Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 309 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-03-05
Data wydania:2004-03-02
Data wejscia w życie:2004-03-05
Data obowiązywania:2004-03-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 309 z 2004


Strona 1 z 6
309

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych Na podstawie art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 286) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. Nr 90, poz. 1000) załączniki nr 1—5 otrzymują brzmienie określone w załącznikach 1—5 do niniejszego rozporządzenia. §

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do:

1) opłat jednorazowych pobieranych od zgłoszeń, wniosków i innych czynności dokonywanych od dnia wejścia w życie rozporządzenia, chyba że opłata została uiszczona wcześniej; §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

2) opłat okresowych, których termin płatności przypada od dnia wejścia w życie rozporządzenia, chyba że opłata za określone lata ochrony została uiszczona wcześniej, na podstawie dotychczasowych przepisów, albo jej wysokość została określona w decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego, wydanej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. §

3. Przepisy rozporządzenia dotyczące opłat określonych w załącznikach: nr 1 lp. I.9 i II.20, nr 2 lp. I.2, nr 3 lp. I.3 i I.4 oraz nr 4 lp. 2 stosuje się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Dziennik Ustaw Nr 35                — 1846 —                Poz. 309


Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. (poz. 309)

Załącznik nr 1

TABELA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ WYNALAZKÓW I WZORÓW U˚YTKOWYCH Lp. 1 I 1 Opłaty jednorazowe Za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego — za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa — za każde pierwszeństwo Za przekazanie (od zgłoszenia PCT**)) Opłata krajowa (od zgłoszenia PCT**)): — gdy badania wstępnego nie przeprowadzono — gdy badanie wstępne przeprowadzono — za każdą dodatkową stronę powyżej 20 stron tłumaczenia opisu, zastrzeżeń i rysunków — od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa, za każde pierwszeństwo Za przekazanie europejskiego zgłoszenia patentowego lub europejskiego zgłoszenia patentowego w ramach PCT Od wniosku o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym Od wniosku o odroczenie opłaty Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności Od wniosku o udzielenie prawa ochronnego na zgłoszony wynalazek Od wniosku o wydanie dodatkowego prawa ochronnego Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy: — w związku z wydanym postanowieniem***) — w związku z wydaną decyzją Za publikację informacji o udzielonym patencie, publikację informacji o udzielonym dodatkowym prawie ochronnym i za druk opisu patentowego do 10 stron opisu lub za publikację tłumaczenia patentu europejskiego do 10 stron opisu — za druk jedenastej i każdej następnej strony opisu patentowego — od strony maszynopisu lub arkusza rysunku Za publikację o udzielonym prawie ochronnym na wzór użytkowy Od oświadczenia o gotowości udzielenia licencji (licencja otwarta) Za wydanie duplikatu dokumentu patentowego lub świadectwa ochronnego: — do 20 stron — powyżej 20 stron Za wyciąg z rejestru Za sporządzenie dowodu dokonania zgłoszenia wynalazku (dowód pierwszeństwa): — do 20 stron — powyżej 20 stron Za sporządzenie dowodu dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego (dowód pierwszeństwa): — do 20 stron — powyżej 20 stron Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze — od każdej zmiany 500,00 zł*) 25,00 zł 100,00 zł 300,00 zł*) 500,00 zł*) 350,00 zł*) 25,00 zł 100,00 zł 300,00 zł 60,00 zł 40,00 zł 70,00 zł 100,00 zł 500,00 zł 50,00 zł 100,00 zł Wyszczególnienie 2 Wysokość opłat 3

2 3

4 5 6 7 8 9 10

11

80,00 zł 6,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 80,00 zł 150,00 zł 40,00 zł 60,00 zł 125,00 zł

12 13 14

15 16

17

60,00 zł 125,00 zł 50,00 zł

18

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 309 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 322 z 20042004-03-05

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 321 z 20042004-03-05

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 320 z 20042004-03-05

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pasz leczniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 319 z 20042004-03-05

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie wzorów formularzy do przekazywania informacji przez podmioty skupujące, wzorów zestawień zbiorczych oraz sposobu prowadzenia przez podmioty skupujące ewidencji ilości skupionego mleka i zawartości tłuszczu w tym mleku

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 318 z 20042004-03-05

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie wzoru rejestru mleka i przetworów mlecznych, szczegółowych zasad jego prowadzenia oraz wzoru informacji rocznej o ilości wykorzystanego mleka

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 317 z 20042004-03-05

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2004 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych produktów stalowych

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 316 z 20042004-03-05

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 315 z 20042004-03-05

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, klasy dokładności 0,2; 05; 1 i 2

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 313 z 20042004-03-05

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zwolnień z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 312 z 20042004-03-05

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 311 z 20042004-03-05

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 310 z 20042004-03-05

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 308 z 20042004-03-05

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej i komisji do spraw służby zastępczej

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 307 z 20042004-03-05

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie komisji wojewódzkich do spraw służby zastępczej i komisji do spraw służby zastępczej

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 306 z 20042004-03-05

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie przekazywania informacji o realizacji zadań związanych ze służbą zastępczą

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 305 z 20042004-03-05

  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-29 poz. 1000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-21 poz. 737

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-08 poz. 1376

  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

 • Legislacja UE z 2007-11-09 nr 291 poz. 28

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1891/2006 oraz rozporządzeń Rady (WE) nr 876/2007 i (WE) nr 877/2007

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-20 poz. 723

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.