Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 800 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-04-27
Data wydania:2004-04-15
Data wejscia w życie:2004-04-27
Data obowiązywania:2004-04-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 800 z 2004


Strona 1 z 11
800

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe Na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepis ogólny §

1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) zbiornik — przyrząd pomiarowy do pomiaru objętości cieczy do niego przyjmowanej lub z niego wydawanej, o kształcie cylindra leżącego, cylindra stojącego lub pochyłego albo prostopadłościanu, graniastosłupa stojącego, ostrosłupa stojącego, ———————


1)

stożka stojącego, kuli lub sferoidy, wyposażony w urządzenie do pomiaru wysokości napełnienia i opcjonalnie w przelicznik oraz urządzenia do automatycznego pomiaru temperatury i gęstości cieczy, stanowiący wraz z zainstalowanymi w nim urządzeniami jednolity układ pomiarowy;

2) przelicznik — urządzenie przeznaczone do automatycznego przeliczania objętości cieczy znajdującej się w zbiorniku w warunkach pomiaru na objętość cieczy w warunkach odniesienia;

3) dopuszczalny poziom cieczy w zbiorniku — najniższy albo najwyższy poziom cieczy, którego przekroczenie powoduje zagrożenie dla stanu technicznego lub prawidłowej pracy zbiornika;

4) błędy graniczne dopuszczalne — wartości skrajne błędów zbiornika oraz przyrządów wchodzących w skład jego wyposażenia;

5) pojemność nominalna zbiornika — projektowaną objętość cieczy zamieszczoną na zbiorniku, która może być zawarta w zbiorniku w normalnych warunkach użytkowania;

6) zalew częściowy zbiornika — objętość wody całkowicie pokrywającą dno zbiornika, odmierzoną

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 155, poz. 1286 i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 oraz z 2004 r. Nr 49, poz. 465.

Dziennik Ustaw Nr 85                — 5453 —                Poz. 800


podczas kalibracji dna zbiornika metodą objętościową;

7) płytka odniesienia — płytkę umieszczoną jak najbliżej dna zbiornika, której górna płaszczyzna jest prostopadła do osi pomiarowej, a oś pomiarowa przecina tę płaszczyznę;

8) wysokość odniesienia — odległość od punktu wyznaczonego przez przecięcie osi pomiarowej z powierzchnią dna zbiornika, a w przypadku wyposażenia zbiornika w płytkę odniesienia — z górną powierzchnią tej płytki (dolny punkt odniesienia) do punktu wyznaczonego przez przecięcie osi pomiarowej z płaszczyzną odniesienia (górny punkt odniesienia) mierzoną wzdłuż osi pomiarowej;

9) miernik — urządzenie do automatycznego pomiaru wysokości napełnienia zbiornika;

10) wysokość odniesienia miernika — odległość od dolnego punktu odniesienia do punktu, od którego miernik wyznacza wysokość napełnienia zbiornika, mierzoną wzdłuż osi pomiarowej; może być ona równa wysokości odniesienia;

11) oś pomiarowa — pionową linię prostą przechodzącą przez środek króćca pomiarowego;

12) zbiornik bezciśnieniowy — zbiornik, w którym podczas pomiaru wysokości napełnienia ciśnienie nad powierzchnią swobodną cieczy równe jest ciśnieniu atmosferycznemu lub jest różne od ciśnienia atmosferycznego w granicach od 0,0025 bara (0,25 kPa) podciśnienia do 0,035 bara (3,5 kPa) nadciśnienia;

13) zbiornik niskociśnieniowy — zbiornik, w którym podczas pomiaru wysokości napełnienia nadciśnienie nad powierzchnią swobodną cieczy utrzymuje się powyżej ciśnienia atmosferycznego i nie przekracza 0,5 bara (50 kPa);

14) zbiornik ciśnieniowy — zbiornik, w którym podczas pomiaru wysokości napełnienia nadciśnienie nad powierzchnią swobodną cieczy (z wyjątkiem gazu ciekłego propan-butan) przekracza 0,5 bara (50 kPa);

15) ciśnienie dopuszczalne — graniczną wartość nadciśnienia nad powierzchnią swobodną cieczy, mierzoną w najwyższym punkcie przestrzeni ciśnieniowej zbiornika niskociśnieniowego lub ciśnieniowego;

16) schładzalnik do mleka — cylindryczny zbiornik naziemny, bezciśnieniowy przeznaczony do pomiaru objętości mleka. Rozdział 2 Wymagania metrologiczne w zakresie konstrukcji, materiału i wykonania zbiorników § 2.

1. Konstrukcja zbiornika powinna:

1) uniemożliwiać: a) zatrzymywanie pęcherzy powietrza lub par cieczy podczas napełniania,

b) pozostawanie cieczy w zbiornikach podczas opróżniania;

2) gwarantować: a) szczelność, b) brak wklęśnięć ich płaszczy;

3) zapewniać regularność kształtów.

2. Wewnątrz zbiornika mogą znajdować się dodatkowe urządzenia mieszalnikowe, grzejne lub związane z technologią przechowywania cieczy. § 3.

1. Zbiorniki w kształcie cylindra stojącego mogą być wyposażone w dach stały lub dach pływający, albo dach stały i wewnętrzny dach pływający.

2. Dach pływający lub wewnętrzny dach pływający mogą być stosowane wyłącznie w zbiornikach bezciśnieniowych. § 4.

1. Zbiorniki w kształcie:

1) cylindra lub prostopadłościanu mogą być montowane w pozycji leżącej, przy której główna oś symetrii zbiornika jest równoległa do powierzchni swobodnej cieczy zawartej w zbiorniku z odchyleniem od poziomu nie większym niż 1 %;

2) cylindra, stożka, ostrosłupa, graniastosłupa lub prostopadłościanu mogą być zamontowane w pozycji stojącej, przy której główna oś symetrii zbiornika jest prostopadła do powierzchni swobodnej cieczy zawartej w zbiorniku z odchyleniem od pionu nie większym niż 3 %.

2. Zbiorniki w kształcie cylindra lub prostopadłościanu stojącego, graniastosłupa, stożka, ostrosłupa, kuli i sferoidy powinny być jednokomorowe.

3. Zbiorniki w kształcie cylindra lub prostopadłościanu leżącego mogą być jedno- lub wielokomorowe.

4. Pojemność każdej z komór zbiorników wielokomorowych może się zmienić nie więcej niż o ± 0,1 % wartości objętości mierzonej po całkowitym napełnieniu lub opróżnieniu komór sąsiednich. § 5.

1. Zbiornik powinien być wyposażony w jedno z następujących urządzeń do pomiaru wysokości napełnienia:

1) przymiar wstęgowy mieszany z obciążnikiem, zwany dalej „przymiarem wstęgowym”;

2) przymiar sztywny;

3) przymiar półsztywny;

4) płynowskaz wziernikowy z jedną kresą naniesioną na szklanej płytce płynowskazu lub metalowej podzielni przytwierdzonej do obudowy płynowskazu wraz z wartością liczbową pojemności nominalnej zbiornika;

5) płynowskaz wziernikowy wyposażony w przymiar półsztywny, zwany dalej „podzielnią płynowskazu wziernikowego”;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 800 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 801 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 799 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków dokonywania rozliczeń podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 798 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 797 z 20042004-04-27

  Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencji o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 796 z 20042004-04-27

  Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 161 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej służb medycyny pracy, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1985 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Założenie salonu tatuażu

  Planuję otworzyć salon tatuażu. Faktyczne usługi będzie wykonywać zatrudniona przez nas osoba. Czy do prowadzenia takiej działalności wymagane są specjalne pozwolenia, (...)

 • Prywatna stacja paliw

  Mam sąsiada który posiada Tiry a do niech własny zbiornik na paliwo ok. 7-10 tys. litrów oleju napędowego. Znajduje się on na działce zwykłej budowlanej na wsi. Zbiornik (...)

 • Legalizacja wodomierzy

  Posiadam mieszkanie spółdzielcze lokatorskie. W ciągu miesiąca 'zużyłem" 100 m3 wody-podejrzewam awarię licznika-mieszkam tam 10 lat i przez ten czas nie był legalizowany. (...)

 • Normy techniczne dotyczące przewodów kominowych

  Jakie wymagania powinny spełniać w budynku przewody kominowe?

 • Uprawnienia do transportu wartości pieniężnych

  Firma stara się o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki. Jednym z elementów realizowanych usług jest transport gotówki w kwotach nie przekraczających 30 tys. (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-24 poz. 96

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać tachografy samochodowe oraz wykresówki

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-18 poz. 46

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-04 poz. 1251

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-21 poz. 1500

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2004 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-30 poz. 792

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 czerwca 2011 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać pojemniki przeznaczone do pomiaru i sprawdzania objętości cieczy, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.