Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 939 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-06-10
Data wydania:2003-05-22
Data wejscia w życie:2003-06-25
Data obowiązywania:2003-06-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 939 z 2003


939

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych Na podstawie art. 10 ust. 1a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych;

2) zakres i tryb sprawowania nadzoru nad pracami, o których mowa w pkt 1 — na terenach zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa. ———————

1)

§

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) „ustawa” — ustawę z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne;

2) „tereny zamknięte” — tereny, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy. §

3. Na terenach zamkniętych nadzorowi podlegają następujące rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych:

1) zakładanie i modernizowanie podstawowych i szczegółowych osnów geodezyjnych; Poz. 939

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229 i Nr 125, poz. 1363.

Dziennik Ustaw Nr 101

— 6845 —

2) wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych, których wyniki przekazywane są właściwym starostom w celu ujawnienia ich w ewidencji gruntów i budynków;

3) wykonywanie i aktualizowanie map zawierających w swojej treści położenie sieci uzbrojenia terenu i innych elementów zagospodarowania terenu;

4) przedstawianie na mapach topograficznych terenów zamkniętych oraz wykonywanie map specjalnych tych terenów w skalach 1:50 000 i większych;

5) przedstawianie terenów zamkniętych w opracowaniach fotogrametrycznych i teledetekcyjnych wykonanych na podstawie zdjęć lotniczych i przetworzonych zobrazowań satelitarnych;

6) tworzenie i aktualizowanie systemów informacji o terenie;

7) wykonywanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów określonych w przepisach prawnych;

8) ochrona znaków geodezyjnych. § 4.

1. Nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych polega na ocenie:

1) zgodności wykonywanych map terenu zamkniętego zawierających w swojej treści położenie sieci uzbrojenia terenu i innych elementów zagospodarowania terenu z wymogami dotyczącymi opracowania mapy zasadniczej, określonymi w odrębnych przepisach;

2) zgodności wykonywanych pomiarów i opracowań geodezyjnych terenu zamkniętego z wymogami dotyczącymi pomiarów i opracowań geodezyjnych, określonych w odrębnych przepisach;

3) przekazywania i przyjmowania w odpowiednich terminach i w odpowiedniej postaci, do ewidencji gruntów i budynków, danych odnoszących się do terenu zamkniętego, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach;

4) zgodności wykonywania, udostępniania i rozpowszechniania fotogrametrycznych i teledetekcyjnych zdjęć lotniczych terenu zamkniętego z wymogami określonymi w odrębnych przepisach;

5) posiadania przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych zezwoleń na wykonywanie tych prac, określonych w odrębnych przepisach;

6) przestrzegania przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych przepisów o ochronie informacji niejawnych.

2. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w prowadzeniu prac, o których mowa w ust. 1, jednostka nadzorująca kieruje do właściwego ministra lub kierownika urzędu centralnego wystąpienie pokontrolne z wnioskami i zaleceniami.

3. Kopie wystąpień pokontrolnych, o których mowa w ust. 2, jednostka nadzorująca przekazuje Głównemu Geodecie Kraju.

4. Jednostką nadzorującą jest jednostka organizacyjna ministerstwa lub urzędu centralnego właściwa w sprawach geodezji i kartografii. §

5. Nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych jest wykonywany poprzez:

1) rozpatrywanie sprawozdań z realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych oraz rozliczanie tych prac;

2) podejmowanie czynności mających na celu zapewnienie prawidłowego wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: w z. J. Zemke

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 939 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 944 z 20032003-06-10

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 maja 2003 r. sygn. akt K 56/02

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 943 z 20032003-06-10

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 maja 2003 r. sygn. akt SK 10/02

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 942 z 20032003-06-10

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 2003 r. sygn. akt K 39/01

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 941 z 20032003-06-10

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 940 z 20032003-06-10

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 938 z 20032003-06-10

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie przekazywania informacji przez armatora statku przewożącego ładunki niebezpieczne lub zanieczyszczające

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 937 z 20032003-06-10

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie udzielania statkom zwolnień z obowiązku zdawania odpadów przed opuszczeniem portu

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 936 z 20032003-06-10

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 935 z 20032003-06-10

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 934 z 20032003-06-10

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedur uproszczonych

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 933 z 20032003-06-10

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1950

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego.

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-02 poz. 1601

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego

 • Monitor Polski 2002 nr 3 poz. 71

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2002 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-10 poz. 1312

 • Monitor Polski 2002 nr 10 poz. 191

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2002 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.