Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1375 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-10-27
Data wydania:2009-10-09
Data wejscia w życie:2010-03-31
Data obowiązywania:2009-10-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1375 z 2009


Strona 1 z 22

Dziennik Ustaw Nr 178                — 13544 —                Poz. 1375


1375

USTAWA z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:


1) w art. 1: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Prokurator Generalny jest naczelnym organem prokuratury.”, b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Prokuratura jest organem ochrony prawnej.”;

2) w art. 3 w ust. 1 pkt 5 i 5a otrzymują brzmienie: „5) współpracę z jednostkami naukowymi w zakresie prowadzenia badań dotyczących problematyki przestępczości, jej zwalczania i zapobiegania oraz kontroli; 5a) gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie w systemach informatycznych danych, w tym danych osobowych, pochodzących z prowadzonych lub nadzorowanych na podstawie ustawy postępowań oraz z udziału w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia lub innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy, przekazywanie danych i wyników analiz właściwym organom, w tym organom innych państw, organizacjom międzynarodowym, w tym ponadnarodowym, oraz organom Unii Europejskiej, jeżeli przewiduje to ustawa lub umowa międzynarodowa ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską lub jeżeli przekazywanie danych i wyników analiz tym organom ———————

1) Niniejszą

i organizacjom wynika z odrębnych przepisów; administratorem tych danych, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, gromadzonych i przetwarzanych w ogólnokrajowych systemach informatycznych prokuratury jest Prokurator Generalny;”;

3) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Prokuratorami powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury są prokuratorzy Prokuratury Generalnej, prokuratur apelacyjnych, prokuratur okręgowych i rejonowych.”;

4) w art. 8: a) ust. 1—3 otrzymują brzmienie: „1. Prokurator przy wykonywaniu czynności określonych w ustawach jest niezależny, z zastrzeżeniem przepisów ust. 2 oraz art. 8a i 8b.

2. Prokurator jest obowiązany wykonywać zarządzenia, wytyczne i polecenia przełożonego prokuratora. Zarządzenia, wytyczne i polecenia nie mogą dotyczyć treści czynności procesowej.

3. Zarządzenia i wytyczne dotyczące konkretnie oznaczonej sprawy oraz polecenia są włączane do akt sprawy.”, b) uchyla się ust. 4 i 5;

5) w art. 8a ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Prokurator bezpośrednio przełożony uprawniony jest do zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora podległego. Zmiana lub uchylenie decyzji wymaga formy pisemnej i jest włączana do akt sprawy.”;

6) w art. 10: a) ust. 2a otrzymuje brzmienie: „2a. Prokurator Generalny, a na obszarze swego działania również prokurator apelacyjny, okręgowy i wojskowy prokurator okręgowy, może zarządzić wizytację jednostki organizacyjnej prokuratury w celu kontroli realizacji ustawowych zadań przez tę jednostkę w określonym zakresie.”, b) dotychczasową treść ust. 2a oznacza się jako ust. 2b;

7) po art. 10 dodaje się art. 10a—10f w brzmieniu: „Art. 10a.

1. Prokuratora Generalnego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie później niż w ciągu trzech miesięcy przed upływem kadencji Prokuratora Generalnego albo w ciągu trzech miesięcy od jej wygaśnięcia spośród kandydatów zgłoszonych przez Krajową Radę Sądownictwa i Krajową Radę Prokuratury.

ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego, ustawę z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym, ustawę z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, ustawę z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, ustawę z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawę z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawę z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym, ustawę z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych, ustawę z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów oraz ustawę z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157 i Nr 56, poz. 459.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1375 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1382 z 20092009-10-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 października 2009 r. sygn. akt K 26/08

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1381 z 20092009-10-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2009 r. sygn. akt P 4/08

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1380 z 20092009-10-27

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2009 r. w sprawei ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1379 z 20092009-10-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1378 z 20092009-10-27

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1377 z 20092009-10-27

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 października 2009 r. w sprawie przeprowadzania kontroli butelek miarowych

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1376 z 20092009-10-27

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 października 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli poprawności systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1374 z 20092009-10-27

  Ustawa z dnia 25 września 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.