Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 29 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-01-14
Data wydania:2008-01-07
Data wejscia w życie:2008-01-29
Data obowiązywania:2008-01-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 29 z 2008


Strona 1 z 30
29

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych2) Na podstawie art. 9 pkt 1—5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. Rozporządzenie określa: ———————


1)

1) tryb zgłaszania przyrządów pomiarowych do prawnej kontroli metrologicznej;

2) szczegółowy sposób przeprowadzania prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych;

3) dowody legalizacji wydawane dla określonych rodzajów przyrządów pomiarowych;

2)

3)

Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593). Rozporządzenie wdraża przepisy następujących dyrektyw Unii Europejskiej: a) dyrektywy Rady 71/316/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej (Dz. Urz. WE L 202 z 06.09.1971, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 1, str. 127), b) dyrektywy Rady 71/317/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do odważników prostopadłościennych od 5 do 50 kilogramów średniej klasy dokładności oraz odważników walcowych od 1 g do 10 kg średniej klasy dokładności (Dz. Urz. WE L 202 z 06.09.1971, str. 14; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 1, str. 140), c) dyrektywy Rady 71/347/EWG z dnia 12 października 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do pomiaru gęstości zboża w stanie zsypnym (Dz. Urz. WE L 239 z 25.10.1971, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 1, str. 201), d) dyrektywy Rady 74/148/EWG z dnia 4 marca 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do odważników od 1 mg do 50 kg dokładności większej niż średnia (Dz. Urz. WE L 84 z 28.03.1974, str. 3; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 2, str. 63), e) dyrektywy Rady 76/765/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących alkoholomierzy i densymetrów do alkoholu (Dz. Urz. WE L 262 z 27.09.1976, str. 143, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 3, str. 259), f) dyrektywy Rady 86/217/EWG z dnia 26 maja 1986 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do manometrów do opon pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 152 z 06.06.1986, str. 48). Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 20 września 2007 r., pod numerem 2007/0519/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.

Dziennik Ustaw Nr 5                — 110 —                Poz. 29


4) okresy ważności legalizacji określonych rodzajów przyrządów pomiarowych oraz terminy, w których przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności powinny być zgłaszane do legalizacji ponownej;

5) wzory decyzji zatwierdzenia typu i świadectw legalizacji;

6) wzory znaków zatwierdzenia typu, cech legalizacji i cech zabezpieczających. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach;

2) Prezesie — należy przez to rozumieć Prezesa Głównego Urzędu Miar;

3) podmiocie upoważnionym — należy przez to rozumieć podmiot upoważniony przez Prezesa, na podstawie art. 16a ustawy, do przeprowadzania legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych;

4) ocenie zgodności — należy przez to rozumieć ocenę zgodności przyrządu pomiarowego z zasadniczymi wymaganiami. §


3. Dokonanie prawnej kontroli metrologicznej wykonanej przez właściwe instytucje metrologiczne w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Republice Turcji oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Prezes uznaje za równoważne zatwierdzeniu typu i legalizacji pierwotnej, o których mowa w rozporządzeniu, pod warunkiem że prawna kontrola metrologiczna wykonywana przez właściwe instytucje metrologiczne gwarantuje jednolitość miar i dokładność pomiarów w stopniu co najmniej odpowiadającym przepisom szczegółowym określającym wymagania dla poszczególnych przyrządów pomiarowych. Rozdział 2 Zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego § 4.

1. Wniosek o zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego, zwane dalej „zatwierdzeniem typu”, powinien zawierać:

1) nazwę producenta przyrządu pomiarowego, jego siedzibę i adres;

2) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 1;

3) numer identyfikacji podatkowej, o ile wnioskodawca taki numer posiada;

4) numer w rejestrze przedsiębiorców (numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w ewidencji działalności gospodarczej), o ile wnioskodawca taki numer posiada;

5) dane identyfikujące rodzaj przyrządu pomiarowego;

6) nazwę oraz znak fabryczny przyrządu pomiarowego, o ile jest stosowany;

7) przeznaczenie i przewidywany zakres użytkowania przyrządu pomiarowego;

8) charakterystyki metrologiczne typu przyrządu pomiarowego;

9) wykaz elementów przyrządu pomiarowego, jeżeli przyrząd składa się z więcej niż jednego elementu;

10) wykaz urządzeń dodatkowych, które mogą wchodzić w skład przyrządu pomiarowego;

11) określenie warunków znamionowych użytkowania przyrządu pomiarowego z uwzględnieniem jego wersji, o ile są przewidziane;

12) wykaz załączników;

13) datę i miejsce sporządzenia wniosku;

14) podpis wnioskodawcy.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien być sporządzony w języku polskim albo powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. § 5.

1. Do wniosku o zatwierdzenie typu dołącza się:

1) dokumentację techniczno-konstrukcyjną przyrządu pomiarowego; typu

2) instrukcję obsługi oraz dodatkowe dokumenty poświadczające charakterystyki metrologiczne, jeżeli są one niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia badania danego rodzaju przyrządu pomiarowego i zostały określone w przepisach określających szczegółowy zakres, sposoby oraz metody przeprowadzania badań i sprawdzeń podczas prawnej kontroli metrologicznej poszczególnych rodzajów przyrządów pomiarowych, wydanych na podstawie art. 9a ustawy;

3) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, a w przypadku wnioskodawcy nieposiadającego siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — odpis z rejestru lub ewidencji prowadzonych w państwie, w którym znajduje się jego siedziba;

4) upoważnienie do działania w imieniu producenta w sprawach związanych z zatwierdzeniem typu, jeżeli wnioskodawcą jest upoważniony przedstawiciel;

5) inne dokumenty wynikające z obowiązujących przepisów, wydanych na podstawie art. 9a ustawy.

2. Dokumentacja techniczno-konstrukcyjna typu przyrządu pomiarowego powinna zawierać co najmniej:

1) szczegółowy opis: a) budowy i działania przyrządu pomiarowego,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 29 z 2008 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.