Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1284 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-09-21
Data wydania:2002-08-28
Data wejscia w życie:2002-10-06
Data obowiązywania:2002-09-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1284 z 2002


1284

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi. Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440 i z 2002 r. Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje: §


1. Obsługa biblioteczna w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji może być organizowana w formie biblioteki bądź jej filii, zwanych dalej „placówką biblioteczną”. §

2. Do podstawowych zadań placówki bibliotecznej należy:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;

2) udostępnianie zbiorów, informowanie o piśmiennictwie i zbiorach własnych oraz udzielanie pomocy w ich wykorzystaniu;

3) organizowanie różnych form pracy kulturalnej i edukacyjnej;

4) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, działalności bibliograficznej, popularyzatorskiej i szkoleniowej, upowszechnianie czytelnictwa. §

3. Placówkę biblioteczną tworzy kierownik jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwany dalej „organizatorem”. §

4. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju placówki bibliotecznej, odpowiadające jej zadaniom, a w szczególności:

1) warunki lokalowe, poprzez: a) usytuowanie biblioteki w punkcie dostępnym dla ogółu pracowników jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, b) wydzielenie pomieszczeń na magazyn biblioteczny, c) wyodrębnienie, w miarę możliwości, dodatkowych pomieszczeń dla bibliotekarza do prac administracyjnych, przygotowywania materiałów bibliotecznych;

2) środki finansowe na wyposażenie i prowadzenie działalności bibliotecznej, a w szczególności na: a) zakup materiałów bibliotecznych, b) doskonalenie zawodowe pracowników związanych z działalnością biblioteczną. § 5.

1. Placówki biblioteczne mogą współpracować z bibliotekami publicznymi, na podstawie odrębnych porozumień, w szczególności w zakresie wymiany księgozbiorów, upowszechniania działalności eduka-

Dziennik Ustaw Nr 154                — 10010 —                Poz. 1284


cyjnej i informacyjnej, organizacji pracy biblioteki oraz organizowania szkolenia dla pracowników.

2. Porozumienia, o których mowa w ust. 1, zawierają organizatorzy bibliotek. Porozumienia te określają szczegółowe zasady oraz formy współpracy.

§

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1284 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1285 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1283 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2002 r. w sprawie aplikacji sądowej i prokuratorskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1282 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1281 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1280 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1279 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1278 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia towarów rolno-spożywczych na potrzeby administrowania obrotem z zagranicą towarami i usługami.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1277 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2002 r. w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wywozu.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1276 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2002 r. w sprawie sposobu wysyłania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wysłania.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1275 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie trybu wykonywania przez Narodowy Bank Polski kontroli określonej w przepisach ustawy - Prawo dewizowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1274 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie warunków technicznych i organizacyjnych prowadzenia działalności kantorowej, szczegółowego sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych oraz wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności kantorowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1273 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-08-31 poz. 984

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-13 poz. 340

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-23 poz. 1291

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w domach pomocy społecznej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-14 poz. 1406

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w podmiotach leczniczych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-17 poz. 1469

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.