Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 80 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-01-31
Data wydania:2002-01-15
Data wejscia w życie:2002-02-15
Data obowiązywania:2002-01-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 80 z 2002


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 8                — 527 —                Poz. 80


80

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać. Na podstawie art. 254 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa wykaz wydzielonych pomieszczeń dla osób zatrzymanych, usytuowanych w jednostkach organizacyjnych Policji, Straży Granicznej oraz w aresztach garnizonowych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani po wniesieniu aktu oskarżenia, zwani dalej „tymczasowo aresztowanymi”, i skazani, oraz warunki, którym te pomieszczenia muszą odpowiadać. §

2. Pomieszczenie przeznaczone dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, zwane dalej „pomieszczeniem”, lokalizuje się w kondygnacji parterowej lub wyższej budynku. §

3. W skład pomieszczenia wchodzą:

1) izba dyżurna,

2) cele dla tymczasowo aresztowanych i skazanych,

3) pokój lekarski,

4) pokój widzeń,

5) pokój, w którym podgrzewa się i porcjuje posiłki,

6) zmywalnia naczyń i sprzętu,

7) magazyny do przechowywania rzeczy tymczasowo aresztowanych i skazanych, z wyodrębnionym miejscem przeznaczonym do przechowywania rzeczy osób chorych zakaźnie, pościeli czystej oraz brudnej,

8) umywalnie,

9) ustępy. §

4. Jeżeli ze względów technicznych nie jest możliwe wydzielenie w pomieszczeniu pokojów lub magazynów, o których mowa w § 3 pkt 3 i 5—7, dopuszcza się ich lokalizację poza pomieszczeniem, lecz w tym samym budynku jednostki organizacyjnej Policji, Straży Granicznej lub w budynku przeznaczonym na wojskowy areszt garnizonowy. § 5.

1. Przy pomieszczeniu wyznacza się plac spacerowy o powierzchni co najmniej 50 m2.

2. Ogrodzenie placu spacerowego musi uniemożliwić tymczasowo aresztowanym i skazanym ucieczkę lub kontaktowanie się z osobami postronnymi. Plac spacerowy zabezpiecza się ogrodzeniem o wysokości nie mniejszej niż 3,5 m, przykrytym od góry siatką stalową albo wyposażonym w nachylone do wewnątrz odkosy z rozciągniętym na nich drutem kolczastym. §

6. Wszystkie wejścia i wyjścia z pomieszczenia zabezpiecza się kratą stalową oraz drzwiami o solidnej konstrukcji z atestowanymi zamkami. § 7.

1. Pomieszczenie musi spełniać następujące warunki:

1) tynki wykonuje się z zaprawy cementowo-wapiennej, malowane farbą klejową lub emulsyjną, a od podłogi do wysokości 1,5 m malowane farbą olejną,

2) punkty świetlne umieszcza się na suficie, a gniazda wtykowe instaluje się w niezbędnych miejscach,

3) być wyposażone w instalację alarmową dźwiękowo-świetlną na wypadek nagłej konieczności zawiadomienia dyżurnego właściwej jednostki organizacyjnej Policji, Straży Granicznej lub jednostki wojskowej o zaistniałym zagrożeniu bezpieczeństwa przebywających tam osób.

2. Instalację, o której mowa w ust. 1 pkt 3, stanowią:

1) dzwonki alarmowe i punkty świetlne w pokoju dyżurnego jednostki lub w innym miejscu, z którego sygnał alarmowy zostanie niezwłocznie odebrany,

2) przyciski do dzwonków umieszczone: a) w izbie dyżurnej, b) na ścianach korytarza, przy drzwiach każdej celi dla tymczasowo aresztowanych i skazanych, c) w pokoju lekarskim, d) w pokoju widzeń, e) w pokoju do przygotowywania posiłków, f) w umywalniach i ustępach. §

8. Cele dla tymczasowo aresztowanych i skazanych oraz ich wyposażenie muszą spełniać następujące warunki:

1) zapewniać powierzchnię celi przypadającą na jednego mężczyznę w rozmiarze nie mniejszym niż 3 m2, a w przypadku kobiet — nie mniejszym niż 4 m2,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 80 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 83 z 20022002-01-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych, którym przekazane jako dary lub zakupione przez te jednostki towary są zwolnione od cła.

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 82 z 20022002-01-31

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wzoru tablic obwieszczających o obowiązujących ograniczeniach i zakazach z zakresu ochrony przyrody.

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 81 z 20022002-01-31

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu.

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 79 z 20022002-01-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw niektórych miejscowości w województwach mazowieckim i warmińsko-mazurskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 78 z 20022002-01-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 77 z 20022002-01-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży funkcjonariuszom Straży Granicznej w służbie kandydackiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 76 z 20022002-01-31

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu podziału 15% akcji Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna stanowiących własności Skarbu Państwa pomiędzy osoby uprawnione.

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 75 z 20022002-01-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie udzielania pomocy i asystowania przez Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 74 z 20022002-01-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 73 z 20022002-01-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 72 z 20022002-01-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia inwalidów wojennych i wojskowych do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 71 z 20022002-01-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych.

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 70 z 20022002-01-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 69 z 20022002-01-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu prowadzenia dziennika pokładowego na statkach żeglugi śródlądowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 68 z 20022002-01-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie dotacji celowej dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych oraz wzorów rozliczeń tej dotacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 67 z 20022002-01-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za pierwsze półrocze 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 66 z 20022002-01-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2002 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 65 z 20022002-01-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 64 z 20022002-01-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia zawodowa, aby utworzyć i prowadzić kierunek lub specjalność zawodową.

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 63 z 20022002-01-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Służby Cywilnej.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-14 poz. 574

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-11 poz. 1663

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-31 poz. 110

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-25 poz. 123

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-11 poz. 119

  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.