Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 19 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad dofinansowania inwestycji sportowych ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-01-10
Data wydania:2002-01-04
Data wejscia w życie:2002-01-25
Data obowiązywania:2002-01-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 19 z 2002


19

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania inwestycji sportowych ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania. Na podstawie art. 47b ust. 2b ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz.1014 i Nr 160, poz. 1061, z 2000 r. Nr 9, poz. 117, Nr 70, poz. 816 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 84, poz. 908) zarządza się, co następuje:


Dziennik Ustaw Nr 2                — 58 —                Poz. 19


skodawca zamierza rozpocząć finansowanie inwestycji środkami z dopłat, a jeżeli wnioskodawcą jest gmina — do dnia 30 czerwca tego roku.

3. Wniosek dotyczący inwestycji odtworzeniowej, podejmowanej po klęsce żywiołowej, jest składany do dnia 30 listopada roku, o którym mowa w ust. 2.”, b) w ust. 4 wyrazy „określony w ust. 2 i 3” zastępuje się wyrazami „określony w ust. 2”, c) w ust. 7 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Do wniosku, z zastrzeżeniem ust. 8, dołącza się:”, d) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się dokumenty wymienione w ust. 7 pkt 1 i pkt 3 lit. a) oraz opinię marszałka województwa.”

§

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania inwestycji sportowych ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania (Dz. U. Nr 46, poz. 293 i Nr 95, poz. 583, z 1999 r. Nr 47, poz. 464 oraz z 2000 r. Nr 74, poz. 859) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2: a) w ust. 5 w pkt 2 wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 6 i 6a” zastępuje się wyrazami „z zastrzeżeniem ust. 6, 6a i 6b”, b) po ust. 6a dodaje się ust. 6b w brzmieniu: „6b. W przypadku inwestycji, o których mowa w ust. 3 pkt 3, podejmowanych po zniszczeniach obiektów sportowych wskutek klęski żywiołowej w miejscowościach objętych, na podstawie odrębnych przepisów, właściwymi wykazami gmin i miejscowości, zwanych dalej «inwestycjami odtworzeniowymi, podejmowanymi po klęsce żywiołowej», kwota środków z dopłat na dofinansowanie inwestycji nie może przekroczyć 95% wartości kosztorysowej inwestycji.”;

2) w § 3: a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2. Wniosek, z zastrzeżeniem ust. 3, jest składany do dnia 30 kwietnia roku, w którym wnio-

§

2. Przepis § 1 pkt 1 lit. b) ma zastosowanie do inwestycji odtworzeniowych, podejmowanych po zniszczeniach obiektów sportowych wskutek klęski żywiołowej, powstałych po dniu 1 stycznia 2001 r. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: M. Belka

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 19 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 26 z 20022002-01-10

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wielkości wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 25 z 20022002-01-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 24 z 20022002-01-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, ich małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 23 z 20022002-01-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin publicznymi środkami komunikacji oraz wypłaty równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 22 z 20022002-01-10

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa o Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie trybu i kosztów przeprowadzania licytacji publicznej rzeczy złożonych na skład.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 21 z 20022002-01-10

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 20 z 20022002-01-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Egzekucja z unijnych dopłat dla rolników

  Rolnik otrzymuje dopłaty obszarowe z tytułu posiadanej ziemi. W tym celu posiada rachunek bankowy, na który kwota dopłaty jest przekazywana z Agencji. Przeciwko rolnikowi (...)

 • Termin składania wniosków dowodowych

  Do kiedy składa się wnioski dowodowe w sprawie karnej, jeśli chodzi o wezwanie świadków na rozprawę, pobranie notatek z Policji przydatnych na sprawie?

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Dotacje dla zakładu budżetowego od gminy

  Zakład nasz jest zakładem budżetowym gminy, mamy zaległości w opłatach za dostawę mediów do mieszkań komunalnych i mieszkaniowych. Dostawca mediów grozi pozwem sądowym. (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-17 poz. 464

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania inwestycji sportowych ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania.

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-17 poz. 443

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekazywania inwestycji centralnych samorządom województw i powiatom oraz wykazu inwestycji centralnych podlegających przekazaniu.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-15 poz. 591

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2003 r. o sprostowaniu błędów

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-04 poz. 1620

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-10 poz. 27

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywana Problemów Hazardowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.