Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1321 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wysyłania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wysłania

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-03
Data wydania:2004-04-29
Data wejscia w życie:2004-07-01
Data obowiązywania:2004-06-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1321 z 2004


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 127                — 8963 —                Poz. 1321


1321

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wysyłania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wysłania Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. — Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 września 2002 r. w sprawie sposobu wysyłania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wysłania (Dz. U. Nr 154, poz. 1276) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: ———————

1)

„1) pisemne zgłoszenie przywozu do kraju wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia, potwierdzone przez organ celny lub organ Straży Granicznej;”;

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Do wyczerpania nakładu, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2004 r., może być stosowany wzór pisemnego zgłoszenia przywozu do kraju wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r. Minister Finansów: w z. E. Mucha

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1321 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1333 z 20042004-06-03

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1332 z 20042004-06-03

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1331 z 20042004-06-03

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1330 z 20042004-06-03

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1329 z 20042004-06-03

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1328 z 20042004-06-03

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1327 z 20042004-06-03

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1326 z 20042004-06-03

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Sieradzu i Sądów Rejonowych w Lidzbarku Warmińskim, Miastku, Obornikach, Olecku, Sejnach i Szydłowcu oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1325 z 20042004-06-03

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie nagród jubileuszowych żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1324 z 20042004-06-03

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie wykonywania pracy zarobkowej przez żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1323 z 20042004-06-03

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie homologacji systemów informatycznych stosowanych w urzędach administracji publicznej realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1322 z 20042004-06-03

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wywozu

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1320 z 20042004-06-03

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja 2004 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-21 poz. 1277

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2002 r. w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wywozu.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-21 poz. 1276

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2002 r. w sprawie sposobu wysyłania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wysłania.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-03 poz. 1322

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wywozu

 • Komunikat UE z 2007-07-06 nr 153 poz. 21

  Aktualizacja wykazu służb krajowych właściwych do przeprowadzania kontroli granicznej do celów art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 (...)

 • Monitor Polski 2000 nr 11 poz. 232

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 11 kwietnia 2000 r. uchylająca uchwałę w sprawie dopuszczalnego przedziału wahań kursów walut obcych i wartości dewizowych wyrażonych w złotych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.