Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 311 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-03-05
Data wydania:2004-03-01
Data wejscia w życie:2004-03-05
Data obowiązywania:2004-03-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 311 z 2004


311

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki dotyczące: ———————

1)

1) prowadzenia składów podatkowych;

2) miejsca, w którym wyroby akcyzowe zharmonizowane, zwane dalej „wyrobami”, będą magazynowane. § 2.


1. Miejsce magazynowania wyrobów w składzie podatkowym powinno:

1) być właściwie dostosowane do bezpiecznego składowania tych wyrobów;

2) spełniać warunki gwarantujące w szczególności zapewnienie nienaruszalności i tożsamości znaj-

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

Dziennik Ustaw Nr 35                — 1853 —                Poz. 311


dujących się w nim wyrobów oraz warunki techniczne zapewniające możliwość wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego na podstawie przepisów dotyczących szczególnego nadzoru podatkowego;

3) być odpowiednio oznaczone i oddzielone od pozostałej części terenu lub pomieszczenia w szczególności za pomocą ogrodzenia lub innego trwałego oznaczenia.

2. W przypadku paliw silnikowych, olejów opałowych lub gazu za miejsce magazynowania uznaje się zbiorniki naziemne i podziemne, podlegające prawnej kontroli metrologicznej na podstawie odrębnych przepisów.

3. Rurociąg dalekosiężny przeznaczony do transportu paliw silnikowych, olejów opałowych lub gazu, wychodzący ze składu podatkowego, stanowi środek transportu. Przekazywanie paliw silnikowych, olejów opałowych lub gazu rurociągiem dalekosiężnym odbywa się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na warunkach określonych w ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym.

4. W przypadku podmiotu prowadzącego działalność polegającą na produkcji i przetwarzaniu wyrobów, w miejscu magazynowania mogą znajdować się wyłącznie wyroby z jednego grupowania wyrobów w układzie odpowiadającym zastosowanym w ustawie klasyfikacjom.

5. W przypadku magazynów znajdujących się na terenie składu podatkowego, gdy warunki tego składu nie pozwalają na wyodrębnienie magazynu przeznaczonego wyłącznie dla zharmonizowanych wyrobów akcyzowych, naczelnik urzędu celnego może dopuścić magazynowanie wyrobów bezpośrednio służących do produkcji finalnej, określonych w regulaminie funkcjonowania składu podatkowego, pod warunkiem możliwości każdorazowej kontroli i weryfikacji co do ilości i sposobu wykorzystania przechowywanych towarów. §

3. Szczegółowe warunki dotyczące składu podatkowego określa regulamin funkcjonowania składu podatkowego, zawierający:

1) zasady funkcjonowania składu podatkowego;

2) rodzaj działalności gospodarczej prowadzonej w składzie podatkowym;

3) wykaz wyposażenia składu podatkowego niezbędnego do: a) prowadzenia działalności gospodarczej, b) sprawowania szczególnego nadzoru podatkowego, c) wykonywania prac magazynowych oraz przeładunkowych;

4) opis stosowanych zabezpieczeń technicznych;

5) opis urządzeń służących do produkcji, przetwarzania i magazynowania wyrobów oraz technologii stosowanych w składzie podatkowym;

6) opis infrastruktury technicznej, sanitarnej i komunikacyjnej;

7) wskazanie wyrobów bezpośrednio służących do produkcji finalnej, o których mowa w § 2 ust.

5. §

4. Szczegółowy zakres przygotowania oraz oznaczania pomieszczeń i urządzeń do produkcji, przetwarzania wyrobów podlegających szczególnemu nadzorowi podatkowemu jest określony na podstawie przepisów dotyczących szczególnego nadzoru podatkowego. §

5. Szczegółowe warunki dotyczące przyjmowania, magazynowania i wysyłania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, objętych szczególnym nadzorem podatkowym, określają przepisy, o których mowa w §

4. § 6.

1. Prowadzący skład podatkowy ewidencjonuje wyroby znajdujące się w składzie podatkowym w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 7 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym.

2. W przypadku magazynowania w składzie podatkowym wyrobów objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy i wyrobów z zapłaconą akcyzą powinny być one magazynowane oddzielnie, w sposób umożliwiający ich każdorazowe wyodrębnienie. W takich przypadkach prowadzi się odrębną ewidencję i dokumentację.

3. Ewidencja i dokumentacja, o której mowa w ust. 2, powinna być prowadzona w sposób umożliwiający identyfikację czynności związanych z obrotem wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi. §

7. Prowadzący skład podatkowy, w przypadku wystąpienia braków ilościowych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, informuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni od momentu ujawnienia braków, właściwego naczelnika urzędu celnego. § 8.

1. Powiadomienie o przerwaniu działalności składu podatkowego na okres dłuższy niż trzy miesiące powinno być złożone przez prowadzącego skład podatkowy w formie pisemnej, co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem przerwania działalności.

2. W powiadomieniu należy określić przewidywany okres, na jaki zostaje przerwana działalność składu podatkowego. §

9. Prowadzący skład podatkowy jest obowiązany oznaczyć skład podatkowy przez umieszczenie tablicy zawierającej wyrazy „Skład podatkowy” oraz imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego skład podatkowy. §

10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 311 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 322 z 20042004-03-05

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 321 z 20042004-03-05

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 320 z 20042004-03-05

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pasz leczniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 319 z 20042004-03-05

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie wzorów formularzy do przekazywania informacji przez podmioty skupujące, wzorów zestawień zbiorczych oraz sposobu prowadzenia przez podmioty skupujące ewidencji ilości skupionego mleka i zawartości tłuszczu w tym mleku

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 318 z 20042004-03-05

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie wzoru rejestru mleka i przetworów mlecznych, szczegółowych zasad jego prowadzenia oraz wzoru informacji rocznej o ilości wykorzystanego mleka

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 317 z 20042004-03-05

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2004 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych produktów stalowych

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 316 z 20042004-03-05

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 315 z 20042004-03-05

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, klasy dokładności 0,2; 05; 1 i 2

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 313 z 20042004-03-05

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zwolnień z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 312 z 20042004-03-05

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 310 z 20042004-03-05

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 309 z 20042004-03-05

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 308 z 20042004-03-05

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej i komisji do spraw służby zastępczej

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 307 z 20042004-03-05

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie komisji wojewódzkich do spraw służby zastępczej i komisji do spraw służby zastępczej

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 306 z 20042004-03-05

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie przekazywania informacji o realizacji zadań związanych ze służbą zastępczą

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 305 z 20042004-03-05

  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

zamów dokument

Porady prawne

 • Warunki prowadzenia ksiąg rachunkowych

  Jakie trzeba spełniać warunki by prowadzić księgi rachunkowe firm (czyli prowadzić pełną księgowość), a jakie by prowadzić biuro rachunkowe?

 • Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych

  Dlaczego nauczyciel pracujący w szkole jako informatyk nie ma płaconego szkodliwego?

 • Instrukcja obsługi po polsku

  Czy dokumentacja (tj. instrukcja obsługi, Dokumentacja Techniczno Ruchowa itp) dostarczana, czy też otrzymywana wraz z urządzeniem pochodzenia zagranicznego musi być dostarczana (...)

 • Banderolowanie towarów akcyzowych w kraju

  Chcielibyśmy sprowadzać alkohol z zagranicy i płacić podatek akcyzowy w Polsce. Chcielibyśmy również oklejać towar znakami akcyzy na terenie kraju, a potem wprowadzać (...)

 • Odstąpienie od przetargu

  Tryb sprzedaży nieruchomości należących do PKP SA reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1997 roku, w sprawie określenia szczegółowych zasad i (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-12-29 poz. 1829

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-24 poz. 1511

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-28 poz. 536

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki zawodowej przez kandydatów na doradców podatkowych oraz rodzajów zatrudnienia traktowanych na równi z tą praktyką.

 • Dziennik Ustaw z 2013-02-19 poz. 225

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-13 poz. 1545

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.