Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 64 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia zawodowa, aby utworzyć i prowadzić kierunek lub specjalność zawodową.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-01-31
Data wydania:2002-01-10
Data wejscia w życie:2002-02-15
Data obowiązywania:2002-01-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 64 z 2002


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 8                — 471 —                Poz. 64


64

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia zawodowa, aby utworzyć i prowadzić kierunek lub specjalność zawodową. Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 33) zarządza się, co następuje: §


1. Uczelnia zawodowa może utworzyć i prowadzić kierunek lub specjalność zawodową, jeżeli:

1) przedstawi koncepcję kształcenia zawodowego w ramach kierunku lub specjalności zawodowej, zawierającą w szczególności charakterystykę absolwenta,

2) przedstawi plany studiów i programy nauczania gwarantujące realizację koncepcji kształcenia zawodowego: a) obejmujące okres co najmniej 6, a w przypadku studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego „inżynier” — 7 semestrów zajęć dydaktycznych oraz odrębnie co najmniej 15 tygodni praktyki, b) przewidujące na studiach dziennych co najmniej 2200 godzin zajęć dydaktycznych, bez praktyki zawodowej, c) przewidujące na studiach wieczorowych i zaocznych nie mniej niż 80% godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych na studiach dziennych oraz obejmujące ten sam zakres treści programowych,

3) spełnia wymagania dotyczące minimalnej liczby nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy, zatrudnionych w uczelni, zwane dalej „minimum kadrowym”, oraz proporcji liczby nauczycieli akademickich do liczby studentów,

4) posiada bazę materialną i dydaktyczną zapewniającą prawidłową realizację celów kształcenia, w tym odpowiednią liczbę sal dydaktycznych, laboratoriów i pracowni,

5) posiada bibliotekę wyposażoną w literaturę zalecaną w ramach poszczególnych przedmiotów; w przypadku braku biblioteki uczelnianej w uczelni nowo tworzonej należy przedstawić wiarygodne plany jej utworzenia w ciągu pierwszego roku działalności szkoły,

6) zapewnia odbycie przez studentów praktyk przewidzianych w planach studiów. §

2. Warunkiem utworzenia i prowadzenia kierunku lub specjalności zawodowej w państwowej uczelni zawodowej jest ponadto potwierdzone zaangażowanie organizacyjne i finansowe organów samorządu terytorialnego i społeczności lokalnej. § 3.

1. Minimum kadrowe w uczelni zawodowej, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 7, dla każdego kierunku studiów stanowi zatrudnienie, w pełnym wymiarze czasu pracy, co najmniej:

1) czterech nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, o specjalnościach naukowych, w których uzyskiwane są dyplomy na tym kierunku studiów,

2) sześciu nauczycieli akademickich, w tym co najmniej czterech posiadających stopień naukowy, o specjalnościach naukowych, w których uzyskiwane są dyplomy na tym kierunku studiów, posiadających udokumentowane doświadczenie zawodowe zdobyte poza szkolnictwem wyższym.

2. W uczelni zawodowej prowadzącej kierunek studiów artystycznych niezbędne jest zatrudnienie, w pełnym wymiarze czasu pracy, co najmniej trzech nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego bądź posiadających kwalifikacje artystyczne II stopnia, reprezentujących dyscyplinę artystyczną związaną ze specjalnościami danego kierunku studiów, w tym co najmniej jednego nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy. § 4.

1. Minimum kadrowe w uczelni zawodowej, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 7, dla każdej specjalności zawodowej stanowi zatrudnienie, w pełnym wymiarze czasu pracy, co najmniej:

1) dwóch nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, o specjalnościach naukowych, w których uzyskiwane są dyplomy na tej specjalności studiów,

2) czterech nauczycieli akademickich, w tym co najmniej trzech posiadających stopień naukowy, o specjalnościach naukowych, w których uzyskiwane są dyplomy na tej specjalności studiów, posiadających udokumentowane doświadczenie zawodowe zdobyte poza szkolnictwem wyższym.

2. W uczelni zawodowej prowadzącej specjalność artystyczną niezbędne jest zatrudnienie, w pełnym wy-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 64 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 83 z 20022002-01-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych, którym przekazane jako dary lub zakupione przez te jednostki towary są zwolnione od cła.

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 82 z 20022002-01-31

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wzoru tablic obwieszczających o obowiązujących ograniczeniach i zakazach z zakresu ochrony przyrody.

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 81 z 20022002-01-31

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu.

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 80 z 20022002-01-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać.

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 79 z 20022002-01-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw niektórych miejscowości w województwach mazowieckim i warmińsko-mazurskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 78 z 20022002-01-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 77 z 20022002-01-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży funkcjonariuszom Straży Granicznej w służbie kandydackiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 76 z 20022002-01-31

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu podziału 15% akcji Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna stanowiących własności Skarbu Państwa pomiędzy osoby uprawnione.

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 75 z 20022002-01-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie udzielania pomocy i asystowania przez Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 74 z 20022002-01-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 73 z 20022002-01-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 72 z 20022002-01-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia inwalidów wojennych i wojskowych do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 71 z 20022002-01-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych.

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 70 z 20022002-01-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 69 z 20022002-01-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu prowadzenia dziennika pokładowego na statkach żeglugi śródlądowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 68 z 20022002-01-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie dotacji celowej dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych oraz wzorów rozliczeń tej dotacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 67 z 20022002-01-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za pierwsze półrocze 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 66 z 20022002-01-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2002 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 65 z 20022002-01-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 63 z 20022002-01-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Służby Cywilnej.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.