Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1662 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-12-21
Data wydania:2001-12-19
Data wejscia w życie:2001-12-29
Data obowiązywania:2001-12-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1662 z 2001


Strona 1 z 10

Dziennik Ustaw Nr 148                — 11908 —                Poz. 1662


1662

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym. Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 1963 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U. Nr 50, poz. 279, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1974 r. Nr 47, poz. 280, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1997 r. Nr 60, poz. 369, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 63, poz. 634) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu gruźlicy (Dz. U. Nr 27, poz. 170, z 1974 r. Nr 47, poz. 280, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym (Dz. U. Nr 94, poz. 600 i z 2000 r. Nr 55, poz. 664) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1: a) w pkt 7 skreśla się lit. f), b) w pkt 9 lit. b) otrzymuje brzmienie: „b) dzieci od 13 miesiąca życia do ukończenia 13 lat,”

2) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: M. Łapiński

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2001 r. (poz. 1662)

Załącznik nr 1

PROGRAM SZCZEPIE¡ OCHRONNYCH

Program Szczepień Ochronnych (PSO) składa się z następujących części: * I. Kalendarz szczepień A. Szczepienia dzieci i młodzieży według wieku B. Szczepienia osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie II. Szczepienia zalecane — niefinansowane ze środków publicznych III. Informacje uzupełniające

* Szczepionki stosowane przy wykonywaniu szczepień ochronnych, określonych w części I, są finansowane z budżetu państwa (art. 31a ust. 1a ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 88, poz. 961, Nr 97, poz. 1050 i Nr 126, poz. 1382 i 1384).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1662 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1663 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych, leków i leczniczych środków technicznych finansowanych z budżetu państwa, a także trybu nabywania i przekazywania świadczeniodawcom leków i leczniczych środków technicznych oraz trybu przekazywania środków publicznych na ich zakup.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1661 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1660 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1659 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania policjantom zezwolenia na podjęcie zajęcia zarobkowego, składania oświadczenia o stanie majątkowym oraz właściwości przełożonych w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1658 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wypłacania ryczałtu funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonującemu stałe zadania służbowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1657 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1656 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej dla każdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1655 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1654 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1653 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów i zasad sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1652 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1651 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1650 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła towarów umieszczonych w przesyłkach.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1649 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1648 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1647 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1646 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez huty gruntów będących własnością Skarbu Państwa.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-28 poz. 462

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie wprowadzenia zakazu przeprowadzania ochronnych szczepień zwierząt przeciwko określonym chorobom zakaźnym

 • Legislacja UE z 2006-06-28 nr 174 poz. 7

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/148/WE w sprawie wprowadzenia szczepienia ochronnego przeciwko wysoce zjadliwej grypie (...)

 • Dziennik Ustaw z 2007-05-30 poz. 633

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-22 poz. 1509

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-24 poz. 100

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przeprowadzenia ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.