Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1053 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-08-13
Data wydania:2009-07-28
Data wejscia w życie:2009-10-01
Data obowiązywania:2009-08-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1053 z 2009


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 127                — 9156 —                Poz. 1053


1053

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji Na podstawie art. 32a ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa wykaz podmiotów udzielających pomocy zobowiązanych do przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie albo informacji o nieudzieleniu takiej pomocy w danym okresie sprawozdawczym z wykorzystaniem aplikacji oraz sposób jej udostępniania przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. §

2. Sprawozdania albo informacje, o których mowa w § 1, przekazują:

1) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

2) Agencja Rynku Rolnego;

3) Agencja Nieruchomości Rolnych;

4) Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

5) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

6) Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej;

7) wojewódzkie fundusze i gospodarki wodnej; ochrony środowiska § 4.

1. Podmioty, o których mowa w § 2, występują do ministra właściwego do spraw rolnictwa z wnioskiem o udostępnienie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu, umożliwiających korzystanie z aplikacji, przedstawiając informacje identyfikujące użytkownika aplikacji.

2. W przypadku zmiany danych identyfikujących użytkownika aplikacji, podmioty, o których mowa w § 2, są obowiązane przekazać ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, w formie wniosku, aktualizację tych danych, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, oraz wniosek o aktualizację danych, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) nazwę i siedzibę podmiotu udzielającego pomocy;

2) numer identyfikacji podatkowej podmiotu udzielającego pomocy;

3) dane pracownika wyznaczonego do obsługi aplikacji: imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu oraz adres e-mail.

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, oraz wniosku o aktualizację danych, o którym mowa w ust. 2, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje wnioskodawcy identyfikator (login) i hasło dostępu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust.

1. §

5. Podmioty, o których mowa w § 2, występują do ministra właściwego do spraw rolnictwa z wnioskiem, o którym mowa w § 4 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2009 r.

8) marszałkowie województw;

9) wojewodowie. §

3. Przekazywanie sprawozdań albo informacji, o których mowa w § 1, następuje w:

1) miesiącu następującym po miesiącu, w którym udostępniono identyfikatory (loginy) i hasła dostępu umożliwiające korzystanie z aplikacji — w przypadku pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;

2) roku następującym po roku, w którym udostępniono identyfikatory (loginy) i hasła dostępu umożliwiające korzystanie z aplikacji — w przypadku pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1053 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1056 z 20092009-08-13

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji Handlowej oraz trybu jej wydawania i wymiany, oraz wzorów protokołu kontroli, protokołu oględzin i protokołu rozprawy

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1055 z 20092009-08-13

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1054 z 20092009-08-13

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1052 z 20092009-08-13

  Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1051 z 20092009-08-13

  Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1050 z 20092009-08-13

  Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1049 z 20092009-08-13

  Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku dotyczącego przyjęcia dodoatkowego znaku rozpoznawczego, przyjętego w Genewie dnia 8 grudnia 2005 r. (Protokół III)

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1048 z 20092009-08-13

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1047 z 20092009-08-13

  Ustawa z dnia 24 czerwca 2009 r. o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 2009 roku

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1046 z 20092009-08-13

  Ustawa z dnia 24 czerwca 2009 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w sprawie przywilejów i immunitetów Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej, podpisanego w Hadze dnia 5 sierpnia 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1045 z 20092009-08-13

  Ustawa z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy - Prawo bankowe

zamów dokument

Porady prawne

 • Obowiązek sporządzania sprawozdania F-01

  Jaki dokładnie artykuły przepisów o statystyce mówią o konieczności sporządzania Sprawozdania F-01 i przekazywania go do Urzędu Statystycznego? Jakie grożą sankcje (...)

 • Imienne raporty do ZUS - kasy chorych

  Czy pracodawca ma obowiązek wystawiać dla ubezpieczonych ZUS RMUA? Czy może wykonywać to tylko na życzenie ubezpieczonego? Czy obecnie te dokumenty powinny posiadać (...)

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  Do Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityku Społecznej w K. została skierowana skarga na działalność Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w O. w zakresie nie reagowania (...)

 • Egzamin radcowski bez aplikacji

  Interesuje mnie, czy w obecnym stanie prawnym można podejść do egzaminu na radcę prawnego bez odbywania aplikacji? O ile mi wiadomo, jest taka możliwość, jeżeli pracowało (...)

 • Przechowywanie dokumentów

  Jakie są regulacje prawne w sprawie przechowywania dokumentacji budowlanej w urzędzie? Czy jest koniecznym, by była w archiwum, gdy sprawa dotyczy budowy z końca lat 90-tych, (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-17 poz. 1467

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-23 poz. 522

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-22 poz. 749

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-30 poz. 1218

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP

 • Monitor Polski 2008 nr 8 poz. 101

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.