Logowanie

Wzory umów - spółki

 • Uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania spółki w umowie z członkiem zarządu

  W umowach między spółką a członkami zarządu spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Uchwałę powołującą pełnomocnika spółki może podjąć zgromadzenie wspólników zwołane w trybie zwykłym, lub na mocy art. 240 ksh bez formalnego (...)


 • Umowa o pracę z prezesem zarządu spółki

  Jedną z form związania spółki z członkiem zarządu, oprócz aktu wyboru na członka zarządu, jest umowa o pracę. W takim przypadku w umowie między członkiem zarządu a spółką, którą ma zarządzać, spółkę powinna reprezentować rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia (...)


 • Plan połączenia Spółek z o.o. i S.A.

  Spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi. Połączenie może być dokonane: przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (...)


 • Umowa o pracę z członkiem zarządu spółki z o.o.

  Jedną z form związania spółki z członkiem zarządu, oprócz aktu wyboru na członka zarządu, jest umowa o pracę. W takim przypadku w umowie między członkiem zarządu a spółką, którą ma zarządzać, spółkę powinna reprezentować rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia (...) • Umowa o świadczenie usług na rzecz spółki z o.o.

  Umowa o świadczenie usług na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością


 • Umowa spółki cywilnej z przypisami

  Spółka cywilna jest jedną z najczęściej występujących w obrocie gospodarczym form prowadzenia działalności. Podstawę tej instytucji stanowią przepisy kodeksu cywilnego, które jednak w przewarzającej mierze mają charakter norm względnie obowiązujących. Pozostawiają w ten sposób wspólnikom (...)


 • Aneks do umowy spółki cywilnej

  Wspólnicy spółki cywilnej w każdym momencie mogą dokonywać zmian w treści umowy spółki. Aneks może zostać sporządzony w zwykłej formie pisemnej, jednak musi zostać podpisany przez wszystkich wspólników spółki.


 • Zakład Produkcyjny - umowa spółki cywilnej z przypisami

  Spółka cywilna jest jedną z najczęściej występujących w obrocie gospodarczym form prowadzenia działalności. Podstawę tej instytucji stanowią przepisy kodeksu cywilnego, które jednak w przewarzającej mierze mają charakter norm względnie obowiązujących. Pozostawiają w ten sposób wspólnikom (...)


 • Wzór prokury oddziałowej

  Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona (...)


 • Odwołanie prokury

  Odwołanie prokury stanowi jedną z form jej wygaśnięcia. Prokura może być w każdym czasie odwołana. W spółce jawnej, odwołać prokurę może każdy wspólnik mający prawo prowadzenia spraw spółki. W przypadku odwołania prokury, przedsiębiorca zobowiązany jest zgłosić ten fakt do rejestru (...)


 • Wzór prokury samoistnej

  Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona (...)


 • Uchwała wspólników spółki jawnej w sprawie powołania likwidatorów

  Rozwiązanie spółki powoduje m.in. wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika. Likwidatorami są wszyscy wspólnicy. Wspólnicy mogą powołać na likwidatorów tylko niektórych spośród siebie, jak również osoby spoza swego grona. Uchwała wymaga jednomyślności, chyba że umowa spółki stanowi (...)


 • Umowa spółki komandytowej

  Umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Umowa spółki komandytowej powinna zawierać: firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności spółki, czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony, oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, (...)


 • Wypowiedzenie umowy spółki jawnej przez wspólnika

  Jeżeli spółkę zawarto na czas nieoznaczony, wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego. Spółkę zawartą na czas życia wspólnika uważa się za zawartą na czas nieoznaczony. Wypowiedzenia dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, które (...)


 • Wypowiedzenie umowy spółki jawnej przez wierzyciela wspólnika

  Zgodnie z art. 62 § 2 ksh jeżeli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przeprowadzono bezskutecznie egzekucję z ruchomości wspólnika, wówczas jego wierzyciel, który na podstawie tytułu egzekucyjnego uzyskał zajęcie roszczeń służących wspólnikowi w przypadku jego wystąpienia lub rozwiązania (...)


 • Powierzenie prowadzenia spraw spółki jawnej wybranemu wspólnikowi

  Zgodnie z art. 40 ksh, prowadzenie spraw spółki może być powierzone jednemu lub kilku wspólnikom bądź na mocy umowy spółki, bądź na podstawie późniejszej uchwały wspólników. Pozostali wspólnicy są wówczas wyłączeni od prowadzenia spraw spółki. Jeżeli prowadzenie spraw spółki (...)


 • Kontrakt menedżerski dla członka zarządu (1)

  Kontrakt menadżerski stanowi umowę cywilnoprawną. Ponieważ nie jest regulowana przez przepisy prawne, stanowi ona umowę nienazwaną. Strony ustalają w umowie jej postanowienia, mając dość szeroka swobodę kształtowania treści umowy, będąc zobowiązanym do zachowania przepisów ogólnych (...)


 • Kontrakt menedżerski dla członka zarządu (2)

  Kontrakt menadżerski stanowi umowę cywilnoprawną. Ponieważ nie jest regulowana przez przepisy prawne, stanowi ona umowę nienazwaną. Strony ustalają w umowie jej postanowienia, mając dość szeroka swobodę kształtowania treści umowy, będąc zobowiązanym do zachowania przepisów ogólnych (...)


 • Zrzeczenie się prowadzenia spraw spółki cywilnej przez wspólnika

  Zasadą jest, że każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki. Wspólnik może zrzec się przedmiotowego uprawnienia, jednakże zrzeczenie to musi być wyraźne i jednoznaczne.


 • Oświadczenie o wstąpieniu spadkobierców wspólnika spółki cywilnej do spółki

  Można zastrzec, że spadkobiercy wspólnika wejdą do spółki na jego miejsce. W wypadku wstąpienia spadkobierców do spółki,w miejsce wspólnika, powinni oni wskazać spółce jedną osobę, która będzie wykonywała ich prawa. Dopóki to nie nastąpi, pozostali wspólnicy mogą sami podejmować (...)


 • Uchwała wspólników spółki cywilnej

  Każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych (...)


 • Wypowiedzenie udziału w spółce cywilnej

  Z ważnych powodów wspólnik może wypowiedzieć swój udział bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby spółka była zawarta na czas oznaczony. Zastrzeżenie przeciwne jest nieważne. Wypowiedzenie jest skuteczne wówczas gdy, pozostali wspólnicy lub osoby umocowane do reprezentowania, (...)


 • Wypowiedzenie udziału w spółce cywilnej z ważnych powodów

  Zgodnie z art. 869 § 2 kc, z ważnych powodów wspólnik może wypowiedzieć swój udział bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby spółka była zawarta na czas oznaczony. Zastrzeżenie przeciwne jest nieważne.


 • Protokół z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. zawierający uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów

  Zgodnie z art. 257 § 1 ksh jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje nie na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin podwyższenia, może ono nastąpić jedynie przez zmianę umowy spółki. Jeżeli (...)


 • Oświadczenie o objęciu udziału w podwyższonym kapitale zakładowym przez nowego wspólnika

  Zgodnie z art. 259 ksh, oświadczenie nowego wspólnika powinno zawierać przystąpienie do spółki oraz objęcie udziału lub udziałów o oznaczonej wartości nominalnej. Oświadczenie takie wymaga formy aktu notarialnego. Na podstawie art. 154 § 3 w zw. z art. 261 kh, udziały mogą być obejmowane (...)


 • Oświadczenie o objęciu udziału w podwyższonym kapitale zakładowym przez dotychczasowego wspólnika

  Oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu nowego udziału bądź udziałów lub o objęciu podwyższenia wartości istniejącego udziału bądź udziałów wymaga formy aktu notarialnego (chyba że podwyższenie kapitału nie stanowi zmiany umowy spółki lub podwyższenie kapitału następuje (...)


 • Protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

  Zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o. powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być co najmniej: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz (...)


 • Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego spółki z o.o. - protokół z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników

  Uchwała o obniżeniu kapitału powinna określać wysokość, o jaką kapitał ma być obniżony oraz sposób obniżenia. Obniżenie polega na zmniejszeniu kapitału określonego w umowie spółki. Następuje zawsze w drodze zmiany umowy spółki i wymaga uchwały zgromadzenia wspólników (wyjątkowo (...)


 • Protokół z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. zawierający uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego przez ustanowienie nowych udziałów

  Zgodnie z art. 257 § 1 ksh jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje nie na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin podwyższenia, może ono nastąpić jedynie przez zmianę umowy spółki. Jeżeli (...)


 • Udzielenie przez zarząd zezwolenia na zbycie udziału w spółce z o.o.

  Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału umowa spółki może uzależnić od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć. Zgoda powinna być wyrażona przez zarząd spółki w formie pisemnej. W przypadku gdy zgody odmówiono, sąd rejestrowy może (...)


 • Umowa zastawu udziału w spółce z o.o.

  Na podstawie art. 327 § 1 kc, przedmiotem zastawu mogą być prawa, o ile sa one zbywalne. Umowa o ustanowienie zastawu powinna być sporządzona w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (art. 306 § 2 kc w zw. z art. 180 ksh). Zgodnie z art. 182 § 1 ksh zbycie udziału, jego części (...)


 • Pozew o wyłączenie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Z ważnych przyczyn dotyczących danego wspólnika sąd może orzec jego wyłączenie ze spółki na żądanie wszystkich pozostałych wspólników, jeżeli udziały wspólników żądających wyłączenia stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego.Pozew wnosi się do sądu gospodarczego (...)


 • Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Zgromadzenie wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi na co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia. Termin dwutygodniowy nie może być w umowie skrócony, możliwe jest natomiast jego wydłużenie. W umowie można (...)


 • Pełnomocnictwo do wzięcia udziału i wykonywania prawa głosu na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Jeżeli ustawa lub umowa spółki nie zawierają ograniczeń, wspólnicy mogą uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów. Jeżeli na zgromadzeniu (...)


 • Uchwała w sprawie powołania zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Jak stanowi kodeks spółek handlowych , zgłoszenie spółki do sądu rejestrowego powinno zawierać nazwiska, imiona i adresy członków Zarządu. Możliwe jest powołanie Zarządu w samej umowie spółki bądź później, na podstawie uchwały wspólników. Uchwały zgromadzenia wspólników powinny (...)


 • Protokół z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników zawierający uchwałę o odwołaniu członka zarządu spółki z o.o.

  Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (zarząd może zostać powołany w samej umowie spółki; w takim przypadku odwołanie członka zarządu nie stanowi zmiany umowy spółki). Głosowanie w przedmiocie powołania lub odwołania (...)


 • Pozew przeciwko członkowi zarządu w razie bezskuteczności egzekucji z majątku spółki z o.o.

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność ta jest osobista (obejmuje cały majątek osobisty członka zarządu), nieograniczona (granicą odpowiedzialności (...)


 • Regulamin zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Wspólnicy jako wyższa władza spółki z o. o. jak i sam zarząd, mają możliwość uchwalenia regulaminu zarządu. Ustanowić regulamin zarządu można np. poprzez zapis w umowie spółki, poprzez podjęcie uchwały ustanawiającej regulamin, poprzez delegacje kompetencji do rady nadzorczej lub w (...)


 • Regulamin rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  W spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 złotych, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu, powinna być ustanowiona rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. Regulamin Rady Nadzorczej powinien określać organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę (...)


 • Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną (...)


 • Akt założycielski jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przypisami

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być zawiązana przez jedną osobę, jednakże spółka taka nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Do powstania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga (...)


 • Wzór prokury łącznej

  Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona (...)


 • Umowa spółki jawnej

  Umowa spółki jawnej powinna być zawarta w formie pisemnej po rygorem nieważności. Umowa spółki jawnej powinna zawierać: firmę i siedzibę spółki, określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, przedmiot działalności spółki, czas trwania spółki, jeżeli jest (...)


 • Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki z o.o.

  Prawo do wytoczenie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały niezgodnej z ustawą, przysługuje: zarządowi, radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz poszczególnym ich członkom; wspólnikowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu; (...)


 • Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

  Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Zbycie przedsiębiorstwa powinno nastąpić w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Jeżeli w skład przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość, (...)


 • Umowa sprzedaży akcji

  Zgodnie z art. 377 ksh, akcje są zbywalne. Statut może uzależnić rozporządzenie akcjami imiennymi od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć możliwość rozporządzenia akcjami imiennymi. W przypadku gdy statut uzależnia przeniesienie akcji od zgody spółki, zgody udziela zarząd w formie (...)


 • Umowa spółki cywilnej

  Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa spółki powinna być stwierdzona pismem. Umowę spółki cywilnej muszą zawrzeć przynajmniej dwa podmioty. (...)


porady prawne online

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.