Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 680 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru oświadczenia myśliwego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-04-22
Data wydania:2004-04-06
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2004-04-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 680 z 2004


680

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru oświadczenia myśliwego Na podstawie art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 33, poz. 288) zarządza się, co następuje: ———————

1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).


§

1. Określa się wzór oświadczenia myśliwego o wynikach oględzin przewodu pokarmowego odstrzelonego zwierzęcia poddanego patroszeniu oraz o zachowaniu tego zwierzęcia przed odstrzałem, sporządzanego przed dostarczeniem do zakładu przetwórstwa lub punktu skupu, stanowiący załącznik do rozporządzenia. § 2.

1. Oględzinom, o których mowa w § 1, poddaje się przewód pokarmowy zwierząt łownych w celu ustalenia obecności w żołądku lub jelitach:

Dziennik Ustaw Nr 74

1) ciał obcych;

2) gazu;

3) zmian zapalnych.                — 4431 —                Poz. 680


§

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

2. Oględziny przeprowadza się poprzez kontrolę wzrokową poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego odstrzelonego zwierzęcia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2004 r. (poz. 680)

WZÓR

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 680 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 687 z 20042004-04-22

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 kwietnia 2004 r. sygn. akt SK 56/03

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 686 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni na obszarze miasta stołecznego Warszawy

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 685 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organizmów morskich objętych ogólną kwotą połowową w 2004 r. oraz sposobu i warunków podziału tej kwoty

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 684 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia ostatecznego terminu rejestracji przekazania gospodarstwa, w którym jest produkowany tytoń

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 683 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia warunków podziału dodatkowych kwot produkcji surowca tytoniowego

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 682 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia rejonów uprawy tytoniu

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 681 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek opłat za wydawanie etykiet, paszportów roślin i plomb urzędowych

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 679 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji o obrocie materiałem siewnym

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 678 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu, trybu oraz terminów przekazywania sprawozdań i informacji przez agencje płatnicze do jednostki koordynującej

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 677 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 676 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "ERG" w Jaśle

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 675 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie ilości wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z akcyzą na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej, przywożonych przez osoby fizyczne, które wskazują na przeznaczenie tych wyrobów do celów handlowych

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 674 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 673 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 672 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 671 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewnętrznego oraz działania Komisji Egzaminacyjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 670 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej o dokonanych nabyciach wewnątrzwspólnotowych i dostawach wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 669 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów zgłoszeń rejestracyjnych w zakresie podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 668 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wzoru deklaracji uproszczonej oraz sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 667 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat

zamów dokument

Porady prawne

 • Prawo ochronne na wzór użytkowy

  W chwili obecnej uzykałem prawo ochronne na wzór użytkowy na okres od 1997 r. do 2007 r. Na podstawie tego wzoru produkuję wyroby i je sprzedaję. W jaki sposób przedłużyć (...)

 • Konsekwencje naruszenia prawa autorskiego

  Jakie konsekwencje są za naruszenie prawa autorskiego przy ochronie wzoru przemysłowego ( w zakresie produkcji mebli)?

 • Faktura bez podpisu

  Czy jeżeli wystawiam fakturę VAT, a następnie wysyłam ją klientowi pocztą muszę wysyłać również kopię? Na nowym wzorze faktury VAT nie ma miejsca na podpis nabywcy. (...)

 • Plik pdf jako podanie do urzędu miasta

  Art. 63 § 3a pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego mówi: "zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli (...)

 • Pisemne złożenie oświadczenia woli

  Jakie warunki muszą zaistnieć, aby doszło do złożenia oświadczenia woli w formie pisemnej?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 398

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków składania przez funkcjonariusza celnego oświadczenia o stanie majątkowym oraz wzoru oświadczenia.

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-07 poz. 467

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego (rodzinnego), wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym, rodzaju dokumentów wymaganych do przyznania renty socjalnej, a także wzoru legitymacji pracownika socjalnego.

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-23 poz. 1516

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-13 poz. 47

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych

 • Monitor Polski 2010 nr 68 poz. 854

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrz i prezydenta miasta


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.