Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1307 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru znaku zgodności oraz wzoru deklaracji o spełnieniu wymagań dla sprzętu elektromedycznego wykorzystywanego w medycynie weterynaryjnej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-02
Data wydania:2004-04-30
Data wejscia w życie:2004-06-02
Data obowiązywania:2004-06-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1307 z 2004


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 124                — 8793 —                Poz. 1307


1307

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru znaku zgodności oraz wzoru deklaracji o spełnieniu wymagań dla sprzętu elektromedycznego wykorzystywanego w medycynie weterynaryjnej2) Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej (Dz. U. Nr 93, poz. 893) zarządza się, co następuje: §


1. Określa się:

1) wzór znaku zgodności, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia; ———————

1)

2) wzór deklaracji o spełnieniu wymagań dla sprzętu elektromedycznego wykorzystywanego w medycynie weterynaryjnej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Zdrowia: L. Sikorski

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).

2) Niniejsze rozporządzenie wdraża postanowienia dyrektywy 84/539/EWG z dnia 17 września 1984 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do sprzętu elektromedycznego stosowanego w medycynie lub weterynarii (Dz. Urz. WE L 300 z 19.11.1984). Dane dotyczące ogłoszenia aktu prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dotyczą ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1307 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1306 z 20042004-06-02

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1305 z 20042004-06-02

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1304 z 20042004-06-02

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie odznaki "Za opiekę nad zabytkami"

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1303 z 20042004-06-02

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1302 z 20042004-06-02

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1301 z 20042004-06-02

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestru informacji o produkcji nośników optycznych oraz rodzajów kodów identyfikacyjnych

zamów dokument

Porady prawne

 • Prawo ochronne na wzór użytkowy

  W chwili obecnej uzykałem prawo ochronne na wzór użytkowy na okres od 1997 r. do 2007 r. Na podstawie tego wzoru produkuję wyroby i je sprzedaję. W jaki sposób przedłużyć (...)

 • Towary pirackie

  Czy istnieje prawna definicja towarów pirackich?

 • Kwestionowanie podpisu

  Spółka z o.o. składa do urzędu skarbowego deklaracje podpisane przez prezesa-obcokrajowca. Urząd skarbowy zakwestionował podpis prezesa na ostatniej deklaracji - zdaniem (...)

 • Umowa licencyjna a koszty uzyskania przychodów

  Jestem obcokrajowcem, mieszkam z rodziną w Polsce z zamiarem stałego pobytu (karta czasowego pobytu). Zakładamy, że mam nieograniczony obowiązek podatkowy. Mam umowę (...)

 • Wykorzystanie emblematu Unii Europejskiej

  Chciałbym zamieścić na szyldzie reklamowym i na ofertach logo w postaci 12 gwiazdek na niebieskim tle symbolizujące Unię Europejską. Prowadzona działalność to usługi (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-16 poz. 1687

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie wymagań technicznych i wymagań związanych z bezpieczeństwem dla sprzętu elektromedycznego stosowanego w medycynie weterynaryjnej

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-31 poz. 1286

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat rejestrowych

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-09 poz. 1415

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru formularza zgłoszeniowego do Rejestru wyrobów stosowanych w medycynie weterynaryjnej i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 893

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej

 • Monitor Polski 2001 nr 40 poz. 665

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2001 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.