Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 405 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-03-16
Data wydania:2004-03-02
Data wejscia w życie:2004-03-31
Data obowiązywania:2004-03-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 405 z 2004


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 43                — 2391 —                Poz. 405


405

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin Na podstawie art. 32 ust. 2a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa organ emerytalny właściwy do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin, zakres jego działania, stopień dysponenta środków, siedzibę organu, strukturę organizacyjną oraz sposób powoływania i odwoływania organu oraz jego zastępców. § 2.

1. Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwany dalej „Dyrektorem Zakładu”, jest organem właściwym w sprawach zaopatrzenia emerytalnego osób, o których mowa w §

1.

2. Dyrektora Zakładu powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

3. Zastępców Dyrektora Zakładu powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na pisemny wniosek Dyrektora Zakładu. §

3. Dyrektor Zakładu jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia. §

4. Siedzibą Dyrektora Zakładu jest miasto stołeczne Warszawa. § 5.

1. Do zadań Dyrektora Zakładu należy:

1) ustalanie prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń pieniężnych z tego zaopatrzenia przysługujących oraz ustalanie prawa do innych świadczeń i ich wysokości na podstawie odrębnych przepisów zwolnionym ze służby funkcjonariuszom Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom ich rodzin; ———————

1)

2) dokonywanie wypłat świadczeń pieniężnych w ramach zaopatrzenia emerytalnego oraz przysługujących na podstawie odrębnych przepisów, a także współpraca z instytucjami finansowymi w tym zakresie;

3) dokonywanie waloryzacji wypłacanych świadczeń pieniężnych;

4) dokonywanie potrąceń i egzekucji ze świadczeń pieniężnych;

5) ustalanie kwot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych i dochodzenie ich zwrotu;

6) ustalanie kwot niedopłat świadczeń pieniężnych;

7) współpraca z organami emerytalnymi i rentowymi w sprawach dotyczących zabezpieczenia społecznego;

8) współpraca w granicach uprawnień, z centralnymi organami administracji rządowej, organami i jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

9) dokonywanie analiz z zakresu wysokości i struktury świadczeń pieniężnych;

10) przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych zaopiniowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku zaopatrzenia emerytalnego;

11) naliczanie i podział środków funduszu socjalnego pomiędzy jego dysponentów;

12) opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących zaopatrzenia emerytalnego;

13) rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach z zakresu zaopatrzenia emerytalnego;

14) prowadzenie gospodarki finansowej i majątkowej według zasad określonych dla państwowych jednostek budżetowych, w tym opracowywanie planów, sprawozdań finansowych, rocznego planu dochodów i wydatków dotyczących działalności Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

15) prowadzenie informatycznej bazy danych dotyczącej osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz bieżąca jej aktualizacja;

16) udostępnianie informacji w sprawach dotyczących zaopatrzenia emerytalnego w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 405 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 412 z 20042004-03-16

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 marca 2004 r. sygn. akt SK 23/03

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 411 z 20042004-03-16

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2004 r. sygn. akt K 29/03

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 410 z 20042004-03-16

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 marca 2004 r. sygn. akt SK 53/03

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 409 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 408 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 407 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 406 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie kwalifikacji ogólnych i zawodowych wymaganych od osób wykonujących dokumentacje hydrologiczne

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 404 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 403 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy wytwarzaniu środków żywienia zwierząt zawierających białko zwierzęce

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 402 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie szczegółowego planu i zakresu programu wymiany przedstawicieli upoważnionych do dokonywania weterynaryjnej kontroli granicznej na terytoriach państw Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 401 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 400 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy składów celnych, w których mogą być składowane produkty podlegające kontroli weterynaryjnej niespełniające wymagań określonych w prawie Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 399 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 398 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie powołania do zawodowej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 397 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 396 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 395 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 394 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne przenośnikowe

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 393 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 392 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2004/2005

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-22 poz. 1369

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-22 poz. 563

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-12 poz. 1410

  Ustawa z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-31 poz. 1205

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-27 poz. 1379

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.