Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1088 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie tworzenia i działania komitetów oraz współdziałania i konsultacji w porcie lotniczym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-01
Data wydania:2004-04-30
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2004-05-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1088 z 2004


Strona 1 z 3
1088

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie tworzenia i działania komitetów oraz współdziałania i konsultacji w porcie lotniczym2) Na podstawie art. 67 ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. ———————

1)

Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz.


1002) zarządza się, co następuje:

2)

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz.165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322). Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 96/67/WE z dnia 15 października 1996 r. w sprawie dostępu do rynku usług obsługi naziemnej w portach lotniczych Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 272 z dnia 25 października 1996 r., z późn. zm.).

Dziennik Ustaw Nr 103                — 7398 —                Poz. 1088


§

1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady:

1) tworzenia, działania komitetów i współpracy komitetów i organizacji, o których mowa w art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze, zwanej dalej „ustawą”;

2) współdziałania oraz konsultacji przewoźników lotniczych i ich organizacji w sprawach koordynacji rozkładów lotów w porcie lotniczym. §

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) Prezes Urzędu — Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

2) IATA — Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego, będące organizacją przewoźników, powołaną 19 kwietnia 1945 r. w Hawanie;

3) sezon rozkładowy — ustaloną przez IATA część roku kalendarzowego, dla której opracowywane są i obowiązują rozkłady lotów, uwzględniające zmiany czasu na półkuli północnej. § 3.

1. Członkami komitetu koordynacyjnego, o którym mowa w rozporządzeniu nr 95/93/WE z dnia 18 stycznia 1993 r. w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 014 z 22.01.1993, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 95/93/WE”, są:

1) zarządzający lotniskiem;

2) organy służb ruchu lotniczego;

3) użytkownicy lotnisk lub reprezentujące ich organizacje;

4) podmioty świadczące obsługę naziemną.

2. Dla więcej niż jednego portu lotniczego może zostać utworzony wspólny komitet koordynacyjny.

3. Członkostwo w komitecie koordynacyjnym jest dobrowolne.

4. Nazwa komitetu koordynacyjnego powinna wskazywać port lotniczy, który jest obszarem działania tego komitetu.

5. Obsługę organizacyjną i lokalową komitetu koordynacyjnego niezbędną do jego działania w zakresie określonym niniejszym rozporządzeniem zapewnia zarządzający lotniskiem, na obszarze którego utworzono ten komitet.

6. Komitet koordynacyjny finansuje swoją działalność z własnych środków.

7. Komitet koordynacyjny nie może prowadzić działalności zarobkowej. § 4.

1. Działalność komitetu koordynacyjnego polega w szczególności na doradztwie w sprawach koor-

dynacji rozkładów lotów oraz na reprezentacji interesów stron w sprawach warunków korzystania z lotnisk, opłat lotniskowych oraz obsługi naziemnej, w zakresie dotyczącym portu lotniczego, w którym działa ten komitet.

2. Komitet koordynacyjny w swej działalności uwzględnia wytyczne i zasady zawarte w dokumentach IATA oraz uwarunkowania lokalne dotyczące funkcjonowania danego portu lotniczego. § 5.

1. Komitet koordynacyjny przedstawia zarządzającemu lotniskiem propozycje zmian związanych z funkcjonowaniem portu lotniczego w zakresie jego przepustowości, wyposażenia technicznego oraz procedur, które mają wpływ na usprawnienie działalności danego portu lotniczego, a w szczególności dotyczą infrastruktury znajdującej się w porcie lotniczym, w tym warunków panujących na płytach postojowych, drogach kołowania i pasach startowych lotniska, warunków dostępu do portu lotniczego i jego budynków oraz infrastruktury znajdującej się wokół portu lotniczego związanej z jego funkcjonowaniem.

2. Komitet koordynacyjny współpracuje w szczególności ze specjalistami z zakresu lotnictwa wyznaczonymi przez:

1) Prezesa Urzędu;

2) ministra właściwego do spraw transportu;

3) zarządzających lotniskami;

4) przewoźników lotniczych;

5) właściwe organy międzynarodowych organizacji zrzeszających przewoźników lotniczych wykonujących loty do i z danego portu lotniczego. § 6.

1. Wpisu na listę członków komitetu koordynacyjnego dokonuje sekretarz komitetu na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o członkostwo. Nie można odmówić członkostwa w komitecie koordynacyjnym, gdy wnioskującym jest podmiot, o którym mowa w § 3 ust.

1.

2. W pracach komitetu koordynacyjnego, bez prawa głosu, może uczestniczyć:

1) przedstawiciel Prezesa Urzędu;

2) koordynator. § 7.

1. Komitet koordynacyjny działa na posiedzeniach, z których sporządza się protokół.

2. W posiedzeniach komitetu koordynacyjnego uczestniczą przedstawiciele członków tego komitetu, działający na podstawie pisemnych upoważnień tych członków.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1088 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1093 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie metod dokonywania oceny polowej, laboratoryjnej sadzeniaków ziemniaka, cech zewnętrznych materiału siewnego oraz metod oceny polowej, laboratoryjnej i tożsamości odmianowej materiału szkółkarskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1092 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie terminów składania wniosków o wpis odmiany do krajowego rejestru, wzoru wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru oraz wzoru kwestionariusza technicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1091 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1090 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1089 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zakazów lotów dla statków powietrznych niespełniających wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1087 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie harmonogramu wyposażenia statków w rejestratory danych z podróży

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1086 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie harmonogramu wyposażenia statków w System Automatycznej Identyfikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1085 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1084 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przekazywania informacji przez załadowcę podstawiającego pod załadunek na statek towary niebezpieczne lub zanieczyszczające

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1083 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat lotniskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1082 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat portowych

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1081 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-23 poz. 441

  Ustawa z dnia 30 marca 2012 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

 • Legislacja UE z 2008-10-18 nr 277 poz. 38

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające (...)

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-13 poz. 869

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 1999 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia kontroli celnej bagażu przewożonego drogą morską lub powietrzną, z uwzględnieniem rodzaju bagażu kontrolowanego, oraz wskazania miejsc właściwych do prowadzenia kontroli.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 969

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia kontroli celnej bagażu przewożonego drogą morską lub powietrzną

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-08 poz. 1390

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie określenia zakresu informacji wymaganych do wydania decyzji o wprowadzeniu ograniczeń lub zakazów wykonywania operacji lotniczych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.