Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 508 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 8 kwietnia 2002 r. w sprawie społecznej opieki nad zabytkami.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-15
Data wydania:2002-04-08
Data wejscia w życie:2002-05-30
Data obowiązywania:2002-05-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 508 z 2002


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 56                — 4103 —                Poz. 508


508

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 8 kwietnia 2002 r. w sprawie społecznej opieki nad zabytkami. Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres, organizację i formy działania społecznej opieki nad zabytkami. § 2.

1. Społeczną opiekę nad zabytkami sprawują społeczni opiekunowie zabytków, zwani dalej „opiekunami”, wpisani na listę społecznej opieki nad zabytkami, którą prowadzi zarząd powiatu.

2. Opiekunem może być osoba fizyczna, która wystąpiła z wnioskiem do zarządu powiatu o nadanie jej uprawnień opiekuna wybranego zabytku lub wybranej grupy zabytków, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz wiedzę w zakresie ochrony zabytków.

3. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, może również wystąpić osoba prawna, której cele statutowe przewidują realizację zadań związanych z ochroną zabytków.

4. Osobom zorganizowanym w instytucjach, stowarzyszeniach lub szkołach mogą być nadane uprawnienia opiekunów dla wybranego przez nich zabytku lub wybranej grupy zabytków, jeżeli osoby te wystąpią z wnioskiem o nadanie im uprawnień opiekuna i spełniają wymagania określone w ust.

2.

5. Działalność opiekuna nie może wynikać z jego obowiązków służbowych. § 3.

1. Uprawnienia opiekuna nadaje zarząd powiatu właściwego dla miejsca położenia zabytku.

2. Zarząd powiatu nadaje uprawnienia, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

3. Opinia, o której mowa w ust. 2, powinna potwierdzać w szczególności posiadanie przez wnioskodawcę wiedzy w zakresie ochrony zabytków niezbędną do sprawowania funkcji opiekuna.

4. Zarząd powiatu zawiadamia opiekuna o wpisaniu go na listę społecznej opieki nad zabytkami, przesyłając odpis zawiadomienia do wiadomości właścicielowi i użytkownikowi zabytku oraz właściwemu wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków. § 4.

1. Zarząd powiatu na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków cofa opiekunowi uprawnienia, jeżeli opiekun nie wypełnia należycie swoich obowiązków.

2. Zarząd powiatu cofa opiekunowi uprawnienia, jeżeli opiekun przestał spełniać wymagania określone w § 2 ust.

2.

3. Na wniosek opiekuna zarząd powiatu cofa nadane mu uprawnienia.

4. W wypadkach, o których mowa w ust. 1—3, zarząd powiatu skreśla opiekuna z listy społecznej opieki nad zabytkami i zawiadamia o tym właściciela i użytkownika zabytku oraz właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. § 5.

1. Osobie fizycznej, będącej opiekunem, zarząd powiatu wydaje legitymację opiekuna, która zawiera zdjęcie opiekuna, jego imię, nazwisko i miejsce zamieszkania, wskazanie zabytku lub grupy zabytków powierzonych opiece, datę wydania legitymacji oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska, a także stanowiska służbowego osoby uprawnionej do wydania legitymacji.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do opiekunów, o których mowa w § 2 ust. 4.

3. Osobie prawnej, będącej opiekunem, zarząd powiatu wydaje zaświadczenie, które zawiera informację o nadaniu uprawnień opiekuna, jej nazwę i siedzibę, wskazanie zabytku lub grupy zabytków powierzonych opiece, datę wydania zaświadczenia oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska, a także stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia. § 6.

1. Opiekun:

1) zawiadamia zarząd powiatu i wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach mogących powstać lub powstałych dla zabytku,

2) występuje do wojewódzkiego konserwatora zabytków o zastosowanie środków zmierzających do usunięcia zagrożenia dla zabytku.

2. Opiekun może:

1) uczestniczyć w kontrolach stanu zachowania zabytku i jego oględzinach przeprowadzanych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków,

2) korzystać z dokumentacji zabytku prowadzonej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków,

3) udzielać ustnych pouczeń osobie naruszającej przepisy dotyczące ochrony zabytków,

4) popularyzować wiedzę o historycznym, naukowym lub artystycznym znaczeniu zabytku,

5) zwracać się o pomoc do funkcjonariuszy Policji i straży gminnej (straży miejskiej) przy wykonywaniu swoich obowiązków.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 508 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 517 z 20022002-05-15

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 kwietnia 2002 r. sygn. akt K. 26/00.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 516 z 20022002-05-15

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2002 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 515 z 20022002-05-15

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów prowadzących działalność medyczną lub naukową, niemającą charakteru handlowego, z wykorzystaniem towarów zwolnionych od cła oraz dokumentów wymaganych do stwierdzenia podstawy stosowania tego zwolnienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 514 z 20022002-05-15

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości częściowej odpłatności ubezpieczonego za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 513 z 20022002-05-15

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na przewóz lub na wywóz odpadów niebezpiecznych za granicę.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 512 z 20022002-05-15

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie listy odpadów innych niż niebezpieczne, których przywóz z zagranicy nie wymaga zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 511 z 20022002-05-15

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu stosowanego w międzynarodowym obrocie odpadami.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 510 z 20022002-05-15

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 509 z 20022002-05-15

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie wymagań, jakie powinny być spełniane dla zatwierdzenia poszczególnych kategorii przejść granicznych, na których będzie dokonywana weterynaryjna kontrola graniczna.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 507 z 20022002-05-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych danych, jakie powinny zawierać informacje o działalności z wykorzystaniem związków chemicznych i ich prekursorów.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 506 z 20022002-05-15

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 505 z 20022002-05-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu o wpis na listę, organizacji szkolenia, wzoru listy i legitymacji aplikantów rzecznikowskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 504 z 20022002-05-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości i terminu wypłaty płatności plantatorom ziemniaków.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 503 z 20022002-05-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości dopłaty kompensacyjnej do produkcji skrobi z ziemniaków oraz terminu jej wypłaty.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 502 z 20022002-05-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre maszyny i urządzenia przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 501 z 20022002-05-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre chemiczne i komponenty przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 500 z 20022002-05-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie sprawowania nadzoru nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej i krajowymi środkami publicznymi przeznaczonymi na współfinansowanie zadań Agencji.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-16 poz. 728

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie odznaki "Za opiekę nad zabytkami".

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-16 poz. 195

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zajęć, których wykonywanie jest zabronione osobom dotkniętym chorobami wenerycznymi.

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-14 poz. 676

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-02 poz. 1304

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie odznaki "Za opiekę nad zabytkami"

 • Dziennik Ustaw z 1999-08-17 poz. 794

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.