Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1117 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-11-30
Data wejscia w życie:1999-12-03
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1117 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

Dz.U. 1999 Nr 96 poz. 1117 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej. Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929) zarządza się co następuje: §


1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Edukacji Narodowej, zwanego dalej „ministrem”.

2. Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:

1) kultura fizyczna i sport,

2) oświata i wychowanie,

3) szkolnictwo wyższe.

3. Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, minister jest dysponentem części 33 budżetu państwa.

4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Edukacji Narodowej.

5. Organy i jednostki organizacyjne podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane, z zastrzeżeniem art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz.U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929), określa załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. (poz. 1117)

WYKAZ ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

1) związki i organizacje sportowe,

2) Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie,

3) Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie,

4) Ogólnopolskie Centrum Edukacji Niestacjonarnej w Warszawie

5) Centrum Edukacji Medycznej w Warszawie,

6) Centrum Medyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie,

7) Dom Pracy Twórczej w Ustroniu,

8) Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dzieci Obywateli Polskich Przebywających Czasowo za Granicą w Warszawie, szkoły i szkolne punkty konsultacyjne przy

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

placówkach dyplomatycznych i konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zespoły tych szkół,

9) Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie,

10) okręgowe komisje egzaminacyjne,

11) uniwersytety państwowe,

12) politechniki,

13) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

14) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

15) akademie ekonomiczne,

16) wyższe szkoły pedagogiczne,

17) Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

18) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

19) Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy,

20) akademie rolnicze,

21) Akademia Podlaska w Siedlcach,

22) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie,

23) Katolicki Uniwersytet Lubelski,

24) państwowe wyższe szkoły zawodowe,

25) niepaństwowe szkoły wyższe,

26) Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie,

27) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej „COBRABiD” w Warszawie,

28) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomocy Naukowych i Sprzętu Szkolnego w Warszawie – w likwidacji,

29) Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1117 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1133 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1999 r. o sprostowaniu błędów.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1129 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1124 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1123 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1122 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1121 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1120 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Łączności.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1119 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1118 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1116 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1999 r. w sprawie trybu postępowania organów Inspekcji Handlowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1130 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie norm powierzchni mieszkalnej dla osób uprawnionych do kwater wojskowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1128 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie zakresu dodatkowych informacji podawanych w sprawozdaniach finansowych banków oraz w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych banków będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1127 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie zakresu informacji podawanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1126 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie określenia ostrzejszych kryteriów od zawartych w przepisach ustawy o rachunkowości w odniesieniu do jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1132 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1131 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów pochodzących z Królestwa Belgii.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1125 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie trybu i warunków wydawania i cofania pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego i zabezpieczenia ryczałtowego oraz wypadków, w których zabezpieczenia te można stosować, a także sposobu określania wysokości zabezpieczenia ryczałtowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1115 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1114 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i sposobu wydawania funkcjonariuszom finansowych organów dochodzenia i niefinansowych organów dochodzenia upoważnień do wymierzania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe oraz szczegółowych zasad ich wymierzania i sposobu uiszczania.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1107 z 1999

  Ustawa z dnia 5 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-04 poz. 1118

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-14 poz. 1426

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

 • Dziennik Ustaw z 2005-09-02 poz. 1404

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dnia 2 września 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej

 • Monitor Polski 2013 poz. 48

  Zarządzenie Nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-18 poz. 1480

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.