Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 1 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji przedkładanych organowi nadzorującemu w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-08
Data wydania:2002-12-10
Data wejscia w życie:2003-01-23
Data obowiązywania:2003-01-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 1 z 2003


Strona 1 z 18

Dziennik Ustaw Nr 1                — 2 —                Poz. 1


1

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji przedkładanych organowi nadzorującemu w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji przedkładanych organowi nadzorującemu przez organy udzielające pomocy wraz z projektem programu pomocowego, decyzji albo umowy będących podstawą udzielania pomocy indywidualnej, w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej, zwanej dalej „pomocą”. § 2.

1. W przypadku opiniowania projektu programu pomocowego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, zwanej dalej „ustawą”, organowi nadzorującemu przedkłada się informacje, które powinny zawierać:

1) nazwę programu;

2) podstawę prawną udzielania pomocy przewidzianej w programie;

3) przeznaczenie pomocy i jej formy;

4) warunki dopuszczalności pomocy w zależności od jej przeznaczenia, w tym intensywność pomocy, zgodnie z ustawą;

5) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w zależności od tego, jakie jest przeznaczenie pomocy;

6) wielkość środków publicznych przewidzianych na udzielanie pomocy w ramach programu;

7) omówienie procedur zapewniających nieprzekroczenie maksymalnych intensywności pomocy;

8) czas trwania programu;

9) kategorie adresatów pomocy;

10) nazwę organów udzielających pomocy;

11) obszary, na których będzie udzielana pomoc;

12) wskazanie, czy pomoc może być udzielona przedsiębiorcy korzystającemu również ze wsparcia uzyskanego na podstawie innych programów.

2. Organowi nadzorującemu przedkłada się również następujące informacje, jeżeli wynikają z projektu programu pomocowego:

1) pełną nazwę (firmę), siedzibę oraz adres przedsiębiorcy będącego adresatem zamierzonej pomocy;

2) formę prawną przedsiębiorcy;

3) klasę rodzaju działalności określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 128, poz. 829, z 1998 r. Nr 143, poz. 918, z 1999 r. Nr 92, poz. 1047, z 2001 r. Nr 12, poz. 93 oraz z 2002 r. Nr 239, poz. 2027);

4) wskazanie, czy przedsiębiorca jest małym albo średnim przedsiębiorcą. §

3. W przypadku opiniowania projektu decyzji albo umowy, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, organowi nadzorującemu przedkłada się informacje, które powinny zawierać:

1) nazwę, siedzibę oraz adres organu udzielającego pomocy;

2) podstawę prawną decyzji albo umowy;

3) charakterystykę przedsięwzięcia, na które ma być udzielana pomoc;

4) przeznaczenie i formy pomocy;

5) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w zależności od tego, jakie jest przeznaczenie pomocy;

6) określenie: a) wartości zamierzonej pomocy oraz b) wartości innej pomocy otrzymanej przez przedsiębiorcę w ramach danej inwestycji — w przeliczeniu na równą jej wartość dotacji (EDN) oraz intensywności tej pomocy;

7) przewidywany okres udzielania pomocy;

8) przyczyny udzielenia pomocy oraz omówienie planowanych efektów pomocy, w tym skutków społecznych i gospodarczych;

9) pełną nazwę, siedzibę i adres przedsiębiorcy będącego adresatem zamierzonej pomocy;

10) formę prawną przedsiębiorcy;

11) w odniesieniu do spółek — pełną nazwę i siedzibę podmiotów posiadających ponad 25% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników przedsiębiorcy będącego adresatem zamierzonej pomocy;

12) klasę rodzaju działalności wskazaną w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 1 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 15 z 20032003-01-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. sygn. akt K. 33/02

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 14 z 20032003-01-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2002 r. sygn. akt K. 43/01

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 13 z 20032003-01-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2002 r. sygn. akt U. 3/02

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 12 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 11 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie warunków przyznawania policjantowi odszkodowania za szkody poniesione w przedmiotach osobistego użytku w związku ze służbą w Policji

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 10 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kosztów wyżywienia i umundurowania otrzymanych przez funkcjonariusza Służby Więziennej w czasie nauki, warunków ich zwracania oraz przypadków zwalniania z obowiązku zwrotu tych kosztów

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 9 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu raz w roku środkami publicznego transportu zbiorowego oraz wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu funkcjonariuszom Służby Więziennej i członkom ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 8 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 7 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 6 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra - członka Rady Ministrów Lecha Nikolskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 5 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 4 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu do Spraw Umów Offsetowych

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 3 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Informacji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 2 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i zniesienia Ministerstwa Gospodarki

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-26 poz. 1229

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badania skuteczności i efektywności pomocy publicznej

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-30 poz. 1534

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie przypadków zwolnienia od obowiązku opracowywania programów udzielania pomocy dla przedsiębiorców.

 • Dziennik Ustaw z 2010-02-04 poz. 99

  Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-26 poz. 1652

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie dopuszczalności niezachowania wymogów dotyczących opiniowania pomocy horyzontalnej dla przedsiębiorców.

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-17 poz. 1467

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.