Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 474 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-03-31
Data wydania:2003-03-20
Data wejscia w życie:2003-04-01
Data obowiązywania:2003-03-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 474 z 2003


Strona 1 z 51
474

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 20 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej Na podstawie art. 65 ust. 9 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 936) wprowadza się następujące zmiany:


1) w § 4 w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: „6a) koszula koloru białego z krótkimi rękawami,”;

2) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W skład umundurowania funkcjonariuszy wchodzą oznaki stopni noszone na ubiorach i nakryciach głowy, z wyjątkiem czapki futrzanej i czapki polowej koloru granatowego oraz beretu koloru stalowego.”;

3) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wzory wizerunków orłów określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.”;

4) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu: „§ 9a.

1. Funkcjonariusze-kobiety otrzymują obuwie koloru czarnego — czółenka i kozaki, noszone do ubioru służbowego, wyjściowego i galowego.

2. Wzory obuwia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 7a do rozporządzenia.”; ———————

1)

5) w § 12 dodaje się ust. 4—6 w brzmieniu: „4. Funkcjonariusz służby stałej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może zdać wydane mu wcześniej przedmioty umundurowania.

5. Zwrot przedmiotów, o których mowa w ust. 4, może nastąpić pod warunkiem, że nie były one używane, posiadają oryginalną metkę informacyjną, są zgodne z obowiązującymi wzorami i nadają się do ponownego wydania.

6. Za przyjęte przedmioty, o których mowa w ust. 4, funkcjonariuszowi wypłaca się 100 % wartości, określonej w odrębnych przepisach.”;

6) w § 15 w ust. 1: a) pkt 4—6 otrzymują brzmienie: „4) czapkę garnizonową z białym denkiem, zielonym otokiem z galonem w kolorze złotym, czarnym daszkiem, paskiem koloru czarnego oraz metalowym orłem umieszczonym na tarczy, wewnątrz której znajduje się napis „Straż Graniczna”, umocowanym na czarnej owalnej podkładce — na wysokości około 30 mm nad linią brwi,

5) czapkę garnizonową letnią z białym denkiem, zielonym otokiem z galonem w kolorze złotym, czarnym daszkiem, paskiem koloru czarnego oraz metalowym orłem umieszczonym na tarczy, wewnątrz której znajduje się napis „Straż Graniczna”, umocowanym na czarnej owalnej podkładce — na wysokości około 30 mm nad linią brwi,

6) czapkę polową z daszkiem z tkaniny typu „pantera”, na której znajduje się wizerunek orła i oznaka stopnia umieszczona po lewej stronie wizerunku orła pod kątem 45° w stosunku do dolnej krawędzi czapki — do umundurowania polowego wojsk lądowych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

Dziennik Ustaw Nr 54                — 3545 —                Poz. 474


— na wysokości 30 mm nad linią brwi; wizerunek orła oraz oznaka stopnia wykonane są metodą termonadruku na tkaninie typu „pantera”,”, b) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: „9a) koszulę koloru białego z krótkimi rękawami z krawatem — ze spodniami wyjściowymi lub spódnicą wyjściową,”, c) w pkt 23 przecinek zastępuje się średnikiem i dodaje się wyrazy: „oznaki stopni haftowane bajorkiem mogą nosić także funkcjonariusze mianowani na stopień w korpusie oficerów starszych,”;

7) w § 20 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) marynarki wojennej w jednostkach organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej właściwych do spraw morskich w Straży Granicznej i Morskim Oddziale Straży Granicznej, z wyjątkiem funkcjonariuszy pełniących służbę w granicznych placówkach kontrolnych, strażnicach Straży Granicznej i wydziale lotniczym tego oddziału,”;

8) w § 21 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) wojsk lądowych z oznakami stopni marynarki wojennej, czapką polową koloru granatowego i emblematem „STRA˚ GRANICZNA”, z napisem wykonanym w kolorze złotym, w jednostkach organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej właściwych do spraw morskich w Straży Granicznej i komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej,”;

9) w § 24 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) do ubioru galowego ordery i odznaczenia lub ich baretki, a do ubioru wyjściowego i służbowego baretki orderów i odznaczeń.”;

10) w § 25 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) noszenia przedmiotów umundurowania, które nie zostały wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi wzorami, opisami i warunkami technicznymi, z zastrzeżeniem § 30,”;

11) w § 29: a) w ust. 1: — pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) symbol jednostki organizacyjnej Straży Granicznej na klapie prawej górnej kieszeni kurtki munduru galowego, kurtki munduru letniego, kurtki munduru wyjściowego i bluzy olimpijki — na środku między guzikiem a lewą krawędzią klapy,”, — dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) miniaturki odznak okolicznościowych: a) na umundurowaniu wyjściowym — na klapie górnej prawej kieszeni kurtki munduru galowego, kurtki munduru wyjściowego, kurtki munduru letniego, bluzy olimpijki, koszuli koloru khaki z długimi rękawami i naramiennikami, koszuli koloru białego z krótkimi rękawami, koszuli koloru khaki z krótkimi rękawami i naramiennikami, koszuli koloru khaki z krótkimi rękawami i wykłada-

nym kołnierzem — pomiędzy guzikiem a prawą krawędzią klapy, b) na umundurowaniu polowym — na klapie górnej prawej kieszeni bluzy polowej na wysokości lewego zakrytego guzika tej klapy oraz na koszuli polowej z krótkimi rękawami — pomiędzy guzikiem a prawą krawędzią klapy.


”, b) w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) miniaturki odznak okolicznościowych: a) na umundurowaniu wyjściowym — na klapie górnej prawej kieszeni kurtki munduru wyjściowego, bluzy olimpijki, koszuli koloru khaki z długimi rękawami i naramiennikami, koszuli koloru białego z krótkimi rękawami, koszuli koloru khaki z krótkimi rękawami i naramiennikami, koszuli koloru khaki z krótkimi rękawami i wykładanym kołnierzem — pomiędzy guzikiem a prawą krawędzią klapy, b) na umundurowaniu polowym — na klapie górnej prawej kieszeni bluzy polowej na wysokości lewego zakrytego guzika tej klapy oraz na koszuli polowej z krótkimi rękawami — pomiędzy guzikiem a prawą krawędzią klapy.”, c) w ust. 3: — pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) symbol jednostki organizacyjnej Straży Granicznej na klapie prawej górnej kieszeni bluzy olimpijki — na środku między guzikiem a lewą krawędzią klapy oraz na prawej stronie kurtki munduru galowego i kurtki munduru letniego — tylko na kurtkach admirała, kurtki munduru wyjściowego — 30—50 mm w linii prostej nad prawym guzikiem dekoracyjnym,”, — dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) miniaturki odznak okolicznościowych: a) na umundurowaniu wyjściowym — na klapie górnej prawej kieszeni bluzy olimpijki, koszuli koloru granatowego z długimi rękawami i naramiennikami, koszuli koloru białego z krótkimi rękawami, koszuli koloru granatowego z krótkimi rękawami i naramiennikami, koszuli koloru granatowego z krótkimi rękawami i wykładanym kołnierzem — pomiędzy guzikiem a prawą krawędzią klapy oraz na prawej stronie kurtki munduru galowego, kurtki munduru letniego — tylko na kurtkach admirała, kurtki munduru wyjściowego nad prawym guzikiem dekoracyjnym, obok symbolu jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, b) na umundurowaniu polowym — na klapie górnej prawej kieszeni bluzy polowej, bluzy ćwiczebnej — na wysokości lewego zakrytego guzika klapy oraz na koszuli polowej z krótkimi rękawami —

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 474 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 475 z 20032003-03-31

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania pracowników Służby Parków Narodowych oraz oznak służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 473 z 20032003-03-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie umundurowania pracowników urzędów żeglugi śródlądowej

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-30 poz. 1188

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Monitor Polski 2011 nr 67 poz. 658

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2011 r. nr 112-19-2011 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-08 poz. 6

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie równorzędności stopni wojskowych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Urzędu Ochrony Państwa oraz uzyskanych w Państwowej Straży Pożarnej ze stopniami funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-09 poz. 661

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-29 poz. 1060

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 października 1999 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.