Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1182 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-09-05
Data wydania:2002-07-27
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-09-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1182 z 2002


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r.

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1182, Nr 200, poz. 1679.

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 135, poz. 1146) wprowadza się następujące zmiany:


1) w art. 3: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).”, b) ust. 2 skreśla się, c) dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia, oraz od innych dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).”;

2) art. 4 skreśla się;

3) dodaje się art. 4a w brzmieniu: „Art. 4a. Przepisy art. 3 ust. 1 i 2a stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.”;

4) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

„Art. 5a. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) inwestycjach - oznacza to środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”,

2) składnikach majątkowych - oznacza to aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia, o której mowa w art. 22g ust. 3,

3) przedsiębiorstwie - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,

4) zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania,

5) Ordynacji podatkowej - oznacza to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804 i Nr 113, poz. 984),

6) pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej, z wyjątkiem działalności, o której mowa w art. 13.”;

5) w art. 6: a) ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r. Nr 141, poz. 1183), zwanej dalej „ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym”.”, b) po ust. 8 dodaje się ust. 9 i 10 w brzmieniu: „9. Zasada określona w ust. 8 nie dotyczy osób, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.


10. Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania do podatników, którzy wniosek, wyrażony w zeznaniu podat-

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

kowym, określony w ust. 2 i 4, złożą po terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1.”;

6) w art. 8 dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu: „3. Zasady, o których mowa w ust. 1 i 2, mają również zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 przychody ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy, chyba że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu osiągniętego z tego źródła przez jednego z nich.

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany, ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6, pierwszy przychód ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy.

5. Wybór zasady opodatkowania całości dochodu przez jednego z małżonków wyrażony w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3, obowiązuje przy zapłacie zaliczek i składaniu deklaracji za cały dany rok podatkowy oraz składaniu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), chyba że w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek zapłaty zaliczek i składania deklaracji.”;

7) w art. 9 w ust. 1 wyrazy „w art. 21 i 52” zastępuje się wyrazami „w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku”;

8) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu: „Art. 9a.

1. Podatnicy osiągający przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowani na zasadach określonych w ustawie, chyba że we właściwym urzędzie skarbowym złożą pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

2. Podatnicy osiągający przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowani na zasadach określonych w ustawie, chyba że we właściwym urzędzie skarbowym złożą w formie pisemnej wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.”;

9) w art. 10: a) w ust. 1 w pkt 8 lit. b) otrzymuje brzmienie: „b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,”, b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) praw majątkowych lub rzeczy będących składnikami majątku związanymi z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

1, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej.”;

10) w art. 11: a) w ust. 3 po wyrazach „ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski” dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust. 4”, b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Jeżeli bank, z którego usług korzysta podatnik, stosuje różne kursy walut obcych i nie jest możliwe dostosowanie kursu, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, do przeliczenia na złote przychodu uzyskanego przez podatnika, stosuje się kurs średni walut obcych z dnia uzyskania przychodu, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.”;

11) w art. 14: a) po ust. 1b dodaje się ust. 1c-1f w brzmieniu: „1c. Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1d-1f, dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym nastąpiło:

1) wydanie rzeczy, zbycie praw majątkowych oraz dostarczenie wszelkiej postaci energii, lub

2) wykonanie usługi, lub

3) otrzymanie zapłaty za wykonanie świadczenia - w pozostałych przypadkach. 1d. W przypadku wykonania przez podatnika świadczenia na eksport, w związku z którym na podatniku ciąży obowiązek wystawienia dokumentu odprawy celnej, za datę powstania przychodu należnego uważa się określoną w tym dokumencie i potwierdzoną przez organ celny datę wywozu przedmiotu eksportu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej. 1e. Za przychody z tytułu umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, których przedmiotem są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, uważa się przychody należne określone na dzień, w którym należności wynikające z tych umów stają się wymagalne. 1f. Jeżeli podatnik:

1) jest podatnikiem podatku od towarów i usług nie korzystającym ze zwolnienia od tego podatku oraz

2) prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz

3) ewidencjonuje przychody w dacie wystawienia faktury, zgodnie z odrębnymi przepisami - za datę powstania przychodu uważa się dzień wystawienia faktury, a jeżeli faktura nie została wystawiona w terminie określonym w odrębnych przepisach, za datę powstania przychodu uważa się dzień, w którym faktura powinna być wystawiona; w przypadku, gdy wydanie rzeczy, zbycie praw majątkowych, dostarczenie wszelkiej postaci energii, wykonanie usługi lub otrzymanie zapłaty za wykonanie świadczenia nastąpiło w grudniu danego roku podatkowego, a faktury dotyczące tych zdarzeń, zgodnie z odrębnymi przepisami, zostaną wystawione w

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5


roku następnym, za datę powstania przychodu uważa się ostatni dzień roku podatkowego, w którym miały miejsce te zdarzenia. ”, b) w ust. 2: - w pkt 1 wyrazy „nie będących nieruchomościami lub prawami, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8” zastępuje się wyrazami „ , z wyjątkiem przychodów z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, gruntu albo prawa użytkowania wieczytego gruntu związanego z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej”, - po pkt 7a dodaje się pkt 7b-7d w brzmieniu: „7b) wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, 7c) równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano tych odpisów, 7d) w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - naliczony podatek od towarów i usług w tej części, w której uprzednio został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów,”, - w pkt 8 po wyrazach „obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b” dodaje się wyrazy „ , z wyjątkiem otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn”, c) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu: „2b. W przypadku umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o podobnym charakterze, których przedmiotem są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy te między stronami nie wygasają, do przychodów wynajmującego lub wydzierżawiającego nie zalicza się kwot wypłaconych przez osobę trzecią z tytułu przeniesienia wierzytelności. Opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu wymagalności zapłaty.”, d) w ust. 3: - skreśla się pkt 4, - pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) zwolnionych od wpłat należności z tytułu podatku od towarów i usług w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, zwróconej różnicy podatku od towarów i usług oraz zwróconego podatku akcyzowego, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów,”,

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 6/6

- w pkt 8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „9) przychodów stanowiących wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych z tytułu korzystania z usług informacyjnodoradczych świadczonych przez punkty konsultacyjno-doradcze działające, na podstawie odrębnych przepisów, w ramach rządowego programu wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw.”;

12) po art. 16 dodaje się art. 16a w brzmieniu: „16a. Przy określaniu przychodów z tytułu umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o podobnym charakterze, których przedmiotem nie są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, przepis art. 14 ust. 2b stosuje się odpowiednio, z tym że opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu zapłaty.”;

13) w art. 17 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

1) zarejestrowania spółki, albo

2) wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo

3) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.”;

14) w art. 21: a) w ust. 1: - pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem: a) określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę, b) odpraw i odszkodowań wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, c) odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym, d) odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, e) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, f) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane na zasadach, o których mowa w art. 27 ust. 1,

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 7/7

g) odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód,”, - po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu: „3a) odszkodowania otrzymane na podstawie przepisów o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego, 3b) inne odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku sądowego do wysokości określonej w tym wyroku, z wyjątkiem odszkodowań: a) otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, b) dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono,”, - w pkt 11 po wyrazach „obuwia własnego zamiast roboczego” dodaje się wyrazy „oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie napojów bezalkoholowych oraz artykułów spożywczych w przypadku, gdy pracodawca pomimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków i napojów bezalkoholowych”, - w pkt 12 wyrazy „bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu” zastępuje się wyrazami „z wyjątkiem ekwiwalentu z tego tytułu”, - po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu: „12a) wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania posiłków lub napojów bezalkoholowych (z wyjątkiem ekwiwalentu pieniężnego z tego tytułu) - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 190 zł; zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, gdy pracodawca zawarł z jednostką specjalizującą się w przygotowywaniu i wydawaniu posiłków umowę, której przedmiotem jest wydawanie pracownikom napojów bezalkoholowych i wyłącznie gotowych posiłków,”, - w pkt 16 po wyrazach „podróży służbowej” dodaje się wyraz „pracownika”, - w pkt 20 po wyrazach „lub stypendiów” dodaje się wyrazy „ , z wyjątkiem wynagrodzenia uzyskiwanego przez członka służby zagranicznej”, - pkt 29 otrzymuje brzmienie: „29) przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami,”, - w pkt 30 wyrazy „odrębnych przepisów o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości” zastępuje się wyrazami „przepisów o gospodarce nieruchomościami”,

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 8/8

- pkt 32 otrzymuje brzmienie: „32) przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c): a) w części wydatkowanej na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, gruntu albo prawa użytkowania wieczystego gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, lub na nabycie prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz na budowę, rozbudowę albo remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, b) w całości - jeżeli sprzedaż nastąpiła w celu uzyskania, w zamian za te nieruchomości lub prawa, spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu albo budynku mieszkalnego lub jego części, c) w całości - jeżeli sprzedaż nastąpiła w wykonaniu lub w związku z wielostronną umową o zamianie tych budynków lub praw do lokali, d) w całości - jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, e) w części wydatkowanej na spłatę kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów, nie wcześniej jednak niż 24 miesiące przed tym dniem,”, - pkt 32a otrzymuje brzmienie: „32a) przychody uzyskane z zamiany: a) budynku mieszkalnego lub jego części, udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, lub b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub c) gruntu albo prawa użytkowania wieczystego gruntu, związanego z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a) - jeżeli przedmiotem zamiany są wyłącznie nieruchomości i prawa wymienione w lit. a)-c),”, - pkt 33 otrzymuje brzmienie: „33) dochody osób fizycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1, uzyskane z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli umowa

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 9/9

międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi,”, - pkt 46 otrzymuje brzmienie: „46) dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli: a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem,”, - skreśla się pkt 47, - po pkt 47a dodaje się pkt 47b i 47c w brzmieniu: „47b) dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 47c) kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa,”, - w pkt 49 lit. b) otrzymuje brzmienie: „b) świadczenia finansowego na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego, do wysokości nieprzekraczającej kwoty 2 280 zł,”, - po pkt 49 dodaje się pkt 49a w brzmieniu: „49a) ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z lokalu wypłacany na podstawie przepisów o Biurze Ochrony Rządu,”, - pkt 66 otrzymuje brzmienie: „66) dochody osób fizycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1, uzyskane z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów położonych w państwie, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów, jeżeli zostały one opodatkowane w tym państwie podatkiem tego samego rodzaju,”, - pkt 67 otrzymuje brzmienie: „67) wartość rzeczowych świadczeń otrzymanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych - do

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 10/10

wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami są w szczególności: bony towarowe, paczki świąteczne dla dzieci, bilety na imprezy sportowe lub kulturalne,”, - po pkt 68 dodaje się pkt 68a w brzmieniu: „68a) wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 76 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym,”, - pkt 77 otrzymuje brzmienie: „77) równoważniki pieniężne za brak kwatery, wypłacone: funkcjonariuszom Policji i Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu oraz strażakom Państwowej Straży Pożarnej - do wysokości nieprzekraczającej kwoty 2 280 zł,”, - pkt 83 i 84 otrzymują brzmienie: „83) należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, celnikom, policjantom i pracownikom, pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych; zwolnienie nie ma zastosowania do wynagrodzeń za pracę oraz uposażeń i innych należności pieniężnych przysługujących z tytułu pełnienia służby na ostatnio zajmowanym w kraju stanowisku służbowym,

84) wartość świadczeń z tytułu uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego, wynikających z przepisów o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,”, - pkt 104 otrzymuje brzmienie: „104) świadczenia otrzymane na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. Nr 73, poz. 350 i Nr 137, poz. 638, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770 i Nr 160, poz.

1080, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 52, poz. 527 i 528, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, z 2001 r. Nr 94, poz. 1032 i Nr 138, poz. 1567 oraz z 2002 r. Nr 27, poz. 266),”, - pkt 110 otrzymuje brzmienie:

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 11/11

„110) dodatek zagraniczny i wartość innych świadczeń przysługujących członkowi służby zagranicznej wykonującemu obowiązki służbowe w placówce zagranicznej oraz wartość świadczeń przysługujących pracownikom polskich jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wynikających z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie, z wyjątkiem wynagrodzeń za pracę, ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy oraz zasiłków chorobowych i macierzyńskich,”, - po pkt 110 dodaje się pkt 111 i 112 w brzmieniu: „111) oprocentowanie otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych, a także oprocentowanie zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów,

112) wartość świadczeń ponoszonych za pracownika z tytułu: a) zwrotu kosztów dojazdu do zakładu pracy, b) bezpłatnego zakwaterowania - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2 280 zł - jeżeli obowiązek ponoszenia tych świadczeń przez pracodawcę wynika wprost z przepisów innych ustaw.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Przepis ust. 1 pkt 32 lit. e) nie ma zastosowania do podatników, którzy odsetki od kredytu lub pożyczki odliczali lub odliczają na podstawie art. 26b.”, c) po ust. 10 dodaje się ust. 11 i 12 w brzmieniu: „11. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 12, ma zastosowanie wyłącznie do posiłków:

1) spożywanych przez pracowników, do których obowiązków należy: a) przygotowywanie i wydawanie tych posiłków, b) nadzór nad przygotowywaniem i wydawaniem tych posiłków,

2) innych niż wymienione w pkt 1, jeżeli ich otrzymanie wynika z: a) przepisów odrębnych ustaw lub aktów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, b) układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 190 zł.

12. W przypadku otrzymywania przez pracownika świadczeń związanych z wyżywieniem wymienionych w ust. 1 pkt 11, 12 i 12a, pracownikom przysługuje zwolnienie tylko z jednego tytułu.”;

15) w art. 22: a) po ust. 1f dodaje się ust. 1g i 1h w brzmieniu: „1g. W przypadku zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku podziału, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7, kosztem uzyskania przychodu z

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 12/12

odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej jest ich wartość nominalna ustalona na dzień zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej albo na dzień zarejestrowania spółek nowo zawiązanych. 1h. W przypadku umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o podobnym charakterze, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy te między stronami nie wygasają, do kosztów uzyskania przychodów wynajmującego lub wydzierżawiającego zalicza się zapłacone osobie trzeciej dyskonto lub wynagrodzenie.”, b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Zasadę, o której mowa w ust. 3, stosuje się również w przypadku, gdy część dochodów z tego samego źródła przychodów podlega opodatkowaniu, a część jest wolna od opodatkowania.”, c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: „6a. W celu ustalenia wartości zużytych w pozarolniczej działalności gospodarczej lub w działach specjalnych produkcji rolnej surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej lub zwierzęcej oraz własnej gospodarki leśnej stosuje się odpowiednio przepis art. 11 ust. 2.”, d) w ust. 9: - zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Koszty uzyskania niektórych przychodów określa się:”, - w pkt 1-3 wyrazy „50%” zastępuje się wyrazami „- w wysokości 50% uzyskanego przychodu”, - w pkt 4 wyrazy „20%” zastępuje się wyrazami „- w wysokości 20% uzyskanego przychodu”, - dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „5) z tytułów określonych w art. 13 pkt 5, 7 i 9 - w wysokości określonej w ust.

2.”, e) w ust. 10 po wyrazach „ust. 9” dodaje się wyrazy „pkt 1-4”, f) po ust. 11 dodaje się ust. 11a w brzmieniu: „11a. Przepisy ust. 2a i 11 nie mają zastosowania do kosztów uzyskania przychodów ze źródeł określonych w art. 13 pkt 5, 7 i 9.”, g) po ust. 12 dodaje się ust. 13 w brzmieniu: „13. Przepisów ust. 2a i 11 nie stosuje się w przypadku, gdy pracownik otrzymuje zwrot kosztów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 112 lit. a).”;

16) w art. 22d w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego, o którym mowa w art. 22h ust. 1 pkt 4.”;

17) w art. 22g:

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 13/13

a) ust. 12 otrzymuje brzmienie: „12. W razie zmiany formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu o zmienionej formie prawnej, podzielonego albo połączonego.”, b) w ust. 13: - w pkt 1 wyraz „przedsiębiorcę” zastępuje się wyrazem „podmiot”, - w pkt 2 wyraz „przedsiębiorców” zastępuje się wyrazem „podmiotów”, c) ust. 17 otrzymuje brzmienie: „17. Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1, 3-9 i 11-15, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3 500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3 500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.”, d) ust. 19 skreśla się, e) dodaje się ust. 20-22 w brzmieniu: „20. W razie trwałego odłączenia od danego środka trwałego części składowej lub peryferyjnej wartość początkową tego środka zmniejsza się, od następnego miesiąca po odłączeniu, o różnicę między ceną nabycia (kosztem wytworzenia) odłączonej części a przypadającą na nią, w okresie połączenia, sumą odpisów amortyzacyjnych obliczoną przy zastosowaniu metody amortyzacji i stawki amortyzacyjnej stosowanej przy obliczaniu odpisów amortyzacyjnych tego środka trwałego.

21. Jeżeli odłączona część zostanie następnie przyłączona do innego środka trwałego, w miesiącu połączenia zwiększa się wartość początkową tego innego środka o różnicę, o której mowa w ust.

20. 22. Przepis ust. 12 ma zastosowanie, jeżeli z odrębnych przepisów wynika, że podmiot powstały w wyniku zmiany formy prawnej, podziału albo połączenia lub podmiot istniejący, do którego przeniesiono w wyniku wydzielenia część majątku podmiotu dzielonego, wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki podmiotu o zmienionej formie prawnej, połączonego albo podzielonego.”;

18) w art. 22h: a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 14/14

miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu), z zastrzeżeniem art. 22e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których, zgodnie z art. 23 ust. 1, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów,”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Podmioty powstałe w wyniku zmiany formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, o których mowa w art. 22g ust. 12 lub 13, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot o zmienionej formie prawnej, podzielony albo połączony, z uwzględnieniem art. 22i ust. 2-7.”, c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc albo w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego, z uwzględnieniem art. 22i. Suma odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonanych w pierwszym roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, nie może przekroczyć wartości tych odpisów przypadających za okres od wprowadzenia ich do ewidencji (wykazu) do końca tego roku podatkowego.”;

19) w art. 22i: a) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: „4. Podatnicy mogą podwyższać stawki dla środków trwałych wymienionych w ust. 2 pkt 3, bądź rezygnować z ich stosowania począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.

5. Podatnicy mogą obniżać podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych. Zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.”;

20) w art. 22j: a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) dla budynków (lokali) i budowli - 10 lat, z wyjątkiem budynków wymienionych w rodzajach 103 i 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych oraz budynków zastępczych, dla których okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy.”, b) skreśla się ust. 5;

21) w art. 22k po ust. 3 dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu: „4. Odpisów amortyzacyjnych można dokonywać od wartości początkowej fabrycznie nowych środków trwałych, zaliczonych do grup 3-6 Klasy2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 15/15

fikacji, w pierwszym roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, w wysokości 30% tej wartości.

5. Jeżeli wysokość odpisów ustalonych zgodnie z ust. 4 byłaby niższa od odpisów obliczonych zgodnie z ust. 1, wówczas podatnicy mogą dokonywać odpisów przy zastosowaniu stawki z Wykazu stawek amortyzacyjnych podwyższonej o współczynnik nie wyższy niż 3,0. W tym wypadku roczną kwotę amortyzacji ustala się w proporcji do liczby pełnych miesięcy pozostałych do końca roku, od momentu wprowadzenia środków do ewidencji.

6. Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w ust. 4 i 5, jednorazowo, nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji lub stosować zasady określone w art. 22h ust.

4. W następnym roku podatkowym podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej zgodnie z ust. 1 lub art. 22i.”;

22) w art. 22n w ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego, o którym mowa w art. 22h ust. 1 pkt 4.”;

23) w art. 23 w ust. 1: a) po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu: „16a) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639 i z 2002 r. Nr 113, poz. 984), z tym że kosztem uzyskania przychodów jest poniesiona opłata produktowa, o której mowa w art. 12 ust. 2 tej ustawy,”, b) pkt 21 i 22 otrzymują brzmienie: „21) odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 14 do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 3,

22) rezerw, jeżeli obowiązek ich tworzenia w ciężar kosztów nie wynika z odrębnych ustaw; nie są jednak kosztem uzyskania przychodów rezerwy utworzone zgodnie z ustawą o rachunkowości,”, c) w pkt 26 wyrazy „przewidzianym w odrębnych przepisach o gospodarce gruntami” zastępuje się wyrazami „wynikającym z przepisów o gospodarce nieruchomościami”, d) pkt 30 otrzymuje brzmienie: „30) składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem: a) wpłat podatników prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej,

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 16/16

b) składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw - do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne; jeżeli przedsiębiorca nie wypłacał tych wynagrodzeń, kwota składek zaliczana do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej kwocie 114 zł,”, e) w pkt 36 w lit. a) skreśla się wyrazy „lub w pełnej wysokości, jeżeli podróż służbowa pracownika nie jest udokumentowana delegacją służbową”, f) w pkt 38a po wyrazach „art. 22g ust. 3” dodaje się wyrazy „i 4”, g) pkt 56 otrzymuje brzmienie: „56) wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a-47c i 48,”;

24) w art. 24: a) w ust. 3 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie: „Nie ustala się dochodu na dzień likwidacji, jeżeli:

1) w wyniku zmiany formy prawnej lub połączenia przedsiębiorstw składniki majątku objęte remanentem zostały wniesione w formie wkładu lub aportu do nowo powstałego lub istniejącego przedsiębiorcy,

2) nastąpiła całkowita lub częściowa zmiana branży,

3) osoba fizyczna wniosła w formie wkładu lub aportu do spółki cywilnej albo spółki handlowej składniki majątku objęte remanentem,

4) nastąpiło przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową lub osobowej spółki handlowej w inną osobową spółkę handlową albo w kapitałową spółkę handlową.”, b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:

1) dochód z umorzenia udziałów (akcji),

2) dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji),

3) wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej,

4) dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej,

5) dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 17/17

6) w przypadku połączenia lub podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych,

7) w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.”, c) po ust. 5a dodaje się ust. 5b i 5c w brzmieniu: „5b. Przepisów ust. 5 pkt 1 i 2 oraz art. 21 ust. 1 pkt 50 lit. b) nie stosuje się w przypadku umorzenia udziałów (akcji) objętych za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. 5c. Dochodem z umorzenia udziałów (akcji) objętych w zamian za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część jest nadwyżka wynagrodzenia otrzymanego w związku z umorzeniem, nad wartością tego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającą z ksiąg przedsiębiorstwa określoną na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższą jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia. Dochód ten jest opodatkowany zgodnie z art. 27 ust. 1.”, d) ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. W przypadku połączenia lub podziału spółek kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 7, dochód (przychód) udziałowca (akcjonariusza) spółki przejmowanej lub dzielonej, stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną, a wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej, nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia lub podziału spółek; przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej udziałowiec (akcjonariusz) ustala koszt uzyskania przychodów na podstawie:

1) art. 22 ust. 1f - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,

2) art. 23 ust. 1 pkt 38 - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny,

3) wysokości wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalonych zgodnie z pkt 1 lub pkt 2, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca (akcjonariusza) wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem;

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 18/18

pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółek podzielonych przez wydzielenie.”, e) skreśla się ust. 9, f) w ust. 11 wyrazy „walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki” zastępuje się wyrazami „walnego zgromadzenia”;

25) w art. 24b w ust. 2 i 3 po wyrazach „art. 3” dodaje się wyrazy „ust. 1 i 3”;

26) w art. 26 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „art. 21 i 52” zastępuje się wyrazami „art. 21, 52 i 52a oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku”;

27) w art. 26b: a) w ust. 1 w zdaniu wstępnym po wyrazach „udzielonego podatnikowi” dodaje się wyrazy „ , o którym mowa w art. 3 ust. 1”, b) w ust. 4 w pkt 2 po wyrazach „ust. 2” dodaje się wyrazy „lub 2a”;

28) w art. 27: a) w ust. 8 w zdaniu wstępnym po wyrazach „również dochody” dodaje się wyrazy „z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub”, b) w ust. 9 po wyrazach „art. 3” dodaje się wyrazy „ust. 1”, a po wyrazach „również dochody” dodaje się wyrazy „z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub”;

29) w art. 27a: a) w ust. 2 po wyrazach „rok podatkowy” dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust. 2a”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. W kolejnych następujących po sobie latach podatkowych podstawa, o której mowa w ust. 2, nie może ulec zmniejszeniu. W tym celu dla ustalania tej podstawy przyjmuje się najwyższy w okresie obowiązywania ustawy wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczania premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał.”, c) w ust. 3 pkt 2: - w lit. a) po wyrazach „w ust. 2,” dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 2a,”, - w lit. b) po wyrazach „w ust. 2,” dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 2a,”, d) w ust. 4 po wyrazach „ust. 2” dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust. 2a”, e) w ust. 5 po wyrazach „ust. 2,” dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 2a,”, f) w ust. 16 po wyrazach „w ust. 2” dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust. 2a”;

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 19/19

30) w art. 27b w ust. 1 wyrazy „art. 21 i 52” zastępuje się wyrazami „art. 21, 52 i 52a oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku”;

31) w art. 27c: a) w ust. 2 wyrazy „w celu nauki zawodu” zastępuje się wyrazami „w celu przygotowania zawodowego”, b) ust. 10 otrzymuje brzmienie: „10. Ulga uczniowska przysługuje, jeżeli zatrudnienie pracownika trwało przez cały okres szkolenia wynikający z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.”, c) w ust. 13 wyrazy „uczniów szkół zasadniczych, techników, liceów zawodowych i policealnych szkół zawodowych” zastępuje się wyrazami „uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe oraz dotychczasowych szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe”;

32) w art. 28: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. Przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł.

2. Podatek od przychodu, o którym mowa w ust. 1, ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Zasada, o której mowa w ust. 2 zdanie drugie, nie ma zastosowania do podatników dokonujących sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e).”, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Jeżeli nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e), podatek jest płatny najpóźniej następnego dnia po upływie terminów określonych w tym przepisie wraz z odsetkami naliczanymi:

1) od terminu płatności określonego w ust. 2 do dnia, w którym upłynęły dwa lata, licząc od dnia sprzedaży - w wysokości połowy odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych,

2) począwszy od następnego dnia po upływie dwóch lat, licząc od dnia sprzedaży, aż do dnia zapłaty - w pełnej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych.”;

33) w art. 29 w ust. 1: a) w zdaniu wstępnym wyrazy „art. 4” zastępuje się wyrazami „art. 3 ust. 2a”,

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 20/20

b) w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „5) z tytułu innych niż wymienione w pkt 1 i 2 świadczeń o charakterze niematerialnym, w szczególności z tytułu świadczeń doradczych, badania rynku, zarządzania i kontroli, gwarancji i poręczeń - pobiera się podatek w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu”;

34) w art. 30: a) w ust. 1 w pkt 1a po wyrazach „osób prawnych” dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem art. 44 ust. 8 pkt 3”, b) po ust. 1c dodaje się ust. 1d w brzmieniu: „1d. Zasadę określoną w ust. 1c stosuje się odpowiednio do ustalania dyskonta od papierów wartościowych.”;

35) w art. 34 w ust. 8 skreśla się wyrazy „ , według zasad określonych w ust. 7”;

36) w art. 35 w ust. 10 wyrazy „do dnia 15 marca” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 stycznia”;

37) w art. 38: a) w ust. 1 wyrazy „właściwego według siedziby płatnika, a w przypadku braku siedziby według miejsca zamieszkania płatnika” zastępuje się wyrazami „właściwego według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby”, b) w ust. 5 wyrazy „art. 4” zastępuje się wyrazami „art. 3 ust. 2a”;

38) w art. 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35 w przypadku, gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, imienne informacje o wysokości dochodu oraz potrąconych przez płatnika w roku podatkowym składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej w roku podatkowym przez płatnika i składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczonej, z zastrzeżeniem art. 27b ust. 1 pkt 2 i ust. 2, a także należnego i pobranego podatku, sporządzone według ustalonego wzoru. W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, płatnicy przekazują do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.”;

39) w art. 40 po wyrazach „art. 44” dodaje się wyrazy „ust. 3a”;

40) w art. 41: a) w ust. 1 po wyrazach „art. 3” dodaje się wyrazy „ust. 1 i 3”, a wyrazy „art. 13 pkt 2 i 5-9, z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów oraz z praw do projektów wynalazczych, topografii i układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z tytułu zakupu tych praw” zastępuje się wyrazami „art. 13 pkt 2 i 5-9 oraz art. 18”, b) w ust. 4:

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 21/21

- w pkt 1 wyrazy „art. 4” zastępuje się wyrazami „art. 3 ust. 2a”, - w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 4c.”, c) po ust. 4b dodaje się ust. 4c w brzmieniu: „4c. Spółka przejmująca lub nowo zawiązana jest obowiązana, jako płatnik, od dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7, pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1a.”, d) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „8. Podatnik uzyskujący dochód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7, jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku dochodowego przed terminem określonym w art. 42 ust. 1 pkt 2.”;

41) w art. 42: a) w ust. 1 w pkt 2 w lit. b) wyrazy „art. 4” zastępuje się wyrazami „art. 3 ust. 2a”, b) w ust. 2: - w pkt 1 wyrazy „art. 4” zastępuje się wyrazami „art. 3 ust. 2a”, - w pkt 2 skreśla się wyrazy „pkt 2”, c) w ust. 3 wyrazy „do dnia 15 marca” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 stycznia”;

42) w art. 42a wyrazy „art. 21 i 52” zastępuje się wyrazami „art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku”, a wyrazy „15 marca” zastępuje się wyrazami „31 stycznia”;

43) w art. 44: a) ust. 6b-6d otrzymują brzmienie: „6b. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą, bez obowiązku składania deklaracji miesięcznych, wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 kwoty obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej, określonej w art. 27, od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), o którym mowa w art. 45 ust. 1, złożonym:

1) w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy, albo

2) w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata - jeżeli w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nie powodującej powstania obowiązku podatkowego; jeżeli również w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód z tego źródła w wysokości nie powodującej powstania obowiązku podatkowego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 22/22

6c. Podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, są obowiązani:

1) do dnia 20 lutego roku podatkowego, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, zawiadomić w formie pisemnej właściwy urząd skarbowy o wyborze tej formy,

2) stosować uproszczoną formę wpłacania zaliczek przez cały rok podatkowy,

3) wpłacać zaliczki w terminach określonych w ust. 6,

4) dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy zgodnie z art.

45. 6d. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 6c pkt 1, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwy urząd skarbowy o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek.”, b) po ust. 6d dodaje się ust. 6e-6g w brzmieniu: „6e. Przepisy ust. 6b, 6c i 6d nie mają zastosowania do podatników, którzy po raz pierwszy podjęli działalność w roku podatkowym albo w roku poprzedzającym rok podatkowy. 6f. Jeżeli podatnik złoży korektę zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1, powodującą zmianę wysokości podstawy obliczenia miesięcznych zaliczek płaconych w uproszczonej formie, kwota tych zaliczek:

1) ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy ich obliczenia - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w urzędzie skarbowym do końca roku poprzedzającego rok, w którym zaliczki są płacone w uproszczonej formie,

2) ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została złożona korekta, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy ich obliczenia - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w roku, w którym zaliczki są płacone w uproszczonej formie,

3) nie zmienia się - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w terminie późniejszym niż wymieniony w pkt 1 i

2. 6g. W przypadku, gdy właściwy organ podatkowy stwierdzi inną wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej niż wysokość dochodu z tej działalności wykazana w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, albo w zeznaniu korygującym, przepisy ust. 6f stosuje się odpowiednio.”, c) w ust. 8 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) z umorzenia udziałów (akcji) objętych w zamian za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część”;

44) w art. 45 w ust. 7 wyrazy „art. 4” zastępuje się wyrazami „art. 3 ust. 2a”;

45) w art. 45b w pkt 1 wyrazy „i 6a, ust. 6c pkt 4 i ust. 8” zastępuje się wyrazami „ , 6a i ust. 8”;

46) w art. 52a:

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 23/23

a) w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „z funduszem inwestycyjnym” zastępuje się wyrazami „z funduszem kapitałowym”, b) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „7. Przepisu ust. 5 pkt 1 nie stosuje się, jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od podatnika, w tym w szczególności w związku z likwidacją albo upadłością banku lub wystąpieniem zdarzeń losowych.”;

47) art. 52b skreśla się;

48) załącznik nr 1 do ustawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej ustawy. Art. 2. Podatnicy ustalają indywidualne stawki amortyzacyjne zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2002 r., dla budynków wymienionych w poz. 02 Wykazu stawek amortyzacyjnych, stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2002 r., wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do dnia 31 grudnia 2002 r. Art. 3. Przepisy art. 1 pkt 24 lit. c) i pkt 43 lit. c) w zakresie dochodów z umorzenia udziałów (akcji) objętych w zamian za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część stosuje się do opodatkowania dochodu uzyskanego z umorzenia udziałów (akcji), jeżeli te udziały (akcje) zostały objęte po dniu 31 grudnia 2002 r. Art. 4. W 2003 r. do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 1 pkt 15 lit. d) tiret czwarte:

1) nie stosuje się przepisu art. 22 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1,

2) stosuje się koszty uzyskania przychodów w wysokości: a) 99 zł 96 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.199 zł 52 gr, b) rocznie nie więcej niż 1 799 zł 37 gr, jeżeli podatnik uzyskuje przychody z tego samego rodzaju działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 5, 7 i 9 ustawy wymienionej w art. 1, od więcej niż jednego płatnika określonego w art. 41 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, dokonującego wypłaty tych należności. Art. 5. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 104, poz. 1104) w art. 7 wprowadza się następujące zmiany:

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 24/24

1) w ust. 27 po wyrazach „1997-2000” dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust. 28”;

2) po ust. 27 dodaje się ust. 28 w brzmieniu: „28. W 2003 r. wysokość kwoty, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r. oraz w art. 26 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym w latach 1997-2000 nie może ulec zmniejszeniu.

W tym celu dla ustalenia wysokości kwoty, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r. oraz w art. 26 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym w latach 1997-2000 przyjmuje się najwyższy w okresie obowiązywania ustawy wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczania premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał.”. Art. 6. W ustawie z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 199 i Nr 78, poz. 715) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7 w ust. 1-3 wyrazy „do dnia 28 lutego” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 stycznia”;

2) w art. 12 po wyrazach „1997-2001” dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem art. 12a”;

3) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu: „Art. 12a. W latach 2003-2004 wysokość kwoty, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r. oraz w art. 27a ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym w latach 19972001 nie może ulec zmniejszeniu. W tym celu dla ustalenia wysokości kwoty, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r. oraz w art. 27a ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym w latach 1997-2001 przyjmuje się najwyższy w okresie obowiązywania ustawy wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczania premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał.”. Art. 7. Dotychczasowe akty wykonawcze zachowują moc do czasu wydania aktów wykonawczych na podstawie upoważnień ustawowych zmienianych niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 30 kwietnia 2003 r., o ile nie są sprzeczne z niniejszą ustawą.

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 25/25

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. i ma zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych od tego dnia, z wyjątkiem art. 1 pkt 21, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 1/26

Załącznik do ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (poz. 1182) WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH

Pozycja 1 01

Stawka %

Symbol KŚT (grupa lub podgrupa, lub rodzaj) 3 11

Nazwa środków trwałych

Powiązanie z KRŚT

2 1,5

4 Budynki mieszkalne

5 15, 16

122 2,5 10

Lokale mieszkalne Budynki niemieszkalne 10,11,12 13,14,15 17,18,19 154 159 227 293 200 202 203 205 209 220 221 222 125 169 198 001

110 4,5 121 102 104

Z rodzaju 110 placówki opiekuńczo - wychowawcze, domy opieki społecznej bez opieki medycznej Lokale niemieszkalne Podziemne garaże i zadaszone parkingi oraz budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże) Zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne, zbiorniki i komory podziemne ( z wyłączeniem budynków magazynowych i naziemnych)

10

103 109 010

Kioski towarowe o kubaturze poniżej 500 m3 - trwale związane z gruntem Domki kempingowe, budynki zastępcze - trwale związane z gruntem Plantacje wikliny

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 2/27

02

2,5

224

Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji, doków stałych zalądowionych, wałów i grobli

21 290 291 225 226 2 211 221 202 200

4,5 10 14 20

Budowle sklasyfikowane jako budowle do uzdatniania wód, z wyjątkiem studni wierconych Budowle sportowe i rekreacyjne, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych Wieże przeciwpożarowe Melioracje podstawowe Melioracje szczegółowe Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych Przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych Urządzenia zabezpieczające ruch pociągów Z rodzaju 202 wieże ekstrakcyjne Z rodzaju 200 wieże wiertnicze, wieżomaszty Kotły i maszyny energetyczne Silniki spalinowe na paliwo lekkie Silniki spalinowe na paliwo ciężkie Silniki spalinowe na paliwo gazowe Silniki powietrzne Z rodzaju 343 zespoły elektroenergetyczne przenośne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie Reaktory jądrowe

250 251 253 254 255 259 293 297 256 28 291 01 01 2 651 680 507 510

03

7 14

3 323 324 325 326 343 344 349

3 323 324 325 326 343 344 349

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 3/28

04

7

431 450 451 454 475 477

10 14

4 41 44 46 47

18

449 465 469 474 479 481 482 484

490 492 20 493 434 465 30 491

431 - 0 filtry (prasy) błotniarki 431 - 4 cedzidła mechaniczne Piece do przerobu surowców (z wyjątkiem 450 - 50 piece do przerobu surowca wielokomorowe) Piece do przetwarzania paliw ( z wyjątkiem 451 - 0 piece koksownicze) Piece do wypalania tunelowe Aparaty bębnowe Suszarki komorowe: 477-0 do 4 oraz 477-6 do 8 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Obrabiarki do metali Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów Aparaty do wymiany ciepła (z wyjątkiem rodzaju 465 i 469-0) Maszyny, urządzenia i aparaty do operacji i procesów materiałowych (z wyjątkiem rodzaju 474, 475, 477-0 do 4 i 6-8 oraz 479-0) Z rodzaju 449-90 urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów elektryczne i przepływomierze składowe do cieczy i paliw płynnych Z rodzaju 465 wymienniki płynów obiegowych przy produkcji sody 469-0 chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu Kolumny nitracyjne i denitracyjne 479-0 odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrogalwanicznym Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym 484-0 urządzenia do spawania i napawania łukowego w ochronie gazów oraz do spawania i napawania plazmowego Z rodzaju 484-1 wytwornice acetylenowe przenośne wysokiego ciśnienia, 484-3 zgrzewarki oporowe i tarcicowe Z rodzaju 484-6 urządzenia do metalizacji natryskowej i do natryskiwania tworzywami sztucznymi Maszyny i urządzenia do przygotowywania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami Z rodzaju 493 roboty przemysłowe 434-01 maszyny do zamykania słoi Z rodzaju 434-02 maszyny do zamykania puszek Wymienniki przeponowe rurowe sklasyfikowane jako chłodnice kwasu siarkowego Zespoły komputerowe

431 450 451 454 475 477 4 40,41 44 46 47 449 465 469 474 479 481 482 484

490 492 493 434 465 491

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 4/29

05

7

506 507 548 583

10

512 513 514

520

523 525 529

56 582 14 50 517 52 53 54 55 561 568 57 59 505 51 58 506 510 511 518

18

20

506-1 i 506-2 aparaty do rektyfikacji powietrza 507-2 i 507-3 krystalizatory 507-4 komory potne 548-0 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji materiału zecerskiego 583-0 koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla 583-1 koparki w piaskowniach przemysłu węglowego Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej rud i węgla 514-0 maszyny i urządzenia aglomerowni 514-1 maszyny i urządzenia wielkopiecowe 514-2 maszyny i urządzenia hutnicze stalowni Z rodzaju 514-3 do 6 nożyce hutnicze do cięcia na gorąco, tabor hutniczy, walcowniczy 514-9 inne maszyny, urządzenia i aparaty hutnicze Z rodzaju 520 maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego: 520-0 i 520-1 traki ramowe i tarczowe 520-2 cyrkulaki 520-3 szlifierki 520-4 tokarki i wiertarki do kamienia 520-5 kombajny do robót przygotowawczych Maszyny i urządzenia przemysłu cementowego 525-31 autoklawy Z rodzaju 529 maszyny i urządzenia do produkcji materiałów budowlanych: 529-81 do produkcji elementów z lastryko 529-82 do produkcji sztucznego kamienia Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych Z rodzaju 582-1 pojemniki do bitumu stalowe powyżej 20.000 l pojemności oraz z rodzaju 582-2 odśnieżarki o mocy silników powyżej 120 KM Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego Maszyny i urządzenia torfiarskie Maszyny dla przemysłu surowców mineralnych Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny i aparaty papiernicze i poligraficzne Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów włókienniczych i odzieżowych oraz do obróbki skóry i produkcji z niej 561-6 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napoi Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piekarniczego (z wyjątkiem 568-40 do

48) Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej 505-1 piece prażalnicze fluidezyjne Maszyny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz geodezyjne i kartograficzne Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 506-3 odgazowywacze Maszyny i urządzenia wiertnicze Obudowy zmechanizowane Z rodzaju 518 aparaty i urządzenia do: 518-01 pomiarów magnetycznych 518-02 pomiarów geologicznych

506 507 548 583 512 513 514

520

523 525 529

56 582 50 517 52 53 54 55 561 568 57 59 505 51 58 506 510 511 518

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 5/30

535

579

25

580 581 582 501 511 524 571 581

06

4,5

600 601 623 641 648 657 660 6 61 641

10 18

20

662 681 629 669 633 634 662 644 664

07

25 7

644 70 71

518-03 pomiarów sejsmicznych i radiometrycznych 518-1 elektrycznego profilowania odwiertów, karotażu gazowego, perforacji otworów wiertniczych Z rodzaju 535-0 aparaty specjalne do wytwarzania kwasu wolframowego i maszyny do redukcyjnych, próżniowych i specjalnych wytopów metali Z rodzaju 535-1 maszyny do produkcji węglanów i past emulsyjnych Z rodzaju 535-7 urządzenia do produkcji półprzewodników 579-000 dystrybutory 579-003 młynki młotkowe 579-01 maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych na mąkę pastewną i tłuszcze utylizacyjne 579-09 inne maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych Maszyny do robót budowlanych 582-3 szczotki mechaniczne i osprzęt do utrzymania dróg 501-0 aparaty szklane i porcelanowe do destylacji 501-1 porcelanowe młyny kulowe Maszyny górnicze, z wyłączeniem obudów zmechanizowanych Z rodzaju 524 piece do topienia żużla wielkopiecowego i bazaltu 571-8 autoklawy do hydrolizy 571-30 i 571-31 neutralizatory stalowe oraz neutralizatory i hydrolizatory betonowe lub murowane 581-2 wibratory 581-4 wibromłoty oraz z rodzaju 581-3 zacieraczki do tynku Zbiorniki naziemne ceglane Zbiorniki naziemne betonowe (z wyjątkiem z wykładziną chemoodporną dla kwasu ponitracyjnego) 623-7 urządzenia telefoniczne systemów nośnych na liniach WN Z rodzaju 641-7 wyciągi kopalniane (bez wyciągów przy głębieniu szybów) Towarowe kolejki linowe i dźwignie linowe Akumulatory hydrauliczne Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane Urządzenia techniczne Z podgrupy 61 urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej przewoźna Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne oraz nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki (z wyjątkiem rodzaju 641-63 oraz z rodzaju 641-7 wyciągniki kopalniane łącznie z wyciągami przy głębieniu szybów, a także wyciągi kolei i kolejek linowych) 662-1 projektory przenośne 16 mm i 35 mm Kontenery Telefony komórkowe Kasy fiskalne i rejestrujące ( z wyjątkiem zaliczonych do poz.

04 - zespoły komputerowe) Baterie akumulatorów elektrycznych stacjonarnych Baterie akumulatorów elektrycznych zasadowych 662-5 ekrany kinowe 644-0 do 4 przenośniki w kopalniach i zakładach przetwórczych rud i węgla Z rodzaju 664 urządzenia do przeprowadzania badań technicznych 644-0 przenośniki zgrzebłowe ciężkie i lekkie Kolejowy tabor szynowy naziemny Kolejowy tabor szynowy podziemny

535

579

580 581 582 501 511 524 571 581 600 601 623 641 648 657 660 6 610 do 615 641

662 681 629 669 633 634 662 644 664 644 70 71

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 6/31

14

72 73 77 700 710

Tramwajowy tabor szynowy Pozostały tabor szynowy naziemny Tabor pływający 700-7 drezyny i przyczepy do drezyn 710-01 lokomotywy akumulatorowe 710-02 i 710-03 lokomotywy ognioszczelne i typu „Karlik” 710-10 do 14 wozy kopalniane

770 773 780 781 743 745 746 747 748

770-13 kontenerowce 773-1010 wodoloty Samoloty Śmigłowce Samochody specjalne Z rodzaju 745 trolejbusy i samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym Ciągniki Naczepy Przyczepy

72 73 77 700-7 710 do 03 710-02 i 710-03 710-10 do 14 770-13 773-1010 780 781 743 745 746 747 748 750 751 752 753 754 76 745 783 788 740 741 742 744 782 805 806 803 8 801 802 804

76 18 745 783 788 79 740 741 742 744 782 805 806 14 20 25 803 8 801 802 804

20

08

10

Pozostały tabor bezszynowy (wózki jezdniowe akumulatorowe, widłowe i inne wózki jezdniowe) Z rodzaju 745 pozostałe samochody o napędzie elektrycznym Balony Inne środki transportu lotniczego Środki transportu pozostałe Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe Samochody osobowe Samochody ciężarowe Autobusy i autokary Szybowce Z rodzaju 805 wyposażenie kin, teatrów, placówek kulturalnooświatowych oraz instrumenty muzyczne Kioski, budki, baraki, domki kempingowe - nie związane trwale z gruntem 803-0 do 1 maszyny biurowe 803-30 dalekopisy do maszyn matematycznych Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 801-0 elektroniczna aparatura kontrolno - pomiarowa do przeprowadzania badań laboratoryjnych 802-0 aparaty i sprzęt do hydro- i mechanoterapii Z rodzaju 804 wyposażenie cyrkowe

Objaśnienia:

1. Za pogorszone warunki używania budynków i budowli, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, uważa się używanie tych środków trwałych pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie zużycia obiektu.

2. Za złe warunki używania budynków i budowli, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy, uważa się używanie tych środków trwałych pod wpływem niszczących środków che2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 7/32

micznych, a zwłaszcza gdy służą one produkcji, wytwarzaniu lub przechowywaniu żrących środków chemicznych. Dotyczy to również przypadków silnego działania na budynek lub budowlę niszczących środków chemicznych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wydzielających się w postaci oparów, których źródłem są inne obiekty znajdujące się w pobliżu.

3. Przez maszyny, urządzenia i środki transportu wymagające szczególnej sprawności technicznej, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 2 ustawy, rozumie się te obiekty, które używane są w pracy na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym, używane w warunkach terenowych, w warunkach leśnych, pod ziemią lub innych wskazujących na bardziej intensywne zużycie.

4. Przez maszyny i urządzenia grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji środków trwałych (KŚT), poddane szybkiemu postępowi technicznemu, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 3 ustawy, rozumie się maszyny, urządzenia i aparaturę, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także pozostałą aparaturę naukowo-badawczą i doświadczalno-produkcyjną.

2005-07-20

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1182 z 2002 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.