Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1184 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-09-05
Data wydania:2002-07-27
Data wejscia w życie:2002-09-20
Data obowiązywania:2002-09-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1184 z 2002


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 141                — 9148 —                Poz. 1184


1184

U S TA W A z dnia 27 lipca 2002 r. o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Art. 1.

1. Tworzy się z dniem 1 października 2002 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, zwany dalej „Uniwersytetem”.

2. Siedzibą Uniwersytetu jest miasto Łódź.


3. Uniwersytet jest uczelnią państwową. Art. 2.

1. Podstawowym kierunkiem działania Uniwersytetu jest kształcenie i prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk medycznych, biologicznych i farmaceutycznych.

2. Uniwersytet prowadzi działalność leczniczą z uwzględnieniem przepisów o szkolnictwie wyższym.

3. Uniwersytet uczestniczy w sprawowaniu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej.

4. Uniwersytet prowadzi działalność dydaktyczną, także z uwzględnieniem potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Uniwersytet prowadzi działalność w zakresie kształcenia podyplomowego.

6. Minister Obrony Narodowej corocznie określa wielkość potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie kształcenia studentów w poszczególnych zawodach medycznych i zgłasza ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w celu wykorzystania przy ustalaniu limitu przyjęć na studia. Art. 3.

1. Uniwersytet tworzy się z Akademii Medycznej w Łodzi, zwanej dalej „Akademią Medyczną”, i Wojskowej Akademii Medycznej imienia Generała Dywizji Bolesława Szareckiego w Łodzi, zwanej dalej „Wojskową Akademią Medyczną”.

2. Z dniem utworzenia Uniwersytetu znosi się Akademię Medyczną i Wojskową Akademię Medyczną. Art. 4.

1. Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. W zakresie działalności dydaktycznej uwzględniającej potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej nadzór nad Uniwersytetem sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej. Art. 5.

1. Mienie Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej, obejmujące własność i inne prawa majątkowe, staje się mieniem Uniwersytetu z dniem jego utworzenia.

3. Stan gospodarki finansowej Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej zostanie wykazany w bilansach sporządzonych przez nie według stanu na dzień poprzedzający utworzenie Uniwersytetu. Art. 6.

1. Z dniem utworzenia Uniwersytetu:

1) pracownicy Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej stają się pracownikami Uniwersytetu,

2) żołnierze zawodowi, dla których przewidziano stanowiska cywilne, stają się pracownikami Uniwersytetu po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej,

3) studenci Akademii Medycznej i słuchacze Wojskowej Akademii Medycznej stają się studentami Uniwersytetu.

2. ˚ołnierze zawodowi, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być zwolnieni z zawodowej służby wojskowej, na ich wniosek, bez zachowania okresu wypowiedzenia, z dniem 30 września 2002 r. W tych przypadkach nie stosuje się art. 14 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001—2006 (Dz. U. Nr 76, poz. 804, Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1802).

3. Osoby przyjęte do Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2002/2003 z dniem utworzenia Uniwersytetu stają się jego studentami.

4. Podstawowe jednostki organizacyjne Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej z dniem utworzenia Uniwersytetu stają się podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu.

5. Jednostki organizacyjne Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej, które przed dniem utworzenia Uniwersytetu posiadały uprawnienia do nadawania stopni naukowych, zachowują te uprawnienia po utworzeniu Uniwersytetu, jeżeli spełniają warunki określone w przepisach o tytule naukowym i stopniach naukowych.

6. Słuchacze Wojskowej Akademii Medycznej, którzy stają się studentami Uniwersytetu, pełnią nadal czynną służbę wojskową w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych; ich stosunek służbowy i wynikające z niego prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność dyscyplinarną określają przepisy odrębne.

2. Uniwersytet z dniem utworzenia przejmuje prawa i zobowiązania, w tym zobowiązania finansowe, Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1184 z 2002 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

 • Przepisy regulujące umowę sprzedaży

  Jakie regulacje obowiązują w sytuacji, gdy firma sprzedająca nie dysponuje Ogólnymi Warunkami Sprzedaży? Czy jest to Kodeks Cywilny?

 • Zgoda na otrzymywanie korespondencji mailowej

  Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z dnia 9 września 2002) wymaga, aby od osób / firm uzyskać zgodę na (...)

 • Warunki formalne rejestracji związku zawodowego

  W jakim sądzie należy złożyć dokumenty rejestrując związek zawodowy? Czy istnieje rejonizacja tj. powiązanie siedziby sądu, w którym należy złożyć dokumenty (...)

 • Kolejna umowa na czas określony

  Pracodawca zawarł ze mną trzy umowy na czas określony 1 października 2001 do 31 grudnia 2001 - okres próbny, 1 stycznia 2002 do 30 czerwca 2002 i od 1 lipca 2002 do 31 (...)

 • Zakładanie klas sportowych

  Jakie przepisy prawne regulują tryb, warunki i wymogi zakładania klas sportowych w szkołach podstawowych?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-03 poz. 884

  Ustawa z dnia 3 września 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-07 poz. 785

  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o utworzeniu Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze.

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-18 poz. 683

  Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Łodzi.

 • Dziennik Ustaw z 1997-06-19 poz. 642

  Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o utworzeniu Uniwersytetu w Białymstoku.

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-14 poz. 1245

  Ustawa z dnia 24 października 2012 r. o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanej w Warszawie dnia 31 lipca 2012 r., oraz Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej, sporządzonej w Paryżu dnia 30 maja 1975 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.