.


< >
porady prawne online

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.