Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 375 z 1998

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz o zmianie niektórych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1997-06-26
Data wejscia w życie:1998-05-30
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 375 z 1998


©Kancelaria Sejmu

s. 1/20

Dz.U. 1998 Nr 59 poz. 375 USTAWA z dnia 26 czerwca 1997 r. 

  

 ania oraz o zmianie niektórych ustaw Art. 1.  

       

 (Dz.U. Nr 29, poz. 155, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504,


 

 ! "

" #

$ $% zmiany: 1) w preambule w pierwszym tiret wyrazy "Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej & '

$ $

'( ) *+ ',

2) w art. 2: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: ' # 

- .  

  '+/  

%z+

 '

+/  

  religij % / . + $0

$ + ' 0#  $+!0

 1 '!# 2 - 0  2 - +/.  

%

+. 

 owych,", # +  +3 ++$

$ $ 

 +   $ + ! brzmieniu: ' !#

-. +

  

  0 z przekonaniami w sprawach religii.";

3) art. 8 otrzymuje brzmienie: '4(/ 

%

+

 * 

/%+nstytucyjnych ramach ustrojowych Rzeczypospolitej Polskiej; $ % %+% % 

  ustawowej.";

4) w art. 12: #   

 '

%

+. 

 '  $ 

 ' a  /

. $

+/0 

%zku wyznaniowego,", b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: '"5 0%

+.0 3 + % $0 ',

5) w art. 13 w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

06/23/99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/20

' #  + 6 +3

6  %+ 0. +

 

 . osobowych,";

6) w art. 14: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: '! 7 2  $0  0 8+  $

   % 

 /

 +/ 0 

%

+ 

  %  "9 /  

%  

  

0 

 0$  / .0 

% + 

 .+ 

 % 

+ obywatelstwo i miejsce zamieszkania.", b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: ' 7 2  $0  0 8+  $

   % 0$ ++.! " 

  /

 +/ 0 

%

+ 

 o  $  - 

 :  ;  $

 4d  20 2 3

/

 2 3  <9   2$

2 

ody.";

7) art. 15 otrzymuje brzmienie: '4 +. /  

%  1 #    + 

 

$ .l + 

 0 %   

+

%    .

 +2 stanowisk w tych jednostkach - Minister Spraw We $

4 istracji, !#

/

 +6 oda."; # <  $ <0

 1 '4 < = +  ./

  +. +.  < % 0-

  $

 /a      

%  /

 . +/.  

%

+.

 ! *

  % 

- 

. .  0o%

%   . 

 . w  

+ +/.  

%

+. 

 owych.

3. Podpisana umowa zostaje opublikowana w dzienniku urz$ /  rstwa.";

9) w art. 19: a) w ust. 2: - pkt 5 otrzymuje brzmienie: '# -+

/-

 - wnych,", - + $+ < 0#  $"0

 1

06/23/99

©Kancelaria Sejmu

s. 3/20

'"> /  8 + +.  

 $

/ oprzez badania i eksperymenty psychologiczne."; 9#  $ 0

 1 '4 (/ 

%

+

 % %

 +/    

 

ebalnych. !*


  . 

% 

 chowania zmar/',

11) w art. 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie: '" 

   

. 

+./ 0

  +. +0

2 0-$. 2

+/ przedszko 

 +  $0 ',

12) art. 21 otrzymuje brzmienie: '4 !  (/  

%

+ 

  % 

+/ - 

-

+/+

 .+o6

  +3

6

 

 +  ! ;

+/ + 

  .+ +.   0$ %  

 3 0  

%   

 + 

 +   $0 ', "#!  $! 0

 1 '4 ! =

/ - /2%  rnym, charytatywno +3

 + 6

 o  

 0  +/.  

%z+. 

  

.   

$  / % /2%% 

  

 % przez instytu 3 ',

14) w art. 22: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: '"

 

 

+/ 

%

+

 o 

+./2 

 

3 8  

 0 

+ 

   /. +o   

+/ %  + /

+/. 0 

%

+. 

  $0 awy.", 0#  $0

 1 ' ;  

/. 

   3 % $0 $

 :  @ +a   /

 +/. 0 

%

+. yznaniowych."; #! 

' -0

%'  $

'/a

$

 +%', <#

/AAA

 0

 1 '=

/AAA )  +/. 

%

+.

aniowych

06/23/99

©Kancelaria Sejmu

s. 4/20

4"9*  +/. 

%

+.

aniowych, zwanego dalej "rejestrem", prowadzonego przez : ;  $

 4   

o /2  

  'a  ' + 

 +/ 0 n 

%

+

  +  4" *  ++."9

/u   99 0 + % / %

 - 

  !  + +.   + +/a %$

 %%  

+ 

enia, miejsca zamieszkania, numery i cechy dokumentów to2

+/ % arialnie potwierdzone podpisy. Art. 32.

1. Wniosek, o którym mowa w art. 30, po 

 -1 #$+. " ! !# 8$ 

82   

/ +/ 0 

%

+ yznaniowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, "# 8$ B. /

 doktrynalnych, ob

$  #  

0 +/ 0 

%

+ 

 o  

+ $

 

 z+   + 2.0o

% + 

 .+ 5) statut. !; + -. o1 # 

$+/0 

%

+

 .2 % od nazw innych organizacji, !# 

/ 

0$/

 "# 

/ 

8

 

 #  .0 /  / 

+ kompetencji oraz tryb podejmowania decyzji, #B. /8  

6) tryb dokonywania zmian statutu, #.0 

 

 %

% 

o0%

3%+owych, # .0 0  

/ + 

  0%

+

/ +. # .0 /  / 

 +  osób duchownych, o których mowa w art. 12 ust. 3, o ile +./ 0 


%

+ 

 

  orzenie takich stanowisk, 9#.0

%

 +/0 

%

+

aniowego i przeznacze 

/ %+

06/23/99

©Kancelaria Sejmu

s. 5/20

"7 2 +./0 

%

+

 

 orzenie jednostek organizacyjnych, zakonów lub diakonatów % 0- %   0- +e 

 

/ 

0

+  3  

 

+

/  dnostek oraz ich organy, zakres kompetencji, tryb podejmo 

 .0 /  /  r ..0 

 

 %

% 

0%

3a%+ 7 2 +./ 0 

%

+ 

  

$ $$

   0-+ 

+ 8

 osunków. 7 2 +./0 

%

+

 

 o

  + 

 0

0   0- +   +

/ania tych jednostek. 4"" + $   e 2 2% -  + .  3  + 

+  +   "! +2 

$   . 3 

 awartych we wniosku danych. ! 7 2    + $     

 0+ 0 0   + 

+  +   "!  u $

 

 / /  i  

$   "7 2  +

  

% 

z 

 

  % 0

 

3 o

% +0  - 0

% /

$ o

 +% 0     .0     

$    estru. = 

 +.!" 0-   " $ $$  C / + a

 ;% 4   0 

. (o +$   4" 7 2  %+

+

 ""!"     " $ 

/

e + 

$   !>%  +./0 

%

+ 

a 

+ +/-0- %

+

y+ 3 0%

++ onym w ustawach. "*

! $   + 

acyjnych, zakonów i diakonatów, o których mowa w art. 32 ust. 3.

06/23/99

©Kancelaria Sejmu

s. 6/20

 = +/.  

%

+. 

    $ 

  4 " >  +/ 0 

%

+ 

    + $0 0%

% przy ich rejestrowaniu. !C  2 -$+

 a +%  + "! + 2-5. 4"< + 

  1 # +./ 0 

%

+ 

 +.   %+

/   $0 ustawie, !#+./0 

%

+

 +.

 /   

/ "# +./ 0 

%

+ 

 +. / e +% 

+   , 

 . +/ 0 

%

+ 

a +.%"  

/ 2% a      

+

/ .  

+ + "! + ! +  

  $   

 : i; $znych i Administracji. " 

 + 

 + 

     + ! :  ;  $

 4  + % 

* o stowarzyszeniach. *

". 2

  2 

   

/ +/0 

%

+y

  + +  7 2  +/ 0 

%

+ 

   

% +

/ 

+3

 $o +  2 0-  /%

    6 +3

 

 

 : ; $znych i Administracji. < C 

 +.  !6 

/  + 

 ;% 4   0 

.( +$   4"< C   0 + 2 %- % o .

+  

 

 

/ +/ 0 

%

+ 

 

 

  których mowa w art. 27 ust. 1, lub ze statutem, o którym mowa w art.

32. ! 

  

  + % 2

/ - +/ 0 

%

+ 

  a2% 

 0    e + 

   +./ 0 

%

+ yznaniowy.

06/23/99

©Kancelaria Sejmu

s. 7/20

4 " :  ;  $

 4  +  

% .0

   8  % .08$ r +

 .   + $    %.

 

.0+e +/0 

%

+

 

  4 " *

  /  $   +a 

$

+  2 % 0- % = 

 +  

   +  

 /

   .

/%) *+ +/. 

%

+.

 owych."; #

 AAA  $

/AAA0

 1 '=

/AAA R %+ +.+/. '4 " 

 $ :$

+ % ($ ) %

 %  '(%'   

   %+ $

 *3  +/  0  +. 

//  0  

 + 1

1) art. 24-26 ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Pa3 (/ @ +6) 8  )

eczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 73, poz. 324),

2) art. 37 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Pa3 (/@ +6: 

)

eczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 97, poz. 479),

3) art. 40-42 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku *3 (/ D

 E. )ypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 97, poz. 480),

4) art. 35 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Pa3 (/4 . = ;.  )

eczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 97, poz. 481). ! ) %+ 0 *3 % . 2

/a

- (   "  +o/ 

%

+

     +2 +  

 $

+  2 +2%  + 2   ;+0 *3 

$ /  0

$0$ %

/ % +/. 

%

+. 

 

 + 

$

+  " =   $   +.!%  

osowanie przepisy ustaw wskazanych w ust. 1 pkt 1-4. 7 2 

. + 0 / e  2 

  

y$2 +  $  -

 n %  2    2 0   $ d06/23/99

©Kancelaria Sejmu

s. 8/20+    / 

. /  ) : . +  

 %  +. 3  + 

 0 2 0- /%

  -

 0 +.% 3% +$ 

 % 2 0- /2 0%

+

/ 

+  4"0 *

 $   2 0- . 2  / 

+

  / -  0 

$ +. 0/ / % +  .0 

/%   > >  *./ cnych, w celu przywrócenia w nich sprawowania kultu religij 

/ 6

 6 +3

 +3

6

 ! 

  2 +   +.   $ ega umorzeniu. 4":% + 

+

 / - 0 

 9 9 6 *

 

% $

%

  $ + 

% F=

5"!

  "

!" 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 65, poz. 285, z 1996 r. Nr 23, poz. 102, Nr 106, poz. 496 oraz z 

 "# $ +.owa w art. 38a i 38b. 4 "  &

0 -( ./ 0 $  a 

 

  

/ +. (  o  

 +  

%

 :  ;  $

 4  

 

/

+o/.+." + 6

4. ! ( 

  

/ 

+% +/ +. 

 . 

/ +.  

 : ;  $

 4  /a

 +/ 0

%

+ 

  +.  + dotyczy. " *$    $

 %

/2 wniosku w Komisji.> ./

+%

 o+ $ $   0 

  ono dopuszczalne, a wniosek niedopuszczalny odrzuca. *$ %  0   

%  u + +.$$ e  %

 

 %   

% $  

+

%+ (isji. 5

 + $   % .

 o+ 

+ 

   + 3 samorz% + 

06/23/99

©Kancelaria Sejmu

s. 9/20

<5

 $  %- $ / 

+% 7 2   

 

a

./

+%   )  2 

- 0 

 3 0

 . 

 +/ 

%

+

 

 +. idualnych. 8.5 

 / 

+%+ 

$ %  + + -1 #   !#

%

 

  0%

+ 

 +. $  . 0%

+   u     2  

 $ /  +odawcy, "# 

   

+  0%

+  

/ 2 

 /+ C 

/

+%  

/ /anie. 4 "  5   % % /. 

+jnych. !5  % $ + i.+$ 

  . 4"8 *$    / !0 /  0

$   0     +. /

 

%

 +% 

 +% 

 

+/  % / 4" 7 2 

./

+% 

 

   

 +.$  ! 5

 $   %   

 $  

 

  %-  $ 

 

 $ %  0  i 2  0/ $ 6%- o$% %  $*o

  %  

 +   " 38b.";

18) art. 40 otrzymuje brzmienie: '4 9; +*3

+/ 

%

+ 

a 

/%     % 0-e 

 $0 ', # + $  !, !9# ! 

': 6( + 5

$ ;

3'

$ $

': ; $

4 acji"; ! #2 

+ 0/ ""    9   .2 

 + 

 '*+ ) & '

$ $ 2   

 + wyrazami "Rzeczpospolita Polska".

06/23/99

©Kancelaria Sejmu

s. 10/20

Art. 2. 

  +*3 (/(+ Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321, Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425, Nr 107, poz. 459, z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590 i Nr 141, poz. 943) art. 56 otrzymuje brzmienie: '4< / % 

/   + lnych osób prawnych dary: #  + 6 +3

 6 %+ 0. kcyzowych oraz samochodów osobowych, !# 

 

%

  / 8

 

 apier.". Art. 3. 

   +*3 *+ 4+ 8

 (/ */ F=

5 << 

 !  

 !

 "  

"   

"#

$ $% 

 1 # !  $ !0

 1 '4 ! :/2 3

  8   e $

 (/ / ++  2  o  +  ( + 

  +3

 ! C0$ % 

 +.% +/ $ 

 

a/2 3+e $

(/',

2) w art. 19: #"+ $

   0#"  $ 0

 1 ' */ ;  =  

  2

% 

+/% 

%  %   0 /

 e / / . 2 

 u/ 

    

 3 

+/ 2sze.";

3) art. 41 otrzymuje brzmienie: '4  / % 

/   + lnych osób prawnych dary: #  + 6 +3

 6 %+ 0. kcyzowych oraz samochodów osobowych, !# 

 

%

  / 8

 

 apier."; #  $ 6 0

 1

06/23/99

©Kancelaria Sejmu

s. 11/20

'4  ++ .0  0 +e     + +. 

/

+3

 $   % $ 

d $    o + 

 

 $ !*$  +. 

owadza Komisja Regulacyjna do Spraw Polskiego Autokefa

(/*/ 

  '(%' +/ +. 

 . 

 : ;  $

 4  

 */ : 

+ D/ *+ ";./0$  

 o

  

/ +. (   

 +  

%

 :  ;  $z  4  

 

 */ :e%

+D/ *+ *$    $

 %

/2 wniosku w Komisji. *$   

%   + +. $ $   %

 

  

%  $ 

+

%+ (isji. <(

% +

%

   +e !9 ) : . +  

 %  +. 3  + 

 0  2 0- /%

  -

 0 +.% 3% +$ 

 % 2 0- /2 0%

+

/ 

+  5

 + $   % .

 o+ 

+ 

   + 3 samorz% +  5

 $  %- $ / 

+% 7 2   

 

a

./

+%  9 )  2 

- 0 

 3 0

 . 

 +/ 

%

+

 

 +. idualnych. 5 

 / 

+%+ 

$ % + + -1 #   !#

%

 

  0%

+ 

 +. $  . 0%

+   u     2  

 $ /  +odawcy, "# 

   

+  0%

+  

/ 2 

 /+

06/23/99

©Kancelaria Sejmu

s. 12/20

!C 

/

+%  

/ /anie. 4 0 5   % % /. 

+jnych. !5  % $ + i.+$ 

  . 4 *$    / !0 /  0

$   0     +. /

 

%

 +% 

 +% 

 

+/  % / 4  7 2 

./

+% 

 

   

 +.$  ! 5

 $   %   

 $  

 

  %-  $ 

 

 $ %  0  i 2  0/ $ 6%- o$% %  $*o

 % 

 +  1, art. 48 ust. 2 i art.

50. 4   +(/0 .0  0   + %  ;+0 *3  +% 

 /  0   

+  / 6 %  /  

+

(/ 0  0  / - o0

$1 # 2 % 

0$  +  0

/ + .0 

+  6 +3

0owowychowawczym, !#  

 0 $+

  l 8

/% > > *./  

  2+. /%znie dla jednej parafii. !*

 < $ owiednio."; #!  $!0

 1 '4! ++.  %0-+/ w terminie do dnia 31 grudnia 1998 r.". Art. 4.  

 "    + *3 (/ @ +6 40+ ) *+ F=

5"

"!"#

$ $%ce zmiany: # !  $ !0

 1

06/23/99

©Kancelaria Sejmu

s. 13/20

'4 ! :/2 3

  8  > 

 *  $

 (/ / ++  2    +  ( + o

 +3

 ! C0$ % 

 +.% +/ $ 

 

a /2 3 + > 

 *  $

(o/', !#" <

' '

$ $yrazami "w ust. 5";

3) art. 35 otrzymuje brzmienie: '4" / % 

/   + lnych osób prawnych dary: #  + 6 +3

 6 %+ 0. kcyzowych oraz samochodów osobowych, !# 

 

%

  / 8

 

 apier."; #  $ 0

 1 '4  +(/0 .0  0   + %  ;+0 *3  +% 

 /  0   

+  / 6 %  /  

+

(/ 0  0  / - o0

$1 # 2 % 

0$  +  0

/ + .0 

+  6 +3

0atowo wychowawczym, !#  

 0 $+

  l 8

/% > > *./  

  2+. /%znie dla jednej parafii. !*

"" $ owiednio."; # <  $ <0

 1 '4 < ++. %0-+/ w terminie do dnia 31 grudnia 1998 r."; <#

/%

+ '+

 

8 + .(/@ e+640+ ) *+ '

$ 'A= e

D 

3+'

'*8( 6 $'

$ $

'*a8 $6( ' Art. 5.  

 "    + *3 (/ @ +6 ) 8 ) *+ F=

5"

"! #

$ $%ce zmiany: #  $0

 1

06/23/99

©Kancelaria Sejmu

s. 14/20

'4  :/2 3

  8  * e $

 (/ / ++  2  o  +  ( + 

  +3

 ! C0$ % 

 +.% +/ $ 

 

a/2 3+e* $

(/', !# <

' '

$ $yrazami "w ust. 5";

3) art. 20 otrzymuje brzmienie: '4!9 / % 

/   + lnych osób prawnych dary: #  + 6 +3

 6 %+ 0. kcyzowych oraz samochodów osobowych, !# 

 

%

  / 8

 

 apier."; #!<  $!<!<00

 1 '4 !< + +  .0    0 + ! !< + +. 

/

+3

 $     + d 

 

$ %$

o

 $  + onego w dziale IIIa ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwaran 

 F=

5!

 z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz.

504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425, z 1993 r. Nr 7, poz. 34 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375). 4!<0  +(/0 .0  0   + %  ;+0 *3  +% 

 /  0   

+  / 6 %  /  

+

(/ 0  0  / - o0

$1 # 2 % 

0$  +  0

/ + .0 

+  6 +3

0owowychowawczym, !#  

 0 $+

  l 8

/% > > *./  

  2+. /%znie dla jednej parafii. !*

!"" $ owiednio."; #!  $!0

 1 '4 ! + +.  !<0 % 0- +/  terminie do dnia 31 grudnia 1998 r.".

06/23/99

©Kancelaria Sejmu

s. 15/20

Art. 6. W ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku*3 (/@ +6 Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 97, poz. 479) wprowadza $ $%ce zmiany:

1) art. 4 otrzymuje brzmienie: '4 (./ 0 % $ 8 

  /%  ) *+ 

  

 "', !#  $ 0

 1 '4  :/2 3

  8  * e $

 (/ / ++  2  o  +  ( + 

  +3

 ! C0$ % 

 +.% +/ $ 

 

a/2 3+e* $

(/', "# "+ $!,

4) art. 30 otrzymuje brzmienie: '4"9 / % 

/   + lnych osób prawnych dary: #  + 6 +3

 6 %+ 0. kcyzowych oraz samochodów osobowych, !# 

 

%

  / 8

 

 apier."; #"<  $"<0

 1 '4"<  ++ .0  $$  

  / 

+

a  / -  0 

$ 0$ % 

/ %@+ (/ : z FEG8 :  ( # ;/ 

 Ewangelickiej (Evangelische Gemeinschaft), w celu przy.  + 

/ 6

 6 +3

  +3

6

 ! +  +.   % 0+/   "   

  0 +  

 AAA 

       

 F=

5 ! poz. 155, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425, z 1993 r. Nr 7, poz. 34 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375)."; <#

/%

+ '+

8(/@ +6: 

 ) *+ '

'*8=%0.+'

$ $

 '*8=%0. '

06/23/99

©Kancelaria Sejmu

s. 16/20

Art. 7.  

 "9 

   + *3 (/ D

 E.) *+ F=

5

 9#

$ a$% 

 1

1) art. 4 otrzymuje brzmienie: '4 (./ 0 % $ 

0. 

 0/%  ) *+ 

  

 "', !# 

'+!6 '

$ $

'+!"'

'6 '

$ $yrazami ", w tym"; "# 9  $ 90

 1 '4 9 :/2 3

  8  * e $

 (/ / ++  2  o  +  ( + 

  +3

 ! C0$ % 

 +.% +/ $ 

 

a/2 3+e* $

(/', # !+ $!,

5) art. 34 otrzymuje brzmienie: '4"  / % 

/   + lnych osób prawnych dary: #  + 6 +3

 6 %+ 0. kcyzowych oraz samochodów osobowych, !# 

 

%

  / 8

 

 apier."; <# !  $ !0

 1 '4 ! + +  .0    0 +  9 + +. 

/

a+3

 $     + 

  

 $ % $

  

 $   + ego w dziale IIIa ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach   

 F=

5 ! 

 

1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425, z 1993 r. Nr 7, poz. 34 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375).";

7) w art. 43 ust. 3 otrzymuje brzmienie: '" +  +.   % 0- +/  terminie do dnia 31 grudnia 1998 r.".

06/23/99

©Kancelaria Sejmu

s. 17/20

Art. 8. 

 "9

 +*3 (/4 . = ;. ) *+ F=

5

 #

$ $%ce zmiany: # 9  $ 90

 1 '4 9 :/2 3

  8  * (o / ++ 2   a + ( + 

 e+3

 ! C0$ % 

 +.% +/ $ 

 

a/2 3+e*( ', !# !+ $!,

3) art. 29 otrzymuje brzmienie: '4! / % 

/   + lnych osób prawnych dary: #  + 6 +3

 6 %+ 0. kcyzowych oraz samochodów osobowych, !# 

 

%

  / 8

 

 apier."; #""

  $""0

eniu: '4"" 0

$

%   2   /  (/  .0  % $

  / %   

  3  

% .0 

, 

+2 0 +./2   o/  ! ; 

 0 / $  

decyzji wojewody. "0 /  0

$    +./

%

 

 a0  +% 

   +% 

 

+/   / *$  %    

%  o +.   

 

 % 0 

+

%+ +. ust.

2. C +. / 

$ 

% + %  !

   % 0  +.

 / $a 

% + ;% 0  

 $owanie.";

5) w art. 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ' *

$(// 0 +/2 

 +   

     0%2 3 

 z

3

/

+ +/ .  

  

o2+ +.+. 2

  / 2+ 

06/23/99

©Kancelaria Sejmu

s. 18/20

 

 

$

/+      99  

 /+  "!20$0 69"69  + e < 0$+

 

+$ 

y  

% '  

 6 !!'

e% 

 $< 2"; <#"  $" 0

 1 '4"  ++ .0  $$  

  / 

+

a  / -  0 

$ 0$ % 

/ %  + ;enia Adwentystów Dnia Siódmego (Ostdeutsche Verband der Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten), reprezento 

 H +  + 

 o./+$

 

 % 

 %F: tsche Grundstücksgesellschaft mit beschränkter Haftung), w  

.  +  

/ 6

 6 +3

  +3

6

 ! +  +.   % 0+/  "  

 0 +  

 AAA 

       

 F=

5 ! poz. 155, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425, z 1993 r. Nr 7, poz. 34 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375).". Art. 9. 

 "9

 +*3 (/*++c+ ) *+ F=

5

 !#

$ $%ce zmiany: #  $0

 1 '4  :/2 3

  8  * e $

 (/ / ++  2  o  +  ( + 

  +3

 ! C0$ % 

 +.% +/ $ 

 

a/2 3+e* $

(/', !# 9+ $!,

3) art. 28 otrzymuje brzmienie: '4! / % 

/   + lnych osób prawnych dary: #  + 6 +3

 6 %+ 0. kcyzowych oraz samochodów osobowych,

06/23/99

©Kancelaria Sejmu

s. 19/20

!# 

 

%

  / 8

 

 apier.";

4) w art. 34 ust. 3 otrzymuje brzmienie: '" +  +.   % 0- +/  terminie do dnia 31 grudnia 1998 r.". Art. 10. 

 !9  +*3 

 2y +) *+ F=

5 

! #

$ $% 

 1 #  $0

 1 '4  :/2 3

  8   e $

  2 + / ++  e2    +  ( + o

 +3

 ! C0$ % 

 +.% +/ $ 

 

a/2 3+  $

 2 wskich."; !# !+ $! Art. 11.  

 !9    + *3 (/ (+ :. ) *+ F=

5  

 !!#  9 + $! Art. 12. 

 !9  +*3 (/;++e:.) *+ F=

5 

!"#

$ $%ce zmiany: #  $0

 1 '4  :/2 3

  8   e $

 (/ / ++  2  o  +  ( + 

  +3

 ! C0$ % 

 +.% +/ $ 

 

a/2 3+e $

(/', !# 9+ $! Art. 13. 

 !9    + *3 (/ > %t+ ) *+ F=

5 

! #

$ $% 

 1

06/23/99

©Kancelaria Sejmu

s. 20/20

#  $ 0

 1 '4  :/2 3

  8  * e $

 (/ / ++  2  o  +  ( + 

  +3

 ! C0$ % 

 +.% +/ $ 

 

a/2 3+e* $

(/', !# "+ $! Art. 14. +  $ $   +.  48a ustawy nowelizowanej w art. 3, w art. 26a ustawy nowelizowanej w art. 5 i w art. ! 

 $  " $  2 Art. 15. *

%    +/.  

%

+. 

 +    

. 

 .   ymagane uzupe/  .0

/

% Art. 16. : ; $

4 /=

 +5)ospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolno  

 

 

$  

  +%

 

. /oszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu. Art. 17. 5

2 /   /

enia.

06/23/99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 375 z 1998 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 381 z 1998

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 maja 1998 r. - sygn. akt K. 35/97.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 378 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 4 maja 1998 r. w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 376 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 1998 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania gminom subwencji drogowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 380 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Radiu "Puls" Diecezji Gliwickiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 379 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Kształcenia i Dialogu "Theotodokos" z siedzibą w Gliwicach.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 377 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzanie kwalifikacji.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.