Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 147 z 1996

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o powszechnym spisie rolnym 1996 roku.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1996-02-02
Data wejscia w życie:1996-04-05
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 147 z 1996


©Kancelaria Sejmu

s. 1/7

USTAWA z dnia 2 lutego 1996 r. o powszechnym spisie rolnym 1996 roku

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1996 r. Nr 34, poz. 147.

 Termin i zakres spisu Art. 1. 

 

 

   

 terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w      !" stanu w dniu 12 czerwca 1996 r. o godz.


2400. Art. 2. #   

$

1) w indywidualnych gospodarstwach rolnych, % & '  (

)*

 ! 

3) !+  *) "   *

 (

)& 

  *

 (

)    ( , 

4) & 

  ) "  *

 +  )&

 )

  ! + )   

 

 ) " ) &  *) a! +- !" *   

  * *) 

*)  ! + ) " ! o 

  *) !

 !*  * ! + * !"*

5) & 

  ) "  *

 +  )& (   ! + ) * (

)w (

)& 

  *  Art. 3. .- ) ) $

1) gospodarstwie rolnym oznacza to grunty rolne wraz z " ) +

 u

  +  *  ) ( ) * "* ) - " * !+- " *  *z *

  " ) "

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/7

2) indywidualnym gospodarstwie rolnym - oznacza to gospodarstwo rolne o po (

)& 

 *  * ! + *  j*  (

) 

' 

  "

&

3) !  /  ) " )   (

)& l

 ,   !* 

4) !+  *) "  /  ) ' 

 *  a** (

)& 

  ** (

)    ( ,  ** ) " $ 

! ) *  

 & &  ) ')  

5) (

) 

 " " ) " (

)*

 ! * /  ) ' 

 * " & *

 ') (

) " )

 (  )" 

* !+   ( 

(

)*  " )

)! (  )" 

" )

) * izowane w jednej lub w kilku gminach,

6) (

) " )& /  )   & & !

achunek,

7) " ) 

 /  ) &! & *

 )

u*

  & Art. 4. 0   

 

 " ) 

 *  ) * '$

1)   *

 !+  (

) 

 

 "ospodarstw rolnych oraz o osobach w ich gospodarstwie domowym: a)   !+    (

) 

idualnego gospodarstwa rolnego, % 

)! %  !- d) ! 

 " )  / )    ))   )    " 

 $ wiosennym, letnim, jesiennym i zimowym, % "!& ) 1&! )

 '% 

* * ! +- !

 g) 

 *" ))  ) ) !

 ))   * k)

  !  " ) 

 h) 

* )  ) i) 

"!*-  * " ) 

 % 1&! )

 " ) "

3) o liczbie pracowników najemnych zatrudnionych w gospodarstwie rolnym, 2% (

) " )&  "& + $ a)  " )& "&! )

 (

)& 

 3" )& r

 & !* ) )!

% & )!

 " )& (

)&

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 3/7

b) 

  (

)& 

     ,     !"  %   & "!&

  % "!  *) "  !" ") & " (

tkowych oraz liczbie pni pszczelich, % 

 ')) 

( ) 

 )

$ a) rodzaje budynków, budowli i ich powierzchnia oraz wiek, b) l   *" &  +& ) rtowych oraz maszyn rolniczych, c) 1&! )   

  + & a +  % 

(  - )

 * " )' e) *4  3 ) *

 (*

% 5% !( " ) 8)  ! + "   (

) " ) "  )** " ) 9) ( 

 

)  

  od dnia 1 lipca 1995 r. do dnia 12 czerwca 1996 r. i planowanych do 2000 r., w tym na: a) zakup gruntów, %   


& %  ) )" d)  *" &  +& ) )

 aszyn rolniczych,

10)  

 )

*

  '  " ) rolnego do 2000 r. 0   & '  (

)*

 !    'a +  )  

!* '  )&

  )  0   !+  *) "    ' e+  ) ) 2 2 0   & 

  ) "  *

 +    ' +  )  

!* nformacji, o których mowa w pkt 1, 2 i

10.  6!& " 7 #))

)

 " +  * 

)  

 

 8* " "!  9  7dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". 

  Art. 5. 7(

)  

 " ) 

 (

)*

 !  !+  *) "  * *   ( 

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 4/7

+ !

 

 *

 "

 *  

) ) kwestionariuszu spisowym. 0  + & )&

  )   * ! ) 

 " ) 

 9 

 *  

) ) )   i

   )   

 2 :

 !*   & 

  ) "  *

 +  * *   + !

 

 u*

 "

 *  

) ) )  spisowym, podania imienia i nazwiska oraz podpisania kwestionariusza spisowego.

5. Udzielenie odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym oraz odmowa udzie   *"* * )     art. 56 i 57 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439). Art. 6. 8  "      

  * ' "*   +

 ) , )

 )&  ) 5 ust.

5. Art. 7. : *  *  

")   o 

&  * *  " " )" ) 

))

)

 "* 

-    )

  !( m " 

  )+ +  ) )

 której mowa w art. 5 ust.

5. Organizacja spisu Art. 8.

1. Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie spisu oraz opracowanie, udo)     ' ))

) (

 6!& " 7 #))

)

 " & ))

)  *

   *$

1) 6!& " 7 #))

)

 " / !+ * 

2) 

) ))

)

 " ) &)

3) wójt, burmistrz, prezydent miasta na terenie gminy. Art. 9. 8 "   *

  *$

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 5/7

1) 

") 

& !+  *) "   *

 (

)& 

 %   " )& (

)

 " 

3) "     ) "

  &! ! z ))

) )

$ a) "  & "

  

 o "  * ))

) b) nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, c) przeprowadzenie szkolenia rachmistrzów spisowych, % ! & 

 %  

+ 

 f) ) ) + )  

 

 obwodach spiso

  ) ) + & )   owych, "% * ) 4 )

 h) *  !+ ) !& 

  statystycznego. ;& 

) * 4 )&

  )  

) ))

)

 " &) )&" )   gmina. 8  )&


  ) "

 *    e ) * 2 < 

  4 ) *  "  6!&

7* #))

) + ) & ))

) / ) 

e*

 ,  )&

  ) )  / 4  )&

  ) ) = ))   )* )   , +  r. Art. 10. > "

 ) * * 

    "& + (* !) "  )

  ) "

 *    " )& Art. 11.  *   * '   () 4) Art. 12. 8 )( )   * )  ! 

) ))

)

 "  &) ) 

 ) miasta.  )

* " )  !* ' 4)

 ) "   ) 4)

 &!  &!  ! # 4) 

! * !

  )  

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 6/7

 

(* "  ))

)

 " &) ) )&e" !( )  " ) " Art. 13. : *  *   )

* 

"   

 

  +

 

+ &  &  ! !" 

) & )

  6!& " 7 Statystycznego.  

!( ))

)

  "* )

! 

 e 

  )

- "

" 

  "& ) 6!& " 7 #))

)

 " Art. 14. 0  

 )!" 

!  *& 

  )  

 *

 

+   !  

!"* +  )

)! 

   

  +*

 ) 

  )

 )

)! 

  

 + 4  & )ó

" 

 "&

  +  + 4 & *

   ) )  & )& *  + 4 )

)! 

 ) 

 &   

) )&

  )  "!  " & ))

)

  )& ** ) )

 +

 )*   5  +  )

)! 

& i chorób zawodowych (Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1995 r. Nr 4, poz. 17  ; 2 ,% * )  ! 8! 7 4 # !

 Art. 15. 6!& " 7 #))

)

 " +  * )"   & )

 "   "&!  !( ))y)

  8* " "!  9  7

 ypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Spis kontrolny Art. 16.

1. Od dnia 26 czerwca do dnia 2 lipca 1996 r. w wylosowanych obwodach spisowych zostanie przeprowadzony spis kontrolny. #  )

"   ) +  "   +  + & )   24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 7/7

 6!& " 7 #))

)

 " +  * e"&!

 )

    ) " 8* e" "!  9  7

 

 )  @ ) Polski". Art. 17. 9  ) " )    

) /  Art. 18. 7)  (

  !

 2   "! 

24-02-99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 147 z 1996 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

 • Prowadzenie akt osobowych pracownika

  Pracownik dostarczył wypowiedzenie umowy o pracę za wypowiedzeniem. Do jakiej części wpiąć dokument wypowiedzenia umowy o pracę?

 • Wysokość odsetek ustawowych

  W wyroku sądowym sąd zasądził od pozwanego X na rzecz małoletniego Y alimenty w kwocie 400 zł miesięcznie, poczynając od 1.12.1996 r. z ustawowymi odsetkami w stosunku (...)

 • Akta osobowe pracownika

  Prowadzę od niedawna teczki akt osobowych. Każda teczka akt osobowych pracownika składa sie z 3 części A, B i C. W każdej części prowadzę z tyłu danej części opis (...)

 • Data wystawienia świadectwa pracy

  Czy na podstawie kompletnych akt osobowych mogę wystawić świadectwo pracy z dzisiejszą datą, jeżeli pracownik był zatrudniony w latach 1973-1978 (pracownik nie otrzymał (...)

 • Praca w szczególnych warunkach w świadectwie pracy

  Zatrudniam pracownika w charakterze instalatora. Ma on w zaświadczeniu lekarskim wpis od lekarza: praca na wysokości do 5 metrów w okularach korekcyjnych. Niedługo kończy (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1996-02-16 poz. 176

  Ustawa z dnia 16 lutego 1996 r. o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Poprawek londyńskich oraz Poprawek kopenhaskich do Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

 • Dziennik Ustaw z 1996-02-29 poz. 225

  Ustawa z dnia 29 lutego 1996 r. o ratyfikacji Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii.

 • Dziennik Ustaw z 1996-06-27 poz. 474

  Ustawa z dnia 27 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej.

 • Dziennik Ustaw z 1996-10-10 poz. 678

  Ustawa z dnia 10 października 1996 r. o ratyfikacji Konwencji o odpowiedzialności osób utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych.

 • Dziennik Ustaw z 1995-11-29 poz. 40

  Ustawa z dnia 29 listopada 1995 r. o ratyfikacji Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejską Komisją oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.