Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 288 z 1994

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 11 maja 1994 r. o zadaniach zleconych gminie, związanych z organizacją i prowadzeniem spisów rolnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1994-05-11
Data wejscia w życie:1994-06-08
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 288 z 1994


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA z dnia 11 maja 1994 r. o zadaniach zleconych gminie, związanych z organizacją i prowadzeniem spisów rolnych

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1994 r. Nr 67, poz. 288, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268.


Art. 1. Zadania gmin w ramach prac związanych z organizacją i prowadzeniem spisów rolnych obejmują:

1) jednorazowe przekazanie wojewódzkim urzędom statystycznym aktualnej liczby gospodarstw i działek rolnych oraz wykazów indywidualnych gospodarstw i działek rolnych zawierających: a) imię i nazwisko oraz datę urodzenia władającego, b) numer identyfikujący gospodarstwo (działkę rolną) w dokumentacji gminy, c) adres władającego (miejscowość, ulicę, numer nieruchomości, numer mieszkania), d) ogólną powierzchnię, e) powierzchnię użytków rolnych w gospodarstwie w hektarach fizycznych i przeliczeniowych, f) powierzchnię użytków rolnych działki,

2) wykonanie do dnia 31 lipca 1994 r. następujących prac związanych z zorganizowaniem i przeprowadzeniem spisu rolnego metodą reprezentacyjną: a) przedstawienie list kandydatów na ankieterów, b) udział w szkoleniu organizowanym przez wojewódzkie urzędy statystyczne oraz przeszkolenie ankieterów, c) nadzorowanie przebiegu prac w terenie, d) współuczestniczenie w przeprowadzeniu spisu kontrolnego, e) przyjęcie materiałów od ankieterów, kontrola materiałów i sporządzenie wstępnych zestawień zbiorczych dla gminy,

3) przekazywanie corocznie - w terminie do dnia 15 maja - zmian w wykazach indywidualnych gospodarstw i działek rolnych, o których mowa w pkt

1. Art. 2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, terminy i sposób wykonania zadań, o którym mowa w art. 1 pkt 3, uwzględniając formy i zakres współdziała-

2005-08-25

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

nia urzędów statystycznych przy aktualizowaniu danych zawartych w wykazach indywidualnych gospodarstw rolnych i działek rolnych. Art. 3. Zadania, o których mowa w art. 1, gminy realizują jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Art. 4. Zadania zlecone gminom, określone w ustawie, są finansowane ze środków będących w dyspozycji Głównego Urzędu Statystycznego, które wojewódzkie urzędy statystyczne przekażą gminom w terminie do dnia 31 lipca każdego roku. Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2005-08-25

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 288 z 1994 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 293 z 1994

  Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 czerwca 1994 r. w sprawie wykładni art. 34 ust. 2 i 3 oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 291 z 1994

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 1994 r. w sprawie wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 292 z 1994

  Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 11 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 287 z 1994

  Ustawa z dnia 8 kwietnia 1994 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego (nr 1) i Protokołu nr 4 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 290 z 1994

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 kwietnia 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu koncyliacyjnego i arbitrażowego między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską, sporządzonego w Warszawie dnia 20 stycznia 1993 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 289 z 1994

  Traktat koncyliacyjny i arbitrażowy między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską, sporządzony w Warszawie dnia 20 stycznia 1993 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zadania zlecone gminie

  Jaki organ rozpoznaje odwołania od decyzji samorządu wydanych w ramach kompetencji zleconych?

 • Izba gospodarcza a organizacja pozarządowa

  Izba gospodarcza została utworzona w oparciu o ustawę z dnia 3 maja 1989 roku, posiada osobowość prawną i jest organizacją samorządu gospodarczego. Czy taki podmiot (...)

 • Roszczenie o zwrot kaucji po przekazaniu budynku

  W firmie funkcjonowały tzw. zakładowe mieszkania. W roku 1997 na wniosek firmy wygaszono zarząd nad nieruchomością, właścicielem stała się gmina. Jeden z lokatorów (...)

 • Rekultywacja terenów pogórniczych

  Przedsiębiorca zakupił teren pod eksploatację kruszywa. Działka, na której planował inwestycję jest położona w granicach administracyjnych miasta, a w ewidencji gruntów (...)

 • Przedawnienie zadłużenia na karcie kredytowej

  Byłem posiadaczem karty kredytowej wydanej przez bank. W 2001 lub 2002 przestałem spłacać z niej zadłużenie. Ile wynosi termin przedawnienia długu powstałego w wyniku (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-12 poz. 369

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie terminów i sposobu wykonania zadań zleconych gminie, związanych z organizacją i prowadzeniem spisów rolnych.

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-26 poz. 764

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-29 poz. 943

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców

 • Dziennik Ustaw z 1994-06-24 poz. 396

  Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o przedłużeniu kadencji kolegiów odwoławczych przy sejmikach samorządowych oraz o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

 • Dziennik Ustaw z 1994-05-11 poz. 331

  Ustawa z dnia 11 maja 1994 r. o zmianie ustawy o znakach towarowych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.