Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 56 z 1996

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1995-12-14
Data wejscia w życie:1996-02-14
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 56 z 1996


©Kancelaria Sejmu

s. 1/5

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, Nr 102, poz. 474; z 1997 r. Nr 121, poz. 770, o urzędzie Ministra Obrony Narodowej Nr 141, poz. 944, Nr 160, poz. 1083; z 1999 r. Nr 11, poz. 95; z 2001 r. Nr 123, poz. 1353, Nr 154, Art. 1. poz. 1800, z 2002 r.


1. Minister Obrony Narodowej jest naczelnym organem administracji państwowej Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210, poz. w dziedzinie obronności Państwa. 2036, z 2006 r. Nr

2. Minister Obrony Narodowej wykonuje swoje zadania przy pomocy Ministerstwa 104, poz. 711;

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r.

Obrony Narodowej, zwanego dalej „Ministerstwem”, w skład którego wchodzi Sztab Generalny Wojska Polskiego.

Art. 2. Do zakresu działania Ministra Obrony Narodowej należy:

1) kierowanie w czasie pokoju całokształtem działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi”,

2) przygotowywanie założeń obronnych Państwa, w tym propozycji dotyczących rozwoju i struktury Sił Zbrojnych, 2a) formowanie, przeformowywanie i rozformowywanie jednostek wojskowych oraz nadawanie im etatów,

3) realizowanie generalnych założeń, decyzji i wytycznych Rady Ministrów w zakresie obrony Państwa i koordynowanie realizacji wynikających z nich zadań,

4) sprawowanie, w zakresie powierzonym przez Radę Ministrów, ogólnego nadzoru nad realizacją zadań obronnych przez organy administracji państwowej, instytucje państwowe, samorządy, przedsiębiorców i inne podmioty,

5) sprawowanie ogólnego kierownictwa w sprawach wykonywania powszechnego obowiązku obrony,

6) kierowanie administracją rezerw osobowych dla celów powszechnego obowiązku obrony, 6a) ogólna koordynacja działań w zakresie ochrony informacji niejawnych w dziale obrony narodowej,

7) określanie celów, kierunków i zadań szkolnictwa wojskowego,

8) kierowanie sprawami kadrowymi Sił Zbrojnych,

9) kierowanie wykonywaniem obowiązku służby wojskowej, wychowywaniem żołnierzy oraz sprawami zaspokajania ich potrzeb socjalno-bytowych, 2006-07-07

©Kancelaria Sejmu

s. 2/5

10) kierowanie sprawami zaspokajania potrzeb materiałowych, technicznych i finansowych Sił Zbrojnych,

11) kierowanie sprawami pracowniczymi w resorcie obrony narodowej,

12) realizowanie decyzji Rady Ministrów w zakresie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowych przedsięwzięciach organizacji międzynarodowych oraz w zakresie wywiązywania się z zobowiązań militarnych, wynikających z umów międzynarodowych,

13) zawieranie umów międzynarodowych wynikających z decyzji Rady Ministrów, dotyczących udziału polskich kontyngentów wojskowych w międzynarodowych misjach pokojowych i akcjach humanitarnych oraz ćwiczeń wojskowych prowadzonych wspólnie z innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi,

14) tworzenie, ustalanie organizacji i kierowanie działalnością przedstawicielstw wojskowych za granicą,

15) utrzymywanie kontaktów z resortami obrony innych państw oraz z wojskowymi organizacjami międzynarodowymi,

16) kierowanie gospodarką finansową resortu obrony narodowej,

17) reprezentowanie Skarbu Państwa w stosunku do mienia znajdującego się w posiadaniu jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, a także wykonywanie określonych w ustawach czynności w stosunku do państwowych jednostek budżetowych i form gospodarki pozabudżetowej, działających w resorcie obrony narodowej,

18) kierowanie działalnością gospodarczą w Siłach Zbrojnych,

19) (skreślony),

20) wykonywanie czynności określonych w ustawach w stosunku do szkół wojskowych, wojskowych jednostek badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstw państwowych, dla których jest organem założycielskim, wojskowych zakładów opieki zdrowotnej, agencji i fundacji,

21) wykonywanie uprawnień naczelnego organu administracji państwowej w stosunku do terenowych organów administracji wojskowej i innych organów wojskowych,

22) współdziałanie z innymi organami państwowymi, organami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi,

23) wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw i innych przepisów. Art. 3.

1. Minister Obrony Narodowej kieruje działalnością Ministerstwa i Sił Zbrojnych bezpośrednio oraz przy pomocy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, sekretarza lub sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu.

2. Minister Obrony Narodowej podejmuje decyzje w sprawach związanych ze strukturą, organizacją i działalnością Sił Zbrojnych, po zasięgnięciu opinii lub na wniosek Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

3. W razie nieobecności Ministra Obrony Narodowej, jego obowiązki pełni sekretarz stanu lub wyznaczony podsekretarz stanu w ramach pełnomocnictw udzielonych przez Ministra. 2006-07-07

©Kancelaria Sejmu

s. 3/5

Art. 4. Minister Obrony Narodowej sprawuje bezpośrednio lub za pośrednictwem wyznaczonego sekretarza stanu lub podsekretarza stanu nadzór nad:

1) gospodarką finansową,

2) polityką kadrową,

3) jednostkami kontroli gospodarczo-finansowej,

4) jednostkami kontroli wyszkolenia i gotowości bojowej Sił Zbrojnych,

5) działalnością obsługi prawnej,

6) kontaktami międzynarodowymi,

7) duszpasterstwami wojskowymi,

8) (skreślony). Art. 5.


1. Ministrowi Obrony Narodowej podlegają bezpośrednio: [1) Wojskowe Służby Informacyjne,] 1a) Żandarmeria Wojskowa,

2) Akademia Obrony Narodowej.

pkt 1 w ust. 1 w art. 5 uchyla się i dodaje ust. 1a z dn. 1.10.2006 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 104, poz. Kontrwywiadu 711)

<1a. Ministrowi Obrony Narodowej podlegają Służba Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz.U. Nr 104, poz. 709).>

2. Minister Obrony Narodowej, na zasadach określonych w odrębnych ustawach, sprawuje nadzór nad działalnością:

1) Agencji Mienia Wojskowego,

2) Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Art. 6.

1. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego dowodzi w imieniu Ministra Obrony Narodowej Siłami Zbrojnymi w czasie pokoju.

2. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wykonuje swoje zadania przy pomocy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Art. 7.

1. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego podlega bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej.

2. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jest najwyższym pod względem pełnionej funkcji żołnierzem w czynnej służbie wojskowej.

3. W razie nieobecności Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, jego obowiązki pełni jeden z jego zastępców, wyznaczony przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

2006-07-07

©Kancelaria Sejmu

s. 4/5

Art. 8.

1. Do zakresu działania Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego należy:

1) współuczestniczenie w opracowywaniu koncepcji rozwoju Sił Zbrojnych i planowanie tego rozwoju,

2) kierowanie kompleksowym planowaniem mobilizacyjnego i strategicznooperacyjnego rozwinięcia oraz użycia Sił Zbrojnych,

3) utrzymywanie w Siłach Zbrojnych gotowości bojowej i mobilizacyjnej,

4) kierowanie szkoleniem wojsk, określanie celów, kierunków i zadań tego szkolenia oraz kierowanie programowaniem i planowaniem szkolenia bojowego i taktycznego, a także działalnością sportową w Siłach Zbrojnych,

5) kierowanie szkolnictwem wojskowym w ramach pełnomocnictw udzielonych przez Ministra Obrony Narodowej,

6) kierowanie programowaniem i planowaniem materiałowo-finansowym w Siłach Zbrojnych,

7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra Obrony Narodowej oraz wynikających z ustaw i innych przepisów.

2. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego odpowiada za organizację i przygotowanie do działań organu dowodzenia i stanowiska dowodzenia Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. Art. 9.

1. (skreślony).

2. W stosunku do osób pełniących czynną służbę wojskową, w tym Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, decyzje Ministra Obrony Narodowej mają moc rozkazu wojskowego. Art. 10.

1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres działania Ministra Obrony Narodowej.

2. Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, nadaje statut Ministerstwu Obrony Narodowej, w którym określa jego organizację wewnętrzną.

3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej. Art. 11. Zakres działania Ministra Obrony Narodowej w czasie wojny określa odrębna ustawa. Art. 12. Traci moc art. 12, art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1992 r. Nr 4,

2006-07-07

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254 oraz z 1994 r. Nr 43, poz. 165 oraz z 1996 r. Nr 7, poz. 44). Art. 13. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2006-07-07

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 56 z 1996 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 59 z 1996

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 58 z 1996

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 57 z 1996

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1996 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbywanie należących do Skarbu Państwa akcji (udziałów), ustalenia dłuższego terminu udostępnienia akcji (udziałów) oraz odstąpienia od publicznego trybu zbycia akcji (udziałów) należących do Skarbu Państwa w niektórych spółkach powstałych w wyniku przekształcenia przedsiębiorstw państwowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 61 z 1996

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 stycznia 1996 r. o utracie mocy obowiązującej art. 53 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 55 z 1996

  Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych

  Czy Prezydent RP dysponuje możliwościami sprawowania władzy nad siłami zbrojnymi RP? Czy ma wpływ na działania prawne związane z siłami zbrojnymi RP? Czy jest osobą (...)

 • Przeniesienie do rezerwy przez WKU

  W dniu 20 października 2005 roku rozpocząłem 29 rok życia, jednocześnie 1 października 1999 roku rozpocząłem studia, których nie przerywałem a jedynie miałem parę (...)

 • Różnica między typem a rodzajem szkoły

  Jaka jest różnica między typem a rodzajem szkoły? Czy szkoła z nauką języka mniejszości narodowej do 42 uczniów jest szkołą innego rodzaju niż szkoła z nauką (...)

 • Rodzaje podmiotów leczniczych

  Jakie istnieją w Polsce rodzaje podmiotów leczniczych?

 • Zwolnienie od powołanie do wojska

  Czy to prawda, że tegoroczni absolwenci szkół wyższych są automatycznie przenoszeni do rezerwy jeżeli w terminie ukończą studia? Jak to wygląda dla rocznika 1978?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.