Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 191 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zasięgu terytorialnego niektórych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-02-11
Data wydania:2004-01-30
Data wejscia w życie:2004-02-26
Data obowiązywania:2004-02-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 191 z 2004


191

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zasięgu terytorialnego niektórych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych Na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Z dniem 1 marca 2004 r. określa się zasięg terytorialny regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w:


1) Katowicach;

2) Łodzi;

3) Poznaniu;

4) Pile;

5) Szczecinku. § 2.

1. Zasięg terytorialny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach stanowią następują———————

1)

ce nadleśnictwa: Andrychów, Bielsko, Brynek, Brzeg, Chrzanów, Gidle, Herby, Jeleśnia, Katowice, Kędzierzyn, Kluczbork, Kłobuck, Kobiór, Koniecpol, Koszęcin, Kup, Lubliniec, Namysłów, Olesno, Olkusz, Opole, Prószków, Prudnik, Rudy Raciborskie, Rudziniec, Rybnik, Siewierz, Strzelce Opolskie, Sucha, Âwierklaniec, Tułowice, Turawa, Ujsoły, Ustroń, Węgierska Górka, Wisła, Zawadzkie, Złoty Potok.

2. Zasięg terytorialny nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach wynosi 24 611 km2. § 3.

1. Zasięg terytorialny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi stanowią następujące nadleśnictwa: Bełchatów, Brzeziny, Gostynin, Grotniki, Kolumna, Kutno, Łąck, Opoczno, Piotrków, Płock, Poddębice, Przedbórz, Radomsko, Radziwiłłów, Skierniewice, Smardzewice, Spała, Wieluń, Złoczew.

2. Zasięg terytorialny nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi wynosi 22 658 km2. § 4.

1. Zasięg terytorialny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu stanowią następujące nadleśnictwa: Antonin, Babki, Czerniejewo, Gniezno, Góra Âląska, Grodziec, Grodzisk, Jarocin, Kalisz, Karczma Borowa, Konin, Koło, Konstantynowo, Kościan, Kro-

Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 200, poz. 1682 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 229, poz. 2273.

Dziennik Ustaw Nr 20                — 1189 —                Poz. 191


toszyn, Łopuchówko, Oborniki, Piaski, Pniewy, Przedborów, Sieraków, Syców, Taczanów, Turek, Włoszakowice.

2. Zasięg terytorialny nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu wynosi 23 809 km2. § 5.

1. Zasięg terytorialny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile stanowią następujące nadleśnictwa: Człopa, Durowo, Jastrowie, Kaczory, Kalisz Pomorski, Krucz, Krzyż, Lipka, Mirosławiec, Okonek, Płytnica, Podanin, Potrzebowice, Sarbia, Trzcianka, Tuczno, Wałcz, Wronki, Zdrojowa Góra, Złotów.

2. Zasięg terytorialny nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile wynosi 8 574 km2. § 6.

1. Zasięg terytorialny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku stanowią następujące nadleśnictwa: Białogard, Bobolice, Borne Sulinowo, Bytów, Czaplinek, Czarne Człuchowskie, Czarnobór, Człuchów, Damnica, Drawsko, Dretyń, Gościno,

Karnieszewice, Leśny Dwór, Łupawa, Manowo, Miastko, Niedźwiady, Osusznica, Polanów, Połczyn, Sławno, Szczecinek, Âwidwin, Âwierczyna, Trzebielino, Tychowo, Ustka, Warcino, Złocieniec.

2. Zasięg terytorialny nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku wynosi 14 591 km2. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Ârodowiska: Cz. Âleziak ———————

3)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniami Ministra Ochrony Ârodowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 1994 r. Nr 114, Nr 126, Nr 181, Nr 182, Nr 184, które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 78 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 191 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 193 z 20042004-02-11

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 192 z 20042004-02-11

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania , przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 190 z 20042004-02-11

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za wyszukiwanie informacji w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego, rejestrze świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego i rejestrze dostawców, za sporządzanie odpisów i wyciągów i ich przesyłanie oraz sposobu uiszczania opłat

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 189 z 20042004-02-11

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie należności przysługującej funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu w związku z otrzymaniem pierwszego lokalu

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 188 z 20042004-02-11

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 187 z 20042004-02-11

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Policji oraz wzoru formularza opinii służbowej

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 186 z 20042004-02-11

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych zwolnionych ze służby

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 185 z 20042004-02-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie formy i sposobu zgłoszenia towaru do weterynaryjnej kontroli granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 184 z 20042004-02-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 183 z 20042004-02-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie wzoru i opisu świadectwa ukończenia kursu z zasad eksploatacji i kierowania pojazdem specjalnym i używanym do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowym ośrodku szkolenia kierowców

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 182 z 20042004-02-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia, znoszenia oraz ustalania siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 181 z 20042004-02-11

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 180 z 20042004-02-11

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem po cenach dumpingowych na polski obszar celny zapalniczek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej lub Tajwanu

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 179 z 20042004-02-11

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wyrażenie zgody na odbywanie służby zastępczej oraz dokumentów, jakie mają być dołączone do tego wniosku

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 178 z 20042004-02-11

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wilgotnościomierze do pomiaru wilgotności ziarna zbóż i nasion oleistych

zamów dokument

Porady prawne

 • Prawo pierwokupu dzierżawcy lasu

  Czy prawo pierwokupu dotyczy gruntów dzierżawionych od Lasów Państwowych? W jaki sposób, dzierżawca gruntów od Lasów Państwowych może stać się ich właścicielem?

 • Właściwość sądu w przypadku nadleśnictwa

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą "usługi tartaczne" zamierza pozwać nadleśnictwo państwowe do sądu o zwrot kosztów reklamacji związanych z zakupami (...)

 • Zmiana przeznaczenie gruntów leśnych

  Chcę na działce figurującej w ewidencji gruntów jako działka leśna postawić dom mieszkalny. Działka jest w połowie zalesiona (dom stałby na pustej przestrzeni). (...)

 • Kupno nieruchomości od Lasów Państwowych

  Za kilka dni przystępuję do przetargu ograniczonego na zakup nieruchomości od Lasów Państwowych. Zgodnie z ustawą o Lasach Państwowych spełniam wszystkie wymogi, aby (...)

 • Wyłączenie gruntu rolnego z produkcji

  Jak właściciel nieruchomości może dokonać wyłączenia gruntu rolnego na grunt pod zabudowę jednorodzinną? Moja działka (łąka) jest "wysepką" wśród okolicznych (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-11 poz. 191

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zasięgu terytorialnego niektórych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-29 poz. 123

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-31 poz. 1042

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu dzialania regionalnych inspektoratów celnych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-01 poz. 159

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania regionalnych inspektoratów celnych.

 • Monitor Polski 2012 poz. 821

  Zarządzenie Nr 91 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.