Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1415 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-10-24
Data wydania:2007-10-10
Data wejscia w życie:2007-11-25
Data obowiązywania:2007-10-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1415 z 2007


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 196                — 13610 —                Poz. 1415


1415

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 10 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego Na podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego (Dz. U. Nr 65, poz. 598, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „5) dodanie środka skażającego — rozumie się dodanie do alkoholu etylowego skażonego środka skażającego, o którym mowa w § 18 ust. 1 pkt 2a lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2006 r. Nr 72, poz. 500, Nr 99, poz. 688 i Nr 243, poz. 1766 oraz z 2007 r. Nr 196, poz. 1416).”;

2) w § 8: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Dodanie środka skażającego odbywa się w obecności pracownika szczególnego nadzoru podatkowego. Z czynności dodania środka skażającego sporządza się protokół według wzoru stanowiącego załącz———————

1)

nik nr 2a do rozporządzenia. Protokół sporządza się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje właściwy naczelnik urzędu celnego, a w przypadku sprawowania stałego nadzoru — komórka tego nadzoru. Jeżeli alkohol etylowy skażony, do którego dodano środek skażający, ma być wysłany do innego podmiotu, protokół sporządza się co najmniej w trzech egzemplarzach. Przy dodaniu środka skażającego stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia dotyczące skażania.”, b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) stwierdzenie, że środki skażające, które mają być użyte, zostały zbadane w celu ich identyfikacji, wraz z określeniem sposobu przeprowadzonego badania.”;

3) w § 60 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) alkoholu etylowego, napojów spirytusowych lub ich półproduktów luzem — powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 28 do rozporządzenia; do dokumentu przewozu alkoholu etylowego skażonego dołącza się protokół, o którym mowa w § 8 ust. 1, a w przypadku alkoholu etylowego skażonego, do którego dodano środek skażający, dołącza się również protokół, o którym mowa w § 8 ust. 1a;”;

4) po załączniku nr 2 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 2a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1218 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 57, poz. 390 i Nr 89, poz. 589.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 811 i Nr 254, poz. 2136 oraz z 2006 r. Nr 72, poz. 498 i Nr 238, poz. 1727.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1415 z 2007 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.