Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 118 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-02-17
Data wejscia w życie:1999-02-19
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 118 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 13 poz. 118

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień.

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 (Dz.U. Nr 150, poz. 983 i Nr 162, poz. 1119) zarządza się, co następuje: §


1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) kwotach rekompensujących dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień – rozumie się przez to część rekompensująca subwencji ogólnej, o której mowa w art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 (Dz.U. Nr 150, poz. 983 i Nr 162, poz. 1119),

2) utraconych dochodach z tytułu ulg i zwolnień ustawowych – rozumie się przez to kwoty wynikające z ulg i zwolnień, o których mowa w: a) art. 12 ust. 1 pkt 4-6 i ust. 3, art. 13 ust. 1, art. 13a ust. 1 i 2, art. 13b ust. 1 i art. 13c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926 oraz z 1998 r. Nr 108, poz. 681), b) art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 121, poz. 770 i Nr 160, poz. 1079 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668), c) art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U. z 1991 r. Nr 44, poz. 194 i Nr 107, poz. 464, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 43, poz. 163, z 1996 r. Nr 41, poz. 175 i Nr 89, poz. 402, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 75, poz. 467 i 469, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118), d) art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082 oraz z 1998 r. Nr 89, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126),

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

e) art. 84 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668). § 2.


1. Kwoty rekompensujące dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień ustala się na podstawie wniosków gminy złożonych do właściwej miejscowo regionalnej izby obrachunkowej, według wzorów określonych w załącznikach nr 1, 2 i 3 do rozporządzenia.

2. Kwotę rekompensującą dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień, z zastrzeżeniem § 4, stanowi suma kwot wykazanych odpowiednio w pozycji „G”, „H” i „L” wniosków, o których mowa w ust.

1.

3. Gmina nie otrzymuje kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień, jeżeli suma kwot wykazanych odpowiednio w pozycji „G”, „H” i „L” jest mniejsza niż 100 zł. § 3.

1. Wnioski, o których mowa w § 2 ust. 1, gmina składa do regionalnej izby obrachunkowej w terminach:

1) do dnia 31 lipca toku podatkowego – wykazując przewidywane roczne skutki ulg i zwolnień ustawowych, wynikające z decyzji i nakazów płatniczych lub decyzji zmieniających te nakazy ora deklaracji podatkowych na dany rok podatkowy na dzień 30 czerwca roku, za który sporządzany jest wniosek,

2) do dnia 25 lutego roku następnego po roku podatkowym – wykazując faktyczne roczne skutki ulg i zwolnień ustawowych, wynikające z decyzji i nakazów płatniczych lub decyzji zmieniających te nakazy oraz deklaracji podatkowych na dany rok podatkowy na dzień 31 grudnia roku, za który sporządzany jest wniosek.

2. Regionalna izba obrachunkowa kontroluje wnioski pod względem rachunkowym oraz formalnym i przekazuje wnioski, o których mowa w:

1) ust. 1 pkt 1 – w terminie do dnia 10 września,

2) ust. 1 pkt 2 – w terminie do dnia 31 marca do Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów. §

4. Minister Finansów przekazuje gminom kwoty rekompensujące dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w terminie:

1) do dnia 15 października roku podatkowego – w wysokości stanowiącej 50% kwot wykazanych odpowiednio w pozycji „G”, „H” i „L” wniosków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1,

2) do dnia 31 maja roku następującego po roku podatkowym – w wysokości sumy kwot wykazanych odpowiednio w pozycji „G’, „H” i „L” wniosków, o których mowa w § 3

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

ust. 1 pkt 2 pomniejszonej o kwoty rekompensujące dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień, przekazane zgodnie z pkt

1. § 5.

1. Gmina, która złoży wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1, w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 1, a nie złoży takiego wniosku w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 2, zobowiązana jest do zwrotu nadmiernie pobranej kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień wraz z odsetkami w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych na rachunek Ministerstwa Finansów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania od Ministra Finansów.

2. Gminie, która złoży wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1, w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 2, a nie złoży wniosku w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 1, zostanie przekazana kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w wysokości sumy kwot wykazanych odpowiednio w pozycji „G”, „H” i „L” tego wniosku.

3. Gminie, która złoży korektę wniosku, z której wynika, iż otrzymała kwotę rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień wyższą od należnej, Minister Finansów zmniejszy kwotę rekompensującą, zmniejszając lub wstrzymując kolejne raty kwoty rekompensującej wraz z odsetkami w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych, chyba że gmina dokona wcześniej zwrotu, nadmiernie pobranej kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu stawowych ulg i zwolnień.

4. Przesłana przez gminę korekta wniosku, po obowiązującym terminie przekazania kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień, o którym mowa w § 3 ust. 1, nie stanowi podstawy do zwiększenia kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień.

5. Do dotacji przekazanych z budżetu państwa dla gmin z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym do końca 1998 r. przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. §

6. Wnioski w sprawie przyznania kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień określonych w § 1 pkt 2 lit. c)-e) w 1999 r. gminy składają po raz pierwszy w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt

1. §

7. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 1997 r. w sprawie sposobu obliczania i przekazywania dotacji z budżetu państwa dla gmin z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym oraz leśnym (Dz.U. Nr 85, poz. 540). §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4


Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 lutego 1999 r. (poz. 118) Załącznik nr 1

WNIOSEK O PRZYZNANIE CZĘŚCI SUBWENCJI REKOMPENSUJĄCEJ UTRACONE DOCHODY Z TYTUŁU USTAWOWYCH ULG I ZWOLNIEŃ OKRESLONYCH W USTAWIE O PODATKU ROLNYM Skutki ustawowych ulg i zwolnień zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926 oraz z 1998 r. Nr 108, poz. 681) za ........................... rok Nazwa gminy Adresat: Typ gminy REGIONALNA IZBA Nazwa powiatu OBRACHUNKOWA Nazwa województwa w ................................ Wyszczególnienie 1 G. Skutki ustawowych ulg i zwolnień zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym G=G1+G2+G3+G4+G5+G6+G7+G8

z tego z tytułu: G1. Gruntów nabytych w drodze kupna na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa do powierzchni nie przekraczającej 100 ha oraz gruntów Państwowego Funduszu Ziemi i Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa objętych w trwałe zagospodarowanie w celu utworzenia nowego gospodarstwa lub powiększenia gospodarstwa już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha, na okres 5 lat – art. 12 ust. 1 pkt 4 (bez klasy V,VI, VIz) G2. Gruntów powstałych z zagospodarowania nieużytków – na okres 5 lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania – art. 12 ust. 1 pkt 5 (bez klasy V, VI, VIz) G3. Gruntów otrzymanych w drodze wymiany lub scalenia – na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów – art. 12 ust. 1 pkt 6 )bez klasy V, VI, VIz) G4. Obniżenia podatku w pierwszym roku podatkowym o 75% i w drugim roku o 50% po upływie okresu zwolnienia, o którym mowa w poz. G1, G2 i G3 – art. 12 ust. 3 G5. Ulg inwestycyjnych – art. 13 ust. 1 G6. Ulg przysługujących żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenie wojskowe oraz osobom spełniającym zastępczo obowiązek służby wojskowej w formie skoszarowanej – art. 13a ust. 1 i 2 G7. Gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich – art. 13b ust. 1 G8. Wystąpienia klęski żywiołowej – art. 13c

Poz. 2 G

Roczne skutki ustawowych ulg i zwolnień

1) wykazane na dzień (30 czerwca, 31 grudnia) * w pełnych złotych (bez znaku po przecinku)

3

G1

G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

UWAGI:

1) Skutki wykazane w kol. 3 stanowią sumę ustawowych ulg i zwolnień wykazanych w nakazach płatniczych lub decyzjach zmieniających te nakazy oraz deklaracjach podatkowych na dany rok podatkowy. * Niepotrzebne skreślić ............................................. ....................................

główny księgowy (nr telefonu) (rok, miesiąc, dzień)

.................................

(kierownik jednostki) Załącznik nr 2

WNIOSEK O PRZYZNANIE CZĘŚCI SUBWENCJI REKOMPENSUJĄCEJ UTRACONE DOCHODY Z TYTUŁU USTAWYWYCH ULG I ZWOLNIEŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O LASACH Skutki ustawowych ulg i zwolnień zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 121, poz. 770 i Nr 160, poz. 1079 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) za ........................... rok Nazwa gminy Adresat: Typ gminy REGIONALNA IZBA Nazwa powiatu OBRACHUNKOWA Nazwa województwa w ................................ Wyszczególnienie 1 H. Skutki ustawowych ulg i zwolnień zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach H=H1+H2 z tego skutki z tytułu zwolnień z podatku leśnego lasów: H1. Z drzewostanem w wieku do 40 lat – art. 62 ust. 1 pkt 1 (nie objęte ulgami z poz. H2) Poz. 2 H a) H1 ...................................... b) a) H2. Wpisanych do rejestru zabytków – art. 62 ust. 1 pkt 4 H2 ...................................... b)

Roczne skutki ustawowych ulg i zwolnień wykazane na dzień (30 czerwca, 31 grudnia) * w pełnych złotych (bez znaku po przecinku)

3

UWAGA: a) W kolumnie 3 należy wykazać roczne skutki ustawowych ulg i zwolnień dla lasów, dla których sporządzono plan urządzenia lasu (art. 64 ustawy o lasach ), przyjmując podatek z 1

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 6/6

ha przeliczeniowego stanowiący równowartość pieniężną 0,200 m3 drewna i ceny określonej w komunikacie Prezesa GUS (art. 65 ust. 2 ustawy o lasach). b) W kolumnie 3 należy wykazać roczne skutki ustawowych ulg i zwolnień dla lasów, dla których nie sporządzono planu urządzenia lasu (art. 65a ustawy o lasach) oraz dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, przyjmując podatek z 1 ha fizycznego stanowiący równowartość pieniężną 0,3 q żyta i ceny określonej w komunikacie Prezesa GUS. _________________ * Niepotrzebne skreślić ............................................. ....................................

główny księgowy (nr telefonu) (rok, miesiąc, dzień)

.................................

(kierownik jednostki) Załącznik nr 3

WNIOSEK O PRZYZNANIE CZĘŚCI SUBWENCJI REKOMPENSUJĄCEJ UTRACONE DOCHODY Z TYTUŁU USTAWOWYCH ULG I ZWOLNIEŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O JEDNOSTKACH BADAWCZO-ROZWOJOWYCH, UTAWIE O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W USTAWIE – PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE Skutki ustawowych ulg i zwolnień określone w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U. z 1991 r. Nr 44, poz. 194 i Nr 107, poz. 464, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 43, poz. 163, z 1996 r. Nr 41, poz. 175 i Nr 89, poz. 402, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 75, poz. 467 i 469, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118), w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082 oraz z 1998 r. Nr 89, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126) oraz w art. 84 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668). za ........................... rok Nazwa gminy Adresat: Typ gminy REGIONALNA IZBA Nazwa powiatu OBRACHUNKOWA Nazwa województwa w ................................ Wyszczególnienie 1 L. OGÓŁEM – Skutki ustawowych ulg i zwolnień L=I+J+K z tego skutki z tytułu Poz. 2 L I

Roczne skutki ustawowych ulg i zwolnień 1), wykazane na dzień (30 czerwca, 31 grudnia) * w pełnych złotych (bez znaku po przecinku)

3

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 7/7

I. Ustawowych ulg i zwolnień określonych w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych I=I1+I2+I3+I$ I

1. Podatek od nieruchomości I

2. Podatek rolny I

3. Podatek leśny I

4. Podatek od środków transportowych J. Ustawowych ulg i zwolnień określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych J=J1+J2+J3+J4 J

1. Podatek od nieruchomości J

2. Podatek rolny J

3. Podatek leśny J

4. Podatek od środków transportowych K. Obniżenie opłaty eksploatacyjnej na podstawie art. 84 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze

I1 I2 I3 I4 J J1 J2 J3 J4

UWAGI:

1) Skutki wykazane w kol. 3 stanowią sumę ustawowych ulg i zwolnień wykazanych w nakazach płatniczych lub decyzjach zmieniających te nakazy oraz deklaracjach podatkowych na dany rok podatkowy, a w przypadku opłaty eksploatacyjnej, skutki obniżenia tej opłaty wynikające z decyzji organu koncesyjnego. ............................................. ....................................

główny księgowy (nr telefonu) (rok, miesiąc, dzień)

.................................

(kierownik jednostki)

2005-10-25

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 118 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 115 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 111 z 1999

  Ustawa z dnia 17 lutego 1999 r. o ratyfikacji Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 122 z 1999

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 117 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 1999 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług od niektórych leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 120 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 11 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i wymaganych kwalifikacji do znakowania oraz wzorów znaków identyfikacyjnych, wzoru świadectwa miejsca pochodzenia i wzoru świadectwa zdrowia zwierząt.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 123 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i warunków sprowadzania z zagranicy środków farmaceutycznych i materiałów medycznych dla użytkowników indywidualnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 116 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia działalności kantorowej oraz rodzaju fachowego przygotowania do jej wykonywania i sposobu jego udokumentowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 121 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzania.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 119 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych oraz zakresu tego obowiązku.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 114 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 113 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów administracji rządowej i innych jednostek.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 112 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców.

zamów dokument

Porady prawne

 • Kontrola zwolnienia lekarskiego

  Jestem na zwolnieniu lekarskim, na druku zaznaczone jest, że chory może chodzić - zwolnienie od lekarza pierwszego kontaktu - zwolnienie od psychiatry. Kto może skontrolować (...)

 • Odprawa a ZUS

  Czy do kwoty odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych wchodzą składki ZUS?

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Odsetki od odsetek

  Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo żądać podwójnych odsetek od zaległości w czynszu, tj. odsetek ustawowych wymienionych w wyroku sądowym dotyczącym zapłaty (...)

 • Zasiłek rodzinny - utracone źródło dochodów

  Moja żona była na wychowawczym (pierwsze dziecko) do 30.06.2007 roku. Od 01.07.2007 była na chorobowym (ciąża); 33 dni wynagrodzenie chorobowe-płatne zakład pracy; (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-07 poz. 915

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień.

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-30 poz. 1073

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom kwoty rekompensujacej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-22 poz. 1616

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-09 poz. 1811

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-08 poz. 956

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przyznawania gminom górniczym części rekompensującej subwencji ogólnej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.