Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 626 z 2007 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie ekspertów powoływanych w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-05-29
Data wydania:2007-05-21
Data wejscia w życie:2007-06-13
Data obowiązywania:2007-05-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 626 z 2007 - Strona 2


Strona 2 z 2

Dziennik Ustaw Nr 93                — 5685 — 4) złożył wniosek o odwołanie.                Poz. 626


z późn. zm.2)) dotyczące wyłączenia pracownika oraz organu.

2. Ekspert przed przystąpieniem do oceny projektu realizowanego w ramach programu operacyjnego składa instytucji korzystającej z jego usługi oświadczenie, że nie zachodzi żadna z okoliczności powodujących wyłączenie go z udziału w ocenie projektu na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 1, oraz że nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności względem podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie lub podmiotu, który złożył lub przygotowywał wniosek będący przedmiotem oceny. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. § 9.


1. Minister dokonuje raz w roku analizy pracy ekspertów na podstawie informacji instytucji zarządzających programami operacyjnymi.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, zawierają opinie i uwagi do jakości usług świadczonych przez ekspertów. §

10. Minister odwołuje eksperta w przypadku, gdy ekspert:

1) przestał spełniać jeden z warunków, o których mowa w § 2 pkt 4—6;

2) poświadczył nieprawdę w oświadczeniu, o którym mowa w § 8 ust. 2;

3) został negatywnie oceniony w ramach analizy, o której mowa w § 9 ust. 1; ———————

2)

§

11. Minister dokonuje skreślenia z listy ekspertów w przypadku:

1) odwołania eksperta;

2) upływu okresu, na który został powołany;

3) śmierci eksperta. §

12. Ekspert zostaje niezwłocznie powiadomiony o skreśleniu z listy ekspertów wraz z podaniem przyczyny oraz terminem skreślenia, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 11 pkt

3. § 13.

1. Ekspertowi przysługuje wynagrodzenie za każdą wydaną opinię, w wysokości ustalonej przez instytucję korzystającą z opinii eksperta, z uwzględnieniem wymaganego wkładu pracy i specjalistycznego charakteru sporządzanej opinii, nieprzekraczającej trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedzający rok sporządzenia opinii.

2. Instytucja korzystająca z opinii eksperta może ustalić wynagrodzenie wyższe od określonego w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem i stopniem złożoności opiniowanego projektu. W tym przypadku wynagrodzenie nie może zostać podwyższone więcej niż o 50 % maksymalnego wynagrodzenia określonego w ust.

1.

3. Wynagrodzenie jest wypłacane przez instytucję korzystającą z opinii eksperta. §

14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rozwoju Regionalnego: G. Gęsicka

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 626 z 2007 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 627 z 20072007-05-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegracyjnego w stosunku do osób uzależnionych umieszczonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 625 z 20072007-05-29

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia od refundowanych wynagrodzeń

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 624 z 20072007-05-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2007/2008

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 623 z 20072007-05-29

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 622 z 20072007-05-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 621 z 20072007-05-29

  Ustawa z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

zamów dokument

Porady prawne

 • Dofinansowanie szkoleń a podatek dochodowy

  Spółka z o.o. wzięła udział w projekcie "Rotacja pracy" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 2.3. W ramach tego projektu PARP (...)

 • Prawo ochronne na pomysł racjonalizatorski

  Jak wygląda ochrona praw autorskich w przypadku pomysłów racjonalizatorskich?

 • Podstawa prawna oceny pracowniczej w firmie

  Czy przeprowadzenie w firmie oceny pracowniczej (np. w sposób opisany niżej) może być zakwalifikowane jako wypełnianie obowiązku pracodawcy, o którym mowa w art. 94 (...)

 • Wynajem mieszkania dla kontrahentów.

  Spółka z o.o. ma siedzibę w Warszawie. Kontrahenci Spółki spoza Warszawy często przyjeżdżają do siedziby Spółki na rozmowy, dotyczące kontraktów i projektów, (...)

 • Komis programów komputerowych

  Komis to dwie dostawy, stąd obowiązek wystawienia faktury w ciągu 7 dni. W komis wstawiane są programy komputerowe (kurs języka angielskiego na CD), a to nie jest towar (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-11-24 poz. 1565

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

 • Komunikat UE z 2010-07-28 nr 204 poz. 2

  Decyzja Komisji z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie powołania członków Komitetu Ekspertów UE ds. Rzadkich Chorób ustanowionego decyzją 2009/872/WE

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-13 poz. 1171

  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołów Komitetu Badań Naukowych, członków zespołów opiniodawczo-doradczych i sekcji specjalistycznych oraz recenzentów i ekspertów powoływanych przez organy Komitetu Badań Naukowych

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-30 poz. 1213

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia ekspertów będących członkami Zespołu Ekspertów

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-30 poz. 1070

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.